Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT
Phone: (04) 2. 2158486 – 2. 2156155 – 2.2155966 Fax: 04.62815128
Hotline: 0938188889 Luật Sư Dũng
Website:  –  
E-mail : nhanhieu@bacvietluat.vn . hoặc banquyen@bacvietluat.vn

Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế
Bằng việc khai thác và sử dụng độc quyền sáng chế, chủ sáng chế có thể được bù đắp các đầu tư về vật
chất và trí tuệ và được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành qủa sáng tạo của mình. Trong thời kỳ
hội nhập, đăng ký sáng chế quốc tế là dấu hiệu phản ánh sự hòa nhập với nền công nghiệp trên toàn
thế giới. Do vậy, việc đăng ký sáng chế quốc tế là rất cần thiết nhằm đảm bảo quyền sở hữu của Doanh
nghiệp tại các thị trường xuất khẩu và tránh việc tốn kém chi phí, công sức vào các tranh chấp không
cần thiết trong quá trình kinh doanh.
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC.
- Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT)
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ, Cơ quan tra cứu quốc tế, Văn phòng
sáng chế quốc tế
3. Hình thức đăng ký
Đăng ký sáng chế theo đơn quốc gia
- Đăng ký sáng chế theo Đơn quốc gia là việc Quý Công ty trực tiếp nộp đơn tại từng quốc gia dự định
đăng ký cho sáng chế.
- Đơn sẽ được xử lý theo quy định của từng quốc gia.
Nộp đơn theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam.
- Nộp đơn quốc tế: ghi rõ các nước chỉ định bảo hộ sáng chế
- Tra cứu quốc tế: Đơn có nguồn gốc Việt Nam được tra cứu tại một trong các cơ quan sở hữu trí tuệ:
Áo; Úc; Nga; Hàn Quốc; Thụy Điển; Cơ quan sáng chế châu Âu
- Công bố đơn: Văn phòng quốc tế thực hiện
- Thẩm định sơ bộ quốc tế: đưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong
Đơn quốc tế có đáp ứng tiêu chuẩn tính mới trình độ sáng tạo, và khả năng áp dụng theo PCT hay
không nhằm giúp cho Quý công ty có cơ hội đánh giá lại một lần nữa về khả năng được cấp patent cho
sáng chế của mình trước khi chi các khoản tiền cần thiết cho việc nộp Đơn. T
- Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: Sau khi kết thúc giai đoạn quốc tế, đơn được thẩm định lại theo
quy định của từng quốc gia chỉ định bảo hộ.
4. Thông tin cung cấp
- Thông tin về người nộp đơn;
- Thông tin về đơn sáng chế đã nộp tại nước sở tại (nếu có)

- Bản mô tả sáng chế (Luật Bắc Việt dịch sang tiếng Anh);
- Danh sách chi tiết các qia chỉ định bảo hộ sáng chế để Luật Bắc Việt có thể gửi báo phí chi tiết đến
quý công ty.
Vui lòng liên hệ với Luật Bắc Vi...
CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT
Phone: (04) 2. 2158486 2. 2156155 2.2155966 Fax: 04.62815128
Hotline: 0938188889 Luật Sư Dũng
Website: http://www.bacvietluat.vn www.lawvn.net -
www.nhanhieuhanghoa.vn
E-mail : nhanhieu@bacvietluat.vn . hoặc banquyen@bacvietluat.vn
Th tc đăng ký sáng chế quc tế
Bng vic khai thác và s dng đc quyn sáng chế, ch sáng chế có th được bù đp các đu tư v vt
cht và trí tu và được hưởng li nhun t vic khai thác thành qa sáng to ca mình. Trong thi kỳ
hi nhp, đăng ký sáng chế quc tếdu hiu phn ánh s hòa nhp vi nn công nghip trên toàn
thế gii. Do vy, vic đăng ký sáng chế quc tế là rt cn thiết nhm đm bo quyn s hu ca Doanh
nghip ti các th trường xut khu và tránh vic tn kém chi phí, công sc vào các tranh chp không
cn thiết trong quá trình kinh doanh.
1. Cơ s pháp lý:
- Lut S hu trí tu năm 2005;
- Ngh đnh s 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư s 22/2009/TT-BTC.
- Hip ước hp tác v sáng chế (PCT)
2. Cơ quan có thm quyn gii quyết: Cc S hu trí tu, Cơ quan tra cu quc tế, Văn phòng
sáng chế quc tế
3. Hình thc đăng
Đăng ký sáng chế theo đơn quc gia
- Đăng ký sáng chế theo Đơn quc gia là vic Quý Công ty trc tiếp np đơn ti tng quc gia d đnh
đăng ký cho sáng chế.
- Đơn s được x lý theo quy đnh ca tng quc gia.
Np đơn theo Hip ước PCT có ngun gc Vit Nam.
- Np đơn quc tế: ghi rõ các nước ch đnh bo h sáng chế
- Tra cu quc tế: Đơn có ngun gc Vit Nam được tra cu ti mt trong các cơ quan s hu trí tu:
Áo; Úc; Nga; Hàn Quc; Thy Đin; Cơ quan sáng chế châu Âu
- Công b đơn: Văn phòng quc tế thc hin
- Thm đnh sơ b quc tế: đưa ra ý kiến sơ bkhông ràng buc v sáng chế yêu cu bo h trong
Đơn quc tế có đáp ng tiêu chun tính mi trình đ sáng to, và kh năng áp dng theo PCT hay
không nhm giúp cho Quý công ty có cơ hi đánh giá li mt ln na v kh ng được cp patent cho
sáng chế ca mình trước khi chi các khon tin cn thiết cho vic np Đơn. T
- X lý đơn trong giai đon quc gia: Sau khi kết thúc giai đon quc tế, đơn được thm đnh li theo
quy đnh ca tng quc gia ch đnh bo h.
4. Thông tin cung cp
- Thông tin v người np đơn;
- Thông tin v đơn sáng chế đã np ti nước s ti (nếu có)
Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế - Trang 2
Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế 9 10 635