Ktl-icon-tai-lieu

thư viện phát hành sách

Được đăng lên bởi thuhangbaby92
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lịch sử hình thành
Năm 1917, Toàn quyền Đông Dương, chấp nhận kế hoạch của P. Boudet, đã ban
hành nghị định ngày 29 tháng 11 năm 1917 thành lập Thư viện Trung ương
cho Liên bang Đông Dương. Kế hoạch này được chấp nhận với mục đích củng cố
sự thống trị, truyền bá văn hoá Pháp và văn hóa phương Tây, cũng như đưa công
tác phát triển văn thư lưu trữ, thư viện của Pháp vào nề nếp ở Đông Dương. Đây
chính là văn bản hành chính đầu tiên khi đó và là dấu mốc cho sự ra đời của Thư
viện Quốc gia Việt Nam hôm nay. Sau hai năm xây dựng, ngày 1 tháng 9 năm
1919 thư viện đã chính thức mở cửa.
Những ngày đầu tiên, Thư viện có tên gọi là Thư viện Trung ương Đông
Dương hay còn gọi là Thư viện Trung ương trực thuộc Nha Lưu trữ hay Thư viện
Đông Dương.
Đến năm 1935, theo nghị định ngày 28 tháng 2 năm 1935 Thư viện được đổi tên
thành Thư viện Pierre Pasquier (một người Pháp có nhiều đóng góp cho Thư
viện)[3].
Sau Cách mạng tháng Tám, theo nghị định ngày 20 tháng 10 năm 1945 Thư viện
được đổi tên thành Quốc gia Thư viện (Thư viện toàn quốc)[3]. Sau đó Nha Lưu trữ
công văn và Thư viện toàn quốc được sát nhập vào Nha Giám đốc Đại học vụ và
được đổi tên thành Sở Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc.
Năm 1947, Pháp chiếm lại Hà Nội, theo nghị định ngày 25 tháng 7 năm 1947 Nha
Lưu trữ và Thư viện Đông Dương tái thành lập, thư viện mang tên là Thư viện
Trung ương ở Hà Nội.
Năm 1953, theo hiệp nghị Việt Pháp ngày 9 năm 7 tháng 1953, Thư viện Trung
ương Hà Nội được sát nhập vào Viện Đại học Hà Nội và đổi tên là Tổng Thư viện
Hà Nội.
Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiếp quản Hà
Nội, đồng thời tiếp quản Tổng Thư viện. Trên văn bản thư viện mang tên Thư viện
Trung ương Hà Nội.
Ngày 21 tháng 11 năm 1958, Thư viện được chính thức mang tên Thư viện Quốc
gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam được quy định theo
PHÁP LỆNH THƯ VIỆN (28/12/2000) như sau:
Điều 17:
- Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện trung tâm của cả nước.
- Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại điều 13 và 14 của pháp lệnh này, Thư viện
Quốc gia Việt Nam còn có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:


Thu nhận lưu chiểu văn hóa phẩm được xuất bản ở Việt Nam theo luật Lưu
chiểu; các luận án tiến sĩ của công dân Việt Nam bảo vệ trong và ngoài nước, và
của công dân nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam.



Xây dựng, phổ biến, bảo quản lâu dài kho tàng xuất bản phẩm dân tộc



Biên soạn, xuất bản Thư mục Quốc gia, Tổng Thư mục Việt Nam và các...
Lịch sử hình thành
Năm 1917, Toàn quyền Đông Dương, chấp nhận kế hoạch của P. Boudet, đã ban
hành nghị định ngày 29 tháng 11 năm 1917 thành lập Thư viện Trung ương
cho Liên bang Đông Dương. Kế hoạch này được chấp nhận với mục đích củng cố
sự thống trị, truyền bá văn hoá Pháp và văn hóa phương Tây, cũng như đưa công
tác phát triển văn thư lưu trữ, thư viện của Pháp vào nề nếp ở Đông Dương. Đây
chính là văn bản hành chính đầu tiên khi đó và là dấu mốc cho sự ra đời của Thư
viện Quốc gia Việt Nam hôm nay. Sau hai năm xây dựng, ngày 1 tháng 9 năm
1919 thư viện đã chính thức mở cửa.
Những ngày đầu tiên, Thư viện có tên gọi là Thư viện Trung ương Đông
Dương hay còn gọi là Thư viện Trung ương trực thuộc Nha Lưu trữ hay Thư viện
Đông Dương.
Đến năm 1935, theo nghị định ngày 28 tháng 2 năm 1935 Thư viện được đổi tên
thành Thư viện Pierre Pasquier (một người Pháp có nhiều đóng góp cho Thư
viện)
[3]
.
Sau Cách mạng tháng Tám, theo nghị định ngày 20 tháng 10 năm 1945 Thư viện
được đổi tên thành Quốc gia Thư viện (Thư viện toàn quốc)
[3]
. Sau đó Nha Lưu trữ
công văn và Thư viện toàn quốc được sát nhập vào Nha Giám đốc Đại học vụ và
được đổi tên thành Sở Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc.
Năm 1947, Pháp chiếm lại Hà Nội, theo nghị định ngày 25 tháng 7 năm 1947 Nha
Lưu trữ và Thư viện Đông Dương tái thành lập, thư viện mang tên là Thư viện
Trung ương ở Hà Nội.
Năm 1953, theo hiệp nghị Việt Pháp ngày 9 năm 7 tháng 1953, Thư viện Trung
ương Hà Nội được sát nhập vào Viện Đại học Hà Nội và đổi tên là Tổng Thư viện
Hà Nội.
Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiếp quản Hà
Nội, đồng thời tiếp quản Tổng Thư viện. Trên văn bản thư viện mang tên Thư viện
Trung ương Hà Nội.
Ngày 21 tháng 11 năm 1958, Thư viện được chính thức mang tên Thư viện Quốc
gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa.
thư viện phát hành sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thư viện phát hành sách - Người đăng: thuhangbaby92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
thư viện phát hành sách 9 10 160