Ktl-icon-tai-lieu

Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008

THÚC ĐẨY MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC
DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG CÁC
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ENHANCING THE LINKAGE BETWEEN THE BUSINESSES AND
SUPPORT FOR MARKET OF SUPPORTING PRODUCTS AND
SERVICES IN DANANG
LÊ THẾ GIỚI
Đại học Đà Nẵng

VÕ QUANG TRÍ
Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài viết này đề cập đến vấn đề thiết lập các điều kiện và lợi thế cho các liên kết giữa
các doanh nghiệp cần hỗ trợ và các doanh nghiệp hỗ trợ, trong đó đề xuất sử dụng các
yếu tố thúc đẩy và các chính sách để tạo ra cơ chế bình đẳng và hạn chế rủi ro cho các
bên tham gia liên k t. Đồng thời các giải pháp còn hướng đến việc khuyến khích tập
ế
quán kinh doanh thông qua liênết và các hỗ trợ cần thiết cho cả hai phía của thị
k
trường các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình liên kết.
ABSTRACT
This article discusses the establishment of the conditions and advantages for the
linkage between the businesses who need the support and the supporting businesses.
We recommend utilizing the the leverage factors and the policies to create a balanced
mechanism and reduce the risks for the participants. In addition, the solutions aim to
encouraging the business customs through the cooperation and the esstential support
for both sides of the market of the supporting products in the linking process.

1. Đặt vấn đề
Các giải pháp thu hút đầu tư vào khu vực công nghiệp hỗ trợ thông qua việc tạo
ra nhu c hỗ trợ ở khu vực hạ nguồn, tạo các điều ki ện sẵn sàng từ khu vực thượng
ầu
nguồn và kích thích các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia vào hoạt động
công nghiệp hỗ trợ là nhóm giải pháp quan trọng và cần thực thi đầu tiên vì nó đòi hỏi
nhiều thời gian mới phát huy được tác dụng. Tuy vậy, để có thể phát triển được công
nghiệp hỗ trợ, tức là sự hình thành thực tế một thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ
trợ một cách bền vững với các doanh nghiệp cung cấp nội địa có năng lực cung ứng cao,
cần phải tính đến các yếu tố của quá trình liên kết trao đổi sản phẩm, dịch vụ.
Nhóm giải pháp này hướng vào việc thiết lập các điều kiện và lợi thế cho các
liên kết giữa các doanh nghiệp cần hỗ trợ và các doanh nghiệp hỗ trợ, sử dụng các yếu
128

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008

tố đẩy và các chính sách để tạo ra cơ chế bình đẳng và hạn chế rủi ro cho các bên tham
gia liên kết. Đồng thời, thông qua liên kết và hỗ trợ giữa hai phía của thị trường các sản
phẩm hỗ trợ sẽ thúc ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S6(29).2008
128
THÚC ĐẨY MỐI LIÊN KẾT GIA CÁC
DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG CÁC
SN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
ENHANCING THE LINKAGE BETWEEN THE BUSINESSES AND
SUPPORT FOR MARKET OF SUPPORTING PRODUCTS AND
SERVICES IN DANANG
LÊ TH GIỚI
Đại học Đà Nẵng
VÕ QUANG TRÍ
Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài viết này đcập đến vấn đthiết lập các điều kiện và lợi thế cho các liên kết giữa
các doanh nghiệp cần hỗ trợ và các doanh nghiệp hỗ trợ, trong đó đề xuất sử dụng các
yếu tố thúc đẩy và các chính sách để tạo ra cơ chế bình đẳng và hạn chế rủi ro cho các
bên tham gia liên kết. Đồng thời các giải pháp còn ớng đến việc khuyến khích tập
quán kinh doanh thông qua liên kết các hỗ trợ cần thiết cho c hai phía của thị
trường các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình liên kết.
ABSTRACT
This article discusses the establishment of the conditions and advantages for the
linkage between the businesses who need the support and the supporting businesses.
We recommend utilizing the the leverage factors and the policies to create a balanced
mechanism and reduce the risks for the participants. In addition, the solutions aim to
encouraging the business customs through the cooperation and the esstential support
for both sides of the market of the supporting products in the linking process.
1. Đặt vấn đề
Các giải pháp thu hút đầu vào khu vực công nghiệp hỗ trợ thông qua việc tạo
ra nhu cầu hỗ trợ khu vực hạ nguồn, tạo c điều ki n sẵn sàng từ khu vực thượng
nguồn kích thích các doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) tham gia vào hoạt động
ng nghiệp hỗ trợ nhóm giải pháp quan trọng cần thực thi đầu tiên đòi hỏi
nhiều thời gian mới phát huy được tác dụng. Tuy vậy, để có thể phát triển được công
nghiệp hỗ trợ, tức sự hình thành thực tế một thị trường các sản phẩm dịch vụ hỗ
trợ một cách bền vững với các doanh nghiệp cung cấp nội địa có năng lực cung ứng cao,
cần phải tính đến các yếu tố của quá trình liên kết trao đổi sản phẩm, dịch vụ.
Nhóm giải pháp y hướng o việc thiết lập các điều kiện lợi thế cho các
liên kết giữa các doanh nghiệp cần hỗ trợ các doanh nghiệp hỗ trợ, sử dụng các yếu
Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 9 10 852