Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn
huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Nguyễn Thị Thúy
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Đinh Cảnh Nhạc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Khái quát cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, của Đảng ta về vấn đề
dân tộc và chính sách dân tộc, quan niệm về hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của
Đảng và Nhà nước ta. Nghiên cứu thực trạng của việc thực hiện chính sách dân tộc
trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Đề xuất các giải pháp để
góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước
ta trên địa bàn huyện Định Hoá.
Keywords: Chính sách dân tộc; Triết học; Thái Nguyên; Dân tộc học
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, việc giải quyết một cách đúng đắn các quan hệ dân
tộc, hoạch định và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc là vấn đề có ý nghĩa lý luận và
thực tiễn rất to lớn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, vấn đề dân tộc đang có những diễn biến
phức tạp, vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính đặc thù riêng của từng quốc gia. Dân tộc,
sắc tộc, tôn giáo, nhân quyền... luôn là những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch tìm
mọi cách lợi dụng, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của
nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhằm gây mất
ổn định cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.
Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định
vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc có vị trí
chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta. Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của
Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã đưa lại nhiều thành tựu rất quan trọng: kinh tế,
văn hóa, xã hội..., khẳng định tính ưu việt của chế độ mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành
tựu này cũng còn bộc lộ những vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra và sự mong đợi của
các đồng bào dân tộc trên phạm vi cả nước nói chung và huyện Định Hoá nói riêng hiện nay.
Định Hoá là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn huyện có tám dân tộc anh
em cùng sinh sống: Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa, Kinh và Hmông. Định Hoá là
huyện ở trung tâm Việt Bắc, có nhiều đường bộ đi...
Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn
huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Nguyễn Thị Thúy
Trung tâm đào tạo, bi dưỡng ging viên lý lun chính tr
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Đinh Cảnh Nhạc
m bảo vệ: 2012
Abstract: Khái quát s luận ca chnghĩa Mác-Lênin, của Đảng ta vvấn đề
dân tộc và chính sách dân tộc, quan niệm về hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của
Đảng Nhà nước ta. Nghiên cứu thực trạng của việc thực hiện chính sách dân tộc
trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Đề xuất các giải pháp để
góp phần nâng cao hiệu quả vic thực hiện cnh sách dân tộc của Đảng Nhà nước
ta trên địa bàn huyện Định Hoá.
Keywords: Chính ch dân tộc; Triết học; Thái Nguyên; n tộc hc
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam một quốc gia đa dân tộc, việc giải quyết một cách đúng đắn các quan hệ dân
tộc, hoạch đnh và thực hiện hiệu quả cnh sách n tộc vấn đề ý nghĩa luận và
thực tiễn rất to lớn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội
chnga Việt Nam.
Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, vấn đề n tộc đang những diễn biến
phức tạp, vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính đặc triêng của từng quốc gia. n tộc,
sắc tc, n giáo, nhân quyền... luôn là những vấn đnhạy cảm mà c thế lực thù địch tìm
mi ch lợi dụng, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vTquốc của
nhânn ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhằm gây mất
ổn định cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.
Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá tnh lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác đnh
vấn đề dân tộc, đoàn kết cácn tộc, việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc có vị t
chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta. Quá tnh thực hiện chính sách dân tộc của
Đảng N nước ta trong thời gian qua đã đưa lại nhiều thành tựu rất quan trọng: kinh tế,
văn hóa, hội..., khẳng đnh tính ưu việt của chế độ mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành
tựu này cũng n bộc lnhững vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra và sự mong đợi của
các đồng bào dân tộc trên phạm vi cả nước nói chung và huyện Định Hoá nói riêng hiện nay.
Định Hoá là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn huyện có tám n tộc anh
em ng sinh sống: Tày, ng, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa, Kinh Hmông. Định Hoá là
huyện trung m Việt Bắc, có nhiều đường bộ đi c địa phương thlên biên giới phía
Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay 9 10 631