Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
hiện nay
Vũ Quỳnh Lê
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Mẫn Văn Mai
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về thực hiện dân chủ ở nông thôn nước ta hiện
nay. Phân tích thực trạng thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc qua 10
năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xác định một số yêu cầu và giải
pháp cơ bản nhằm thực hiện dân chủ tốt hơn ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay.
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Dân chủ; Nông thôn; Vĩnh Phúc
Content
1.
Lý do chọn đề tài
Dân chủ vốn là nhu cầu khách quan, là khát vọng giải phóng, hướng tới tự do và
làm chủ của con người, là một giá trị cao đẹp của nhân loại từ bao đời nay. Lịch sử phát
triển của dân chủ là lịch sử đấu tranh cho quyền sống, quyền mưu cầu tự do và hạnh phúc
của con người, từng bước xây dựng một nền dân chủ theo lý tưởng giải phóng xã hội, giải
phóng con người, đưa con người từ nô lệ lên làm chủ, từ thụ động đến sáng tạo. Dân chủ
hoá đang là vấn đề có tính chất “toàn cầu” trong thế giới đương đại. Ở Việt Nam hiện
nay, dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự
phát triển đất nước. Quá trình đổi mới đất nước cho đến nay xét đến cùng cũng là hướng
tới để thực hiện nền dân chủ mới - nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới xây dựng và
hoàn thiện xã hội mới ở Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thực tiễn đổi mới đất nước những năm qua đã chỉ rõ, dân chủ hoá các lĩnh vực
của đời sống xã hội để từng bước xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã trở thành
một động lực to lớn, quyết định trực tiếp đến sự thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và phát
triển đất nước. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá
xã hội là hai nội dung của một quá trình thống nhất. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

phản ánh mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, trong đó kinh tế là cơ sở, chính trị là biểu
hiện tập trung của kinh tế. Do vậy, việc đảm bảo quyền làm dân chủ của nhân dân trên
mọi lĩnh vực của đời sống là đảm bảo để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước.
Nhân dân ta xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa từ một xã hội vốn là thuộc địa
nửa phong kiến, chưa trải qua chế độ dân chủ tư sản, với đa số dân cư sinh sống ở nông
thôn. Việc giải quyết những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là một nội
dung quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước trong gia...
Thc hin dân ch nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
hin nay
Vũ Quỳnh Lê
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Ch nghĩa xã hội khoa hc; Mã s: 60 22 85
Người hướng dn: TS. Mẫn n Mai
m bảo v: 2010
Abstract: Trình bày sở lun v thc hin dân ch nông thôn nước ta hin
nay. Phân tích thc trng thc hin dân ch nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc qua 10
năm triển khai thc hin quy chế dân ch sở. Xác định mt s yêu cu gii
pháp cơ bản nhm thc hin dân ch tốt hơn ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay.
Keywords: Ch nghĩa xã hội khoa hc; Dân ch; Nông thôn; Vĩnh Phúc
Content
1. Lý do chọn đề tài
Dân ch vn nhu cu khách quan, khát vng giải phóng, hướng ti t do
làm ch của con người, mt giá tr cao đẹp ca nhân loi t bao đời nay. Lch s phát
trin ca dân chlch s đấu tranh cho quyn sng, quyền mưu cầu t do và hnh phúc
của con người, từng bước xây dng mt nn dân ch theo lý tưởng gii phóng xã hi, gii
phóng con người, đưa con người t l lên làm ch, t th động đến sáng to. Dân ch
hoá đang vấn đề tính cht “toàn cầutrong thế gii đương đại. Vit Nam hin
nay, dân ch XHCN bn cht ca chế độ ta, va mc tiêu vừa động lc ca s
phát triển đất nước. Quá trình đi mới đất nước cho đến nay xét đến cùng cũng ng
tới để thc hin nn dân ch mi - nn dân ch hi ch nghĩa, hướng ti xây dng
hoàn thin xã hi mi Việt Nam: dân giàu, nước mnh, dân ch, công bằng, văn minh.
Thc tiễn đổi mới đất nước những m qua đã chỉ rõ, n ch hoá các lĩnh vực
của đời sng hội để từng bước xây dng nn dân ch hi ch nghĩa đã trở thành
một động lc to ln, quyết định trc tiếp đến s thng li ca s nghip xây dng và phát
triển đất nước. Phát trin kinh tế th trường định hướng xã hi ch nghĩa dân chủ hoá
hi hai ni dung ca mt quá trình thng nhất. Đổi mi kinh tế và đi mi chính tr
Thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thực hiện dân chủ ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 9 10 206