Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 3: 354 - 361

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

THùC TR¹NG NHU CÇU X· HéI VÒ §μO T¹O NGUåN NH¢N LùC KINH TÕ PH¸T TRIÓN
CñA N¦íC TA HIÖN NAY
Social Demand for Human Resource Training on Economics of
Development in Vietnam
Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Thu
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Bằng phương pháp tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia, nghiên cứu đã phân tích thực trạng nhu
cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển từ ba nguồn thông tin: (i) Đơn vị sử dụng
nhân lực kinh tế phát triển; (ii) Đơn vị đào tạo ngành kinh tế phát triển, và (iii) Người học
ngành/chuyên ngành kinh tế phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực
kinh tế phát triển là rất lớn, trong khi cung đào tạo thiếu hụt. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề bất cập về
chất lượng và sự phù hợp của sản phầm đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam trong
điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế phát triển, nguồn nhân lực, nhu cầu xã hội, tiếp cận
nghiên cứu có sự tham gia.

SUMMARY
Using the participatory research approach, the study has analyzed the situation of social
demands for human resource training in development-economics from three information sources: (i)
Units using human resources of development-economics, (ii) Units training human resources of
development-economics, and (iii) The former students majoring in development-economics. Research
results figure out that there is an excess of the social needs of training on human resources of
development-economics, while there is a lack of training provisions of it. Moreover, there are many
problems relevant to the quality and the suitability of the current training outputs of the developmenteconomics' human resources in Vietnam.
Key words: Development economics, human resources, human resource training, participatory
research approach, social needs.

1. §ÆT VÊN §Ò
Tõ khi ViÖt Nam lμ thμnh viªn thø 151
cña WTO th× nh÷ng ®ßi hái nguån nh©n lùc
vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn cã tr×nh ®é cao cμng trë
nªn cÊp thiÕt. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña Tæ
chøc Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNDP) cho
thÊy, 200 doanh nghiÖp ®øng ®Çu ë ViÖt
Nam ®ang “t¸i mÆt” v× ®μo t¹o l¹i nh©n lùc,
trong ®ã cã nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Bé
354

Gi¸o dôc vμ §μo t¹o còng r¸o riÕt lμm viÖc
víi c¸c tr−êng ®¹i häc ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai
cuéc vËn ®éng “nãi kh«ng víi ®μo t¹o kh«ng
®¹t chuÈn, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu x· héi”.
Theo KiÒu Oa...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2009: Tp 7, s 3: 354 - 361 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
354
THùC TR¹NG NHU CÇU X· HéI VÒ §μO T¹O NGUåN NH¢N LùC KINH TÕ PH¸T TRIÓN
CñA N¦íC TA HIÖN NAY
Social Demand for Human Resource Training on Economics of
Development in Vietnam
Mai Thanh Cúc, Nguyn Th Minh Thu
Khoa Kinh tế & Phát trin nông thôn, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
TÓM TT
Bng phương pháp tiếp cn nghiên cu có s tham gia, nghiên cu đã phân tích thc trng nhu
cu xã hi v đào to ngun nhân lc kinh tế phát trin t ba ngun thông tin: (i) Đơn v s dng
nhân lc kinh tế phát trin; (ii) Đơn v đào to ngành kinh tế phát trin, và (iii) Người hc
ngành/chuyên ngành kinh tế phát trin. Kết qu nghiên cu ch ra nhu cu đào to ngun nhân lc
kinh tế phát tri
n là rt ln, trong khi cung đào to thiếu ht. Ngoài ra, còn rt nhiu vn đề bt cp v
cht lượng và s phù hp ca sn phm đào to ngun nhân lc kinh tế phát trin Vit Nam trong
điu kin hin nay.
T khóa: Đào to ngun nhân lc, kinh tế phát trin, ngun nhân lc, nhu cu xã hi, tiếp cn
nghiên cu có s tham gia.
SUMMARY
Using the participatory research approach, the study has analyzed the situation of social
demands for human resource training in development-economics from three information sources: (i)
Units using human resources of development-economics, (ii) Units training human resources of
development-economics, and (iii) The former students majoring in development-economics. Research
results figure out that there is an excess of the social needs of training on human resources of
development-economics, while there is a lack of training provisions of it. Moreover, there are many
problems relevant to the quality and the suitability of the current training outputs of the development-
economics' human resources in Vietnam.
Key words: Development economics, human resources, human resource training, participatory
research approach, social needs.
1. §ÆT VÊN §Ò
Tõ khi ViÖt Nam lμ thμnh viªn thø 151
cña WTO th× nh÷ng ®ßi hái nguån nh©n lùc
vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn cã tr×nh ®é cao cμng trë
nªn cÊp thiÕt. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña Tæ
chøc Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNDP) cho
thÊy, 200 doanh nghiÖp ®øng ®Çu ë ViÖt
Nam ®ang “t¸i mÆt” v× ®μo t¹o l¹i nh©n lùc,
trong ®ã cã nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Bé
Gi¸o dôc vμ §μo t¹o còng r¸o riÕt lμm viÖc
víi c¸c trêng ®¹i häc ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai
cuéc vËn ®éng “nãi kh«ng víi ®μo t¹o kh«ng
®¹t chuÈn, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu x· héi”.
Theo KiÒu Oanh (2007), trong cuéc vËn ®éng
nμy, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o yªu cÇu c¸c
trêng ®¹i häc ph¶i ®μo t¹o theo nhu cÇu x·
héi. "§¸nh gi¸ nhu cÇu ®μo t¹o cã thÓ gióp
ph©n lo¹i c¸c môc tiªu trong viÖc thùc hiÖn
Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay 9 10 985