Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2994 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động
cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hưng Yên
Trương Bích Ngọc
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS.Quách Mạnh Hào
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Làm rõ vai trò cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong sự nghiệp
phát triển ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(NHNo&PTNT) tỉnh Hưng Yên nói riêng. Phân tích rõ thực trạng hoạt động cho vay
DNNVV của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên. Đưa ra định hướng và các giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNNVV của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh
Hưng Yên trong thời gian tới.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Hoạt động cho vay; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hưng Yên

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nền kinh
tế nước ta từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Việc tham gia tích cực vào các diễn đàn kinh
tế khu vực và thế giới như APEC, ASEM, AFTA…và gần đây là WTO đã tạo điều kiện để mọi
ngành nghề, mọi khu vực kinh tế ở nước ta mở rộng hợp tác và tăng cường quan hệ với các đối
tác nước ngoài. Được coi là lĩnh vực nhạy cảm, là trung gian tài chính cực kì quan trọng, ngành
ngân hàng đã có những bước đi thận trọng, đảm bảo nâng cao trình độ, năng lực quản lý, điều

hành của ngành đồng thời giữ được vai trò điều tiết, ổn định cho nền kinh tế. Có thể nói chưa khi
nào ngành ngân hàng Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển và thách thức lớn như hiện nay.
Trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam, NHNo&PTNT có nhiều lợi thế
trong việc phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng đến trở thành một trong
những NHTM hàng đầu của Việt Nam trong việc cấp vốn trợ giúp phát triển cho các thành phần
kinh tế.
Là chi nhánh cấp I của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh
Hưng Yên hoạt động và phát triển theo định hướng chung của toàn hệ thống. Với những điều
kiện thuận lợi của một ngân hàng đã hoạt động nhiều năm trên địa bàn, có mạng lưới giao dịch
rộng khắp, chi nhánh NHNo&PTNT Hưng Yên đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế
nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ phía các NHTM hoạt động
trên địa bàn và cơ hội của hợp tác, hội nhập đòi hỏi NHNo&PTNT Hưng Yên phải mở rộng hơn
thị phần cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa bởi lẽ thời gian gần đây, các khu công ...
Thc trng và gii pháp phát trin hoạt động
cho vay doanh nghip nh và va ti chi nhánh
Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn
Hưng Yên
Trương Bích Ngọc
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành:i chính ngân hàng; Mã s: 60 34 20
Người hướng dn: TS.Quách Mnh Hào
m bảo v: 2012
Abstract: Làm vai tcho vay doanh nghip nh va (DNNVV) trong s nghip
phát trin nn hàng nói chung Ngân hàng ng nghip phát trin nông thôn
(NHNo&PTNT) tỉnh Hưng n nói riêng. Phân ch rõ thực trng hoạt động cho vay
DNNVV ca chi nhánh NHNo&PTNT tnh Hưng Yên. Đưa ra định hướng các gii
pháp nhm nâng cao cht lượng cho vay DNNVV ca chi nhánh NHNo&PTNT tnh
Hưng Yên trong thời gian ti.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Hoạt động cho vay; Doanh nghip nh và va; Ngân
hàng Nông nghip và pt trin nông thôn; Hưng Yên
Content
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đ tài
Sau n 20 năm đi mi, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng t hào. Nn kinh
tế c ta từng bước hi nhp vi kinh tế thế gii. Vic tham gia tích cc vào các diễn đàn kinh
tế khu vc thế giới như APEC, ASEM, AFTA…và gần đây WTO đã to điều kiện để mi
ngành ngh, mi khu vc kinh tế c ta m rng hợp tác tăng ng quan h với các đối
tác nước ngoài. Được coi là lĩnh vực nhy cm, là trung gian tài chính cc kì quan trng, ngành
ngân hàng đã những bước đi thận trọng, đảm bo nâng cao trình độ, năng lực qun , điu
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên 9 10 74