Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu đóng góp gì cho các quốc gia

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing Địa phương

Công lý mới cho thương hiệu
Chương 2: Thương hiệu đóng góp gì
cho quốc gia

CÔNG LÝ MỚI CHO THƯƠNG HIỆU
Mặt sáng của thiết lập thương hiệu toàn cầu
Simon Anholt
(Dịch từ nguyên bản Brand New Justice: The Upside of Global Branding
Nhà xuất bản Butterworth-Heinemann, 2003)

Chương 2
THƯƠNG HIỆU ĐÓNG GÓP GÌ CHO CÁC QUỐC GIA
Có nhiều cách khác nhau để nói về lịch sử kinh tế của thế giới, và cũng có nhiều lý giải
khác nhau về vấn đề làm thế nào một số nước tương đối nhỏ và rõ ràng là chẳng có triển
vọng gì lại tìm được cách để trở nên cực kỳ giàu có, trong khi các vùng đất rộng lớn và
phì nhiêu khác chưa bao giờ xoay xở để vươn lên được cao hơn mức vừa đủ sống.
Về mặt nào đó thì có sai lầm trong đơn vị so sánh cơ bản: việc phân hạng các nước độc
lập (nation-state) theo mức độ giàu nghèo có thể gây hiểu lầm, và tốt lắm thì cũng chỉ thể
hiện được một nửa bức tranh mà thôi. Nhiều cư dân của khu Bronx – chỉ cách Phố Wall
vài dặm – nghèo hơn rất nhiều so với hàng chục ngàn nhà kinh doanh giàu có ở Ấn Độ,
trong đó có những người chỉ sống cách các khu nhà ổ chuột của Bangalore vài dặm.
Nhiều nước ở trong tình trạng nửa phát triển và nửa đang phát triển, nằm trong thế giới
thứ nhất và thế giới thứ ba cùng một lúc. Những số liệu như GDP và GNI cung cấp cho
chúng ta các số trung bình rất thô, bị lệch ở cả hai hướng do những nhóm cực kỳ giàu và
cực kỳ nghèo.
Có nhiều lập luận cho là toàn bộ khái niệm về nước độc lập (nation-state) là sai, gây lầm
lẫn, hay ngày càng không phù hợp trong thế giới toàn cầu hóa. Tuy nhiên, điều lạ là sự
gắn bó của chúng ta, trong tư cách người tiêu dùng, với các ý tưởng “nước xuất xứ” và
“nước như là thương hiệu” đã giúp một phần trong việc giữ cho khái niệm ngắn gọn về
nhận dạng nước vẫn phổ biến như trước đây. Dù thực tế về chính trị và kinh tế thế nào
chăng nữa, chúng ta cũng cần một thuật ngữ tốc ký đơn giản, vững chắc để bao hàm các
quan điểm và những định kiến của chúng ta về những nơi chốn y như chúng ta cần cho
các sản phẩm, và hai chữ nước đáp ứng được mục đích đó.
Một số phiên bản lịch sử kinh tế dựa trên một quan điểm công khai xem Châu Âu là trung
tâm, hầu như xem người Châu Âu là ưu việt. Quan điểm này cho rằng về cơ bản người
Châu Âu đã phát minh ra chủ nghĩa tư bản và do đó họ và các hậu duệ của họ, được an
bài về lịch sử và văn hóa, là những người duy nhất có khả năng thực hành chủ nghĩa tư
bản. (Cũng có nhiều lời tiên đoán rằng mô hình chủ ng...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing Địa phương Công lý mi cho thương hiu
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 2: Thương hiu đóng góp gì
cho quc gia
Simon Anholt Biên dch: Xinh Xinh
Hiu đính: Bùi Văn
1
CÔNG LÝ MI CHO THƯƠNG HIU
Mt sáng ca thiết lp thương hiu toàn cu
Simon Anholt
(Dch t nguyên bn Brand New Justice: The Upside of Global Branding
Nhà xut bn Butterworth-Heinemann, 2003)
Chương 2
THƯƠNG HIU ĐÓNG GÓP GÌ CHO CÁC QUC GIA
Có nhiu cách khác nhau để nói v lch s kinh tế ca thế gii, và cũng có nhiu lý gii
khác nhau v vn đề làm thế nào mt s nước tương đối nh và rõ ràng là chng có trin
vng gì li tìm được cách để tr nên cc k giàu có, trong khi các vùng đất rng ln và
phì nhiêu khác chưa bao gi xoay x để vươn lên được cao hơn m
c va đủ sng.
V mt nào đó thì có sai lm trong đơn v so sánh cơ bn: vic phân hng các nước độc
lp (nation-state) theo mc độ giàu nghèo có th gây hiu lm, và tt lm thì cũng ch th
hin được mt na bc tranh mà thôi. Nhiu cưn ca khu Bronx – ch cách Ph Wall
vài dm – nghèo hơn rt nhiu so vi hàng chc ngàn nhà kinh doanh giàu có n Độ,
trong đó có nh
ng người ch sng cách các khu nhà chut ca Bangalore vài dm.
Nhiu nước trong tình trng na phát trin và na đang phát trin, nm trong thế gii
th nht và thế gii th ba cùng mt lúc. Nhng s liu như GDP và GNI cung cp cho
chúng ta các s trung bình rt thô, b lch c hai hướng do nhng nhóm cc k giàu và
cc k nghèo.
Có nhiu lp lun cho là toàn b khái nim v
nước độc lp (nation-state) là sai, gây lm
ln, hay ngày càng không phù hp trong thế gii toàn cu hóa. Tuy nhiên, điu l là s
gn bó ca chúng ta, trong tư cách người tiêu dùng, vi các ý tưởng “nước xut x” và
“nước như là thương hiu” đã giúp mt phn trong vic gi cho khái nim ngn gn v
nhn dng nước vn ph biến như trước đây. Dù thc tế v chính tr
và kinh tế thế nào
chăng na, chúng ta cũng cn mt thut ng tc ký đơn gin, vng chc để bao hàm các
quan đim và nhng định kiến ca chúng ta v nhng nơi chn y như chúng ta cn cho
các sn phm, và hai ch nước đáp ng được mc đích đó.
Mt s phiên bn lch s kinh tế da trên mt quan đim công khai xem Châu Âu là trung
tâm, h
u như xem người Châu Âu là ưu vit. Quan đim này cho rng v cơ bn người
Châu Âu đã phát minh ra ch nghĩa tư bn và do đó h và các hu du ca h, được an
bài v lch s và văn hóa, là nhng người duy nht có kh năng thc hành ch nghĩa tư
bn. (Cũng có nhiu li tiên đoán rng mô hình ch nghĩa tư bn “Anglo-Saxon” cui
cùng s th
nh hành khi toàn cu hóa hoàn tt quá trình phát trin khc nghit ca nó.)
Nhng li gii thích khác da trên mt cách tiếp cn cân bng hơn và nhìn chung là thú v
hơn, cách tiếp cn này cho rng tình trng hin nay chng hơn gì mt s tình c may mn
(đối vi mt s người) ca lch s, và tình trng này có th được thay đổi hay đảo ngược
mt cách d dàng mt thi đạ
i khác, trong nhng điu kin thnh hành khác. Mt s
người nghĩ rng đó chính là môi trường, mt s người khác cho rng đó là văn hóa, và
mt s khác li nghĩ rng dù vì lý do gì đi na, thì tình trng hin nay không phi là xu.
Thương hiệu đóng góp gì cho các quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu đóng góp gì cho các quốc gia - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thương hiệu đóng góp gì cho các quốc gia 9 10 309