Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu mạnh nhét gì vào đầu người tiêu dùng?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương hiệu mạnh “nhét” gì vào đầu người tiêu dùng?
“Hãy kể cho người tiêu dùng nghe một câu chuyện!” là điều mà các marketer luôn phải làm để
hàng hóa của họ “dụ khị” được người mua. Tuy nhiên có những món hàng quá tế nhị (như băng
vệ sinh hay bao cao su) hoặc quá đơn giản và nhàm chán (như nước đóng chai hay nước ngọt có
gaz). Tìm một câu chuyện để lồng vào những món hàng này hoàn toàn không còn dễ dàng nữa.
Vả lại, ngày nay người tiêu dùng cũng không còn tin vào những câu chuyện. Vậy, các marketer
phải “nhét” gì vào đầu họ để mong bán được hàng đây?

Cá tính độc đáo
Băng vệ sinh Kotex từ lâu đã “giết chết” băng vệ sinh Bạch Tuyết nhờ biết “bám riết” lấy tuổi
teen. Đây là lứa tuổi dễ bị tác động và sẳn sàng bỏ tiền dùng thử nếu họ bị các chiến dịch
marketing bủa vây. Thế là trong khi băng vệ sinh Bạch Tuyết lui về ở ẩn, làm bạn với các “bà
ngoại” vì không chịu đầu tư cho marketing, băng vệ sinh Kotex đã phát huy mọi thế mạnh của
marketing thời hiện đại: tạo ra hiện tượng xì-tin độc đáo. Kotex biết cách tìm hiểu tuổi teen thật
rõ ràng. Đây là lứa tuổi thích bắt chước theo một hiện tượng nào đó, thích có một phong cách
riêng mà trong các đoạn quản cáo chúng ta nghe là “phong cách xì-tin”. Hiện tượng này phải vui
vẻ, lạ thường, độc đáo, bộc lộ được cá tính muốn thể hiện mình. Và Kotex đã kỳ công tạo ra
hiện tượng “Tôi khác biệt chỉ vì tôi là tôi”. Với hàng loạt các poster quảng cáo trên báo giấy, các
đoạn video clip trên TV cùng những event tuổi teen “tự tin khoe cá tính”, Kotex thu hút rất nhiều
giới trẻ cùng theo dõi rất thích thú. Em Đặng Nguyễn Trâm Anh, học sinh lớp 11 ở Tp.HCM vui
vẻ chia sẻ “Em không bao giờ nghĩ mình dùng băng vệ sinh Kotex thì có nghĩa là mình cá tính
hơn. Nhưng bạn bè em đều nghe ra rả thông điệp này và đó là một hiện tượng. Giờ chúng em
hay hỏi nhau “Hôm nay mày có đang tự tin khoe cá tính không?”, tức là chúng em đang muốn hỏi
hôm nay có đang dùng Kotex không”. Và cứ thế Kotex “tấn công” người tiêu dùng suốt mấy năm
ròng, giờ đây người tiêu dùng tuổi teen khi nhắc đến Kotex đều mặc nhiên nghĩ mình rất cá tính.
Và theo thống kê thì có đến hơn 90% các em tuổi teen thích mình có cá tính riêng. Vậy là băng vệ
sinh Kotex tăng doanh thù vù vù.
“Cái tôi” phải luôn kết hợp với “chúng ta”
Kotex liên tiếp tung ra nhiều mẫu quảng cáo thú vị trên TV. Các em nữ sinh trong những đoạn
quảng cáo này không bao giờ có dáng vẻ e ấp, thẹn thùng, mặc áo dài trắng tha thướt hay tỏ ra
“yểu điệu thục nữ” như các bậc phụ huynh luôn muốn thế. Các em mặc ...
Th ng hi u m nh “nhét” gì vào đ u ng i tiêu dùng?ươ ườ
“Hãy k cho ng i tiêu dùng nghe m t câu chuy n!” là đi u mà các marketer luôn ph i làm đ ườ
hàng hóa c a h “d kh ” đ c ng i mua. Tuy nhiên có nh ng món hàng quá t nh (nh băng ượ ườ ế ư
v sinh hay bao cao su) ho c quá đ n gi n và nhàm chán (nh n c đóng chai hay n c ng t có ơ ư ướ ướ
gaz). Tìm m t câu chuy n đ l ng vào nh ng món hàng này hoàn toàn không còn d dàng n a.
V l i, ngày nay ng i tiêu dùng cũng không còn tin vào nh ng câu chuy n. V y, các marketer ườ
ph i “nhét” gì vào đ u h đ mong bán đ c hàng đây? ượ
Cá tính đ c đáo
Băng v sinh Kotex t lâu đã “gi t ch t” băng v sinh B ch Tuy t nh bi t “bám ri t l y tu i ế ế ế ế ế
teen. Đây là l a tu i d b tác đ ng và s n sàng b ti n dùng th n u h b các chi n d ch ế ế
marketing b a vây. Th là trong khi băng v sinh B ch Tuy t lui v n, làm b n v i các “bà ế ế
ngo i” vì không ch u đ u t cho marketing, băng v sinh Kotex đã phát huy m i th m nh c a ư ế
marketing th i hi n đ i: t o ra hi n t ng xì-tin đ c đáo. Kotex bi t cách tìm hi u tu i teen th t ượ ế
rõ ràng. Đây là l a tu i thích b t ch c theo m t hi n t ng nào đó, thích có m t phong cách ướ ượ
riêng mà trong các đo n qu n cáo chúng ta nghe là “phong cách xì-tin”. Hi n t ng này ph i vui ượ
v , l th ng, đ c đáo, b c l đ c cá tính mu n th hi n mình. Và Kotex đã kỳ công t o ra ườ ượ
hi n t ng “Tôi khác bi t ch vì tôi là tôi”. V i hàng lo t các poster qu ng cáo trên báo gi y, các ượ
đo n video clip trên TV cùng nh ng event tu i teen “t tin khoe cá tính”, Kotex thu hút r t nhi u
gi i tr cùng theo dõi r t thích thú. Em Đ ng Nguy n Trâm Anh, h c sinh l p 11 Tp.HCM vui
v chia s “Em không bao gi nghĩ mình dùng băng v sinh Kotex thì có nghĩa là mình cá tính
h n. Nh ng b n bè em đ u nghe ra r thông đi p này và đó là m t hi n t ng. Gi chúng emơ ư ượ
hay h i nhau “Hôm nay mày có đang t tin khoe cá tính không?”, t c là chúng em đang mu n h i
hôm nay có đang dùng Kotex không”. Và c th Kotex “t n công” ng i tiêu dùng su t m y năm ế ườ
ròng, gi đây ng i tiêu dùng tu i teen khi nh c đ n Kotex đ u m c nhiên nghĩ mình r t cá tính. ườ ế
Và theo th ng kê thì có đ n h n 90% các em tu i teen thích mình có cá tính riêng. V y là băng v ế ơ
sinh Kotex tăng doanh thù vù vù.
“Cái tôi” ph i luôn k t h p v i “chúng ta” ế
Kotex liên ti p tung ra nhi u m u qu ng cáo thú v trên TV. Các em n sinh trong nh ng đo nế
qu ng cáo này không bao gi có dáng v e p, th n thùng, m c áo dài tr ng tha th t hay t ra ướ
“y u đi u th c n ” nh các b c ph huynh luôn mu n th . Các em m c qu n áo tr trung, th ư ế
hi n s kh e kho n, tính năng đ ng và phong cách tu i teen đ c đáo. Các em n sinh trung h c
r t thích đo n qu ng cáo k v cô bé đang chu n b xin ch ký m t ca sĩ th n t ng. Khi chàng ượ
Thương hiệu mạnh nhét gì vào đầu người tiêu dùng? - Trang 2
Thương hiệu mạnh nhét gì vào đầu người tiêu dùng? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thương hiệu mạnh nhét gì vào đầu người tiêu dùng? 9 10 154