Ktl-icon-tai-lieu

thương lượng lao động tập thể

Được đăng lên bởi cobecungdau160194
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Thương lượng tập thể

A. Đặt vấn đề
Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta hiện nay, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu
hoá, quan hệ lao động ngày càng đòi hỏi có sự hài hoà về lợi ích
trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao
động về quyền lợi nghĩa vụ không trái với quy định của pháp luật.
Việc thương lượng, kí kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể có
vai trò quan trọng trong quan hệ lao động và hoạt động của tổ chức
công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Thương lượng tập thể là một trong cơ chế pháp lý cơ bản để Nhà nước điều chỉnh mối
quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Việc xây dựng, kiện toàn, hoàn thiện các
cơ chế về thương lượng tập thể đối với việc hòa giải những xung đột và những mâu thuẫn
trong quan hệ lao động làm giảm bớt chi phí quản lý xã hội, thúc đẩy sự hợp tác hai bên
trong quan hệ lao động, thiết lập được mối quan hệ lao động hài hòa, đồng thời bảo vệ
được đội ngũ lao động và ổn định xã hội là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa.
B. Nội dung
I. Những quy định chung về thương lượng tập thể
1. Khái niệm thương lượng tập thể.
Thương lượng tập thể là một hình thức biểu hiện của quan hệ lao động. Là công cụ để
xác định điều kiện lao động và sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
Thương lượng tập thể tạo điều kiện cho quan hệ lao động phát triển hài hoà, lành mạnh,
bền vững và cân bằng lợi ích của hai bên. Đồng thời góp phần phòng ngừa, hạn chế và
giải quyết các tranh chấp lao động trong quá trình lao động.
Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng
lao động nhằm mục đích: Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; Xác lập
các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể; Giải
quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
trong quan hệ lao động.
Quá trình thương lượng tập thể tiến hành theo các nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp
tác, công khai và minh bạch. Việc tiến hành thương lượng tập thể là theo định kỳ hoặc
đột xuất và tại địa điểm do hai bên thỏa thuận.
2. Đặc điểm của thương lượng tập thể.
Thương lượng tập thể có thể là một văn bản pháp lí thể hiện sự thoả thuận của các bên
tham gia thương lượng và là kết quả của quá trình thương lượng.
Sự thương lượng, thoả thuận và kí kết thoả ước mang tính chất tập thể, thông qua đại
diện của tập thể ...
Đề tài: Thương lượng tập thể
A. Đặt vấn đề
Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta hiện nay, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu
hoá, quan hệ lao động ngày càng đòi hỏi có sự hài hoà về lợi ích
trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao
động về quyền lợi nghĩa vụ không trái với quy định của pháp luật.
Việc thương lượng, kí kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể có
vai trò quan trọng trong quan hệ lao động và hoạt động của tổ chức
công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Thương lượng tập thể là một trong cơ chế pháp lý cơ bản để Nhà nước điều chỉnh mối
quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Việc xây dựng, kiện toàn, hoàn thiện các
cơ chế về thương lượng tập thể đối với việc hòa giải những xung đột và những mâu thuẫn
trong quan hệ lao động làm giảm bớt chi phí quản lý xã hội, thúc đẩy sự hợp tác hai bên
trong quan hệ lao động, thiết lập được mối quan hệ lao động hài hòa, đồng thời bảo vệ
được đội ngũ lao động và ổn định xã hội là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa.
B. Nội dung
I. Những quy định chung về thương lượng tập thể
1. Khái niệm thương lượng tập thể.
Thương lượng tập thể là một hình thức biểu hiện của quan hệ lao động. Là công cụ để
xác định điều kiện lao động và sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
Thương lượng tập thể tạo điều kiện cho quan hệ lao động phát triển hài hoà, lành mạnh,
bền vững và cân bằng lợi ích của hai bên. Đồng thời góp phần phòng ngừa, hạn chế và
giải quyết các tranh chấp lao động trong quá trình lao động.
Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng
lao động nhằm mục đích: Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; Xác lập
các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể; Giải
quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
trong quan hệ lao động.
Quá trình thương lượng tập thể tiến hành theo các nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp
tác, công khai và minh bạch. Việc tiến hành thương lượng tập thể là theo định kỳ hoặc
đột xuất và tại địa điểm do hai bên thỏa thuận.
2. Đặc điểm của thương lượng tập thể.
Thương lượng tập thể có thể là một văn bản pháp lí thể hiện sự thoả thuận của các bên
tham gia thương lượng và là kết quả của quá trình thương lượng.
Sự thương lượng, thoả thuận và kí kết thoả ước mang tính chất tập thể, thông qua đại
diện của tập thể lao động và đại diện sử dụng lao động.
Nội dung của thương lượng tập thể chỉ giới hạn trong việc quy định những điều kiện lao
thương lượng lao động tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thương lượng lao động tập thể - Người đăng: cobecungdau160194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thương lượng lao động tập thể 9 10 686