Ktl-icon-tai-lieu

Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1491 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ
thông tin CardSpace
Trương Đình Trường
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Võ Đình Hiếu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về hệ thống quản lý định danh trình bày chi tiết về hệ thống quản lý
định danh, bao gồm các nguyên tắc, mô hình hoạt động chung, một số hệ thống quản lý
định danh hiện nay, cùng một số vấn đề khi xây dựng hệ thống quản lý định danh. Tìm
hiểu về CardSpace, OpenID và OAuth trình bày chi tiết về hệ thống quản lý định danh
CardSpace, OpenID và OAuth , bao gồm nội dung, giao thức, mô hình, phương pháp và
giao thức tích hợp OpenID với CardSpace, OAuth với CardSpace. Tìm hiểu, phân tích,
đưa ra phương pháp tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với CardSpace. Tích hợp
OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace trình bày chi tiết nội dung, giao
thức OpenID và OAuth mở rộng, phân tích những ưu điểm của OpenID và OAuth mở
rộng so với OpenID, OAuth. Từ đó đưa ra mô hình và phương pháp tích hợp OpenID và
OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace. Thực nghiệm hệ thống trình bày về phầ n
thực nghiê ̣m cho mô hinh .
̀
Keywords: Công nghệ phần mềm; Hệ thống phần mềm; Thẻ thông tin CardSpace; Quản
lý định danh

Content
I. GIỚI THIỆU
Trong nỗ lực để đơn giản hóa quản lý định danh và giảm thiểu việc tấn công định danh, một
số hệ thống quản lý định danh được đề xuất (ví dụ: CardSpace, OpenID, OAuth, …). Trong luận
văn này, chúng tôi nghiên cứu một trường hợp liên quan tới một Card thông tin cho phép bởi RP
(Relying Party), một OpenID và OAuth cho phép bởi IdP (Identity Provider). Từ đó đưa ra mô
hình tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace.

II. TÍCH HỢP OPENID VÀ OAUTH VỚI CARDSPACE
A. Giới thiệu CardSpace
CardSpace được Microsoft tích hợp vào từ hệ điều hành Windows Vista và là một phần mềm
khách mà cho phép người dùng cung cấp nhận dạng số của họ tới các dịch vụ trực tuyến một
cách đơn giản, tin cậy [1].
B. Giới thiệu OpenID và OAuth mở rộng
Nhà cung cấp vừa sử dụng OpenID như một cơ chế xác thực người dùng, đồng thời cũng sử
dụng OAuth cho việc truy cập dữ liệu của người dùng. Từ đó đã hình thành lên đặc tả mới đó là
đặc tả OpenID và OAuth mở rộng [2].
C. Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin Cardspace
Mô hình tích hợp được thể hiện thông qua các bước sau:
1. UA→RP: Yêu cầu trang đăng nhập từ RP.
2. RP→UA: RP trả lại một trang đăng nhập.
3. Extension→UA: Extension kiểm tra RP có hỗ trợ cho việc đặng n...
Tích hp OpenID và OAuth m rng vi th
thông tin CardSpace
 ng
i hc Công ngh
Lung ngh phn mm; Mã s: 60 48 10
ng dn: u
o v: 2012
Abstract: Tng quan v h thng qunh danh trình bày chi tit v h thng qun lý
nh danh, bao gm các nguyên tc, mô hình hong chung, mt s h thng qun lý
nh danh hin nay, ng mt s v khi xây dng h thng qunh danh. Tìm
hiu v CardSpace, OpenID OAuth trình bày chi tit v h thng qunh danh
CardSpace, 
 , bao gm ni dung, giao th
giao thc tích hp OpenID vi CardSpace, OAuth vi CardSpace. Tìm hiu, phân tích,
     p OpenID OAuth m rng vi CardSpace. Tích hp
OpenID OAuth m rng vi th thông tin CardSpace tnh bày chi tit ni dung, giao
thc OpenID OAuth m rng, phân tích nhm ca OpenID OAuth m
rng so vi OpenID, OAuth. T p OpenID
OAuth m rng vi th thông tin CardSpace. Thc nghim h th




 .
Keywords: Công ngh phn mm; H thng phn mm; Th thông tin CardSpace; Qun
nh danh
Content
I.  
Trong n l n hóa qunh danh gim thiu vic tnh danh, mt
s h thng qu xut ( dn
n cu mng hp liên quan ti mt Card thông tin cho phép bi RP
(Relying Party), mt OpenID OAuth cho phép bi IdP (Identity Provider). T 
hình tích hp OpenID và OAuth m rng vi th thông tin CardSpace.
Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace - Trang 2
Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace 9 10 27