Ktl-icon-tai-lieu

Tiến trình phát triển của Khoa học Quản lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng môn Quản trị học đại cương

1 CHƯƠNG HAI

Tiến trình phát triển của
Khoa học Quản lý

2

Đề cương bài giảng
Giới thiệu
Lịch sử môn học Quản lý
Quản lý mang tính Khoa học
Những đóng góp quan trọng
Frederick W. Taylor
Frank và Lillian Gilbreth
Các nhà quản lý ngày nay sử dụng Quản lý
khoa học như thế nào?
Các thuyết gia Quản trị Tổng quát
Những đóng góp quan trọng

M

ục đích của chương này là để chứng minh rằng
những kiến thức về lịch sử quản lý có thể giúp bạn
hiểu rõ hơn các lý thuyết và thực tiễn quản lý hiện
nay. Do vậy, việc nhìn lại tiền trình phát triển của
các tư tưởng và thực tiễn rất quan trọng đối với
sinh viên. Các thực tiễn quản lý luôn phản ảnh các
giai đoạn lịch sử và các điều kiện xã hội. Ví dụ,
công nghệ máy tính và các cơ hội kinh doanh trực
tuyến là những điều kiện thực tế mà các tổ chức
đang đối diện hiện nay.

Henri Fayol
Max Weber
Các nhà quản lý ngày nay sử dụng các thuyết
về Quản lý tổng quátkhoa học như thế nào?
Phương pháp Định lượng
Những đóng góp quan trọng
Các nhà quản lý ngày nay sử dụng Phương
pháp Định lượng như thế nào?
Tìm hiểu Hành vi Tổ chức
Những người tiên phong
Các nghiên cứu của Hawthorne
Các nhà quản lý ngày nay sử dụng Phương
pháp Hành vi như thế nào?

Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

1

Bài giảng môn Quản trị học đại cương

2.1

Giới thiệu

Nhiều khái niệm và thực tiễn quản lý hiện nay bắt nguồn từ những lý thuyết quản lý
từ xa xưa. Thực tiễn quản lý luôn phản ánh thời đại và các điều kiện xã hội. Ngày nay
nhiều tổ chức đang thích ứng với những đột phá về công nghệ và phát triển các hoạt
động dựa trên các trang web. Những mô hình kinh doanh mới này phản ánh thực tế
hiện nay: thông tin có thể được chia sẻ và trao đổi tức thời trên toàn cầu. Mục đích
của chương này là chứng minh rằng kiến thức về lịch sử quản lý có thể giúp hiểu rõ
được những lý thuyết và thực tiễn quản lý ngày hôm nay.
2.2

Lịch sử Khoa học Quản lý

Những nỗ lực có tổ chức được điều khiển bởi các cá nhân chịu trách nhiệm việc lập
kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm tra đã tồn tại từ hàng ngàn năm. Các kim tự tháp
cổ Ai Cập và Vạn lý trường thành ở Trung Hoa là những minh chứng cụ thể cho các
công trình có quy mô lớn. sử dụng hàng vạn lao động, và được thực hiện từ trước
cuộc sống hiện đại rất lâu. Việc xây dựng một kim tự tháp đơn lẻ đã sử dụng hơn
100.000 công nhân trong vòng 20 năm1. Ai là người nói cho công nhân những việc
cần phải làm? Ai là người đảm bảo luôn có đủ đá tại công trường để công nhân có thể
làm...
Bài ging môn Qun tr hc đại cương
Biên son: TS. Lê Hiếu Hc – Trường ĐH Bách Khoa Hà Ni 1
1 CHƯƠNG HAI
Tiến trình phát trin ca
Khoa hc Qun lý
2
Đề cương bài ging
Gii thiu
L
ch s môn hc Qun lý
Q
un lý mang tính Khoa hc
Nhng đóng góp quan trng
Frederick W. Taylor
Frank và Lillian Gilbreth
Các nhà qun lý ngày nay s dng Qun lý
khoa hc như thế nào?
C
ác thuyết gia Qun tr Tng quát
Nhng đóng góp quan trng
Henri Fayol
Max Weber
Các nhà qun lý ngày nay s dng các thuyết
v Qun lý tng quátkhoa hc như thế nào?
P
hương pháp Định lượng
Nhng đóng góp quan trng
Các nhà qun lý ngày nay s dng Phương
pháp Định lượng như thế nào?
T
ìm hiu Hành vi T chc
Nhng người tiên phong
Các nghiên cu ca Hawthorne
Các nhà qun lý ngày nay s dng Phương
pháp Hành vi như thế nào?
Mc đích ca chương này là đ
chng minh r
ng
nhng ki
ế
n thc v
lch s qun lý có th
giúp bn
hiu rõ hơn các lý thuyết và thc tin qun lý hin
nay. Do vy, vic nhìn li tin trình phát tri
n c
a
các tư tưởng và thc tin r
t quan trng đ
i vi
sinh viên. Các thc tin qun lý luôn phn nh các
giai đon lch s và các điu kin xã hi. Ví d,
công ngh máy tính và các cơ hi kinh doanh trc
tuyến là nhng điu kin thc tế mà các t
chc
đang đối din hin nay.
Tiến trình phát triển của Khoa học Quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiến trình phát triển của Khoa học Quản lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiến trình phát triển của Khoa học Quản lý 9 10 679