Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ SINH THÁI
KINH DOANH TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM
APPROACHING THE THEORY OF INDUSTRIAL CLUSTER AND BUSINESS
ECOSYSTEM IN STUDYING POLICIES TO PROMOTE
SUPPORTING INDUSTRIES IN VIETNAM
Lê Thế Giới

Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài viết bàn về các luận điểm cơ bản của lý thuyết cụm công nghiệp và lý thuyết hệ
sinh thái kinh doanh trong phát triển các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng
và địa phương. Từ đó, phân tích làm rõ m quan hệ giữa công nghiệp hỗ trợ với cụm công
ối
nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh. Và trên cơ sở nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, tác giả đưa ra các khuyến nghị trong
trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.
ABSTRACT
The paper presents the basic viewpoints of the theories of industrial cluster and business
ecosystem in developing industrial competitive advantages at national, regional and local levels.
From those we clearly analyse the relationship between supporting industries, industrial cluster
and business ecosystem. Basing on the identity of factors influencing the development of
Vietnamese supporting industries, the author provides some recommendations for studying
policies to promote supporting industries in Vietnam.

1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, việc xây dựng năng lực cạnh tranh cho các ngành
công nghiệp quốc gia và khu vực đang trở thành vấn đề được quan tâm sâu rộng của các
nhà nghiên c và quản lý. Khá nhiều mô hình đã được xây dựng với mục đích giải
ứu
thích sức mạnh cạnh tranh của một khu vực địa lý trên bản đồ cạnh tranh toàn cầu. Hai
trong số các lý thuyết nổi bật về phát triển các ngành công nghiệp là lý thuyết về cụm
công nghi p (industrial cluster) và lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh (business
ệ
ecosystem). Đây là hai mô hình phản ánh hiện tượng hình thành và phát triển cộng đồng
các doanh nghi p có hiệu năng cao trong một ngành, một lĩnh vực. Các mô hình này
ệ
phân tích một cách khá đầy đủ các yếu tố nền tảng và quá trình hình thành lợi thế cạnh
tranh khu vực trong một lĩnh vực sản xuất. Trong khi lý thuyết cụm công nghiệp luận
giải rằng mức độ tập trung cao trong một khu vực địa lý các doanh nghiệp trong cùng
một lĩnh vực kinh doanh sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh cao so với các khu vực địa lý
khác, thì lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh tập ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009
117
TIẾP CẬN LÝ THUYẾT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ SINH THÁI
KINH DOANH TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM
APPROACHING THE THEORY OF INDUSTRIAL CLUSTER AND BUSINESS
ECOSYSTEM IN STUDYING POLICIES TO PROMOTE
SUPPORTING INDUSTRIES IN VIETNAM
Lê Thế Giới
Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài viết bàn về các luận điểm bản của thuyết cụm công nghiệp và thuyết hệ
sinh thái kinh doanh trong phát trin các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng
địa phương. Từ đó, phân tích làm rõ mối quan hgiữa công nghiệp hỗ trvới cụm công
nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh. Và trên cơ sở nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, tác giả đưa ra các khuyến nghị trong
trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.
ABSTRACT
The paper presents the basic viewpoints of the theories of industrial cluster and business
ecosystem in developing industrial competitive advantages at national, regional and local levels.
From those we clearly analyse the relationship between supporting industries, industrial cluster
and business ecosystem. Basing on the identity of factors influencing the development of
Vietnamese supporting industries, the author provides some recommendations for studying
policies to promote supporting industries in Vietnam.
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, việc y dựng năng lực cạnh tranh cho các ngành
công nghiệp quốc gia và khu vực đang trở thành vấn đề được quan tâm sâu rộng của các
nhà nghiên cứu quản lý. Khá nhiều nh đã được y dựng với mục đích giải
thích sức mạnh cạnh tranh của một khu vực địa lý trên bản đồ cạnh tranh toàn cầu. Hai
trong sc lý thuyết nổi bật về phát triển các ngành công nghiệp thuyết về cụm
công nghip (industrial cluster) thuyết hệ sinh thái kinh doanh (business
ecosystem). Đây hai mô hình phản ánh hiện tượng hình thành và phát triển cộng đồng
các doanh nghiệp hiệu ng cao trong một ngành, một lĩnh vực. Các nh này
phân tích một cách khá đầy đủ các yếu tố nền tảng quá trình hình thành lợi thế cạnh
tranh khu vực trong một lĩnh vực sản xuất. Trong khi thuyết cụm công nghiệp luận
giải rằng mức độ tập trung cao trong một khu vực địa các doanh nghiệp trong cùng
một lĩnh vực kinh doanh sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh cao so với các khu vực địa
khác, thì lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh tập trung vào mạng lưới liên kết cộng sinh
Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam 9 10 817