Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn ISO - 9000

Được đăng lên bởi mai-tuyet1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn ISO - 9000
I. Lịch sử hình thành ISO 9000
o 1959, Bộ Quốc phòng Mỹ thiết lập hệ thống MIL-Q9858
o 1968, NATO chấp nhận MIL-Q9858 để đảm bảo chất lượng nhà thầu phụ :
AQUAP-1 Allied Quality Assurance Publication I
o 1970, Bộ Quốc phòng Anh chấp nhận AQUAP-1 trong chương trình quản lý
quốc phòng thành DEFSTAN 05-8
o 1979, Viện tiêu chuẩn Anh phát triển BS 5750 – Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
quản trị đầu tiên trong thương mại
o 1987, Tổ chức ISO ban hành ISO 9000 phiên bản 1, chấp nhận hầu hết các tiêu
chuẩn của BS 5750
o 1994, soát xét, chỉnh lý, bổ sung (phiên bản 2)
o 2000, ISO 9000 phiên bản 2000 được ban hành (phiên bản 3)
o 1996, Việt Nam chấp nhận và ban hành ISO 9000 ký hiệu TCVN ISO 9000
o 2008 : Phiên bản 4 (ISO 9000: 2008)

II. BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 Ở CÁC NƯỚC
TÊN
NƯỚC

KÝ HiỆU

TÊN NƯỚC

KÝ HiỆU

Australia
Belgium
Canada
Denmark
European U
France
Germany
Hungary
India

AS 3900
NBNX 50
CZAZ 299
DS/ EN 29000
EN 29000
NFX 50
DIN ISO 9000
MI 18990
IS 10210

Ireland
Netherlands
New Zealand
Norway
South Africa
Spain
Sweden
United K
Vietnam

IS 300
NEN ISO 9000
NZS 5600
NS 5600
SABS 0157
UNE 66900
SS ISO 9000
BS 5750
TCVN ISO 9000

III. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

1.ISO 9000:2005 : Hệ thống QLCL - Cơ sở và từ vựng
2.ISO 9001:2008 : Hệ thống QLCL - Các yêu cầu
3.ISO 9004 : Hệ thống QLCL - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả
4.ISO 19011 : Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

IV. Tổ chức nào cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000?
1.Mọi tổ chức đều có thể áp dụng được ISO 9000
2.Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định
đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.
3.Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

Sự phát triển của các mô hình quản lý chất lượng
1.Kiểm tra chất lượng
2.Kiểm soát chất lượng
3.Đảm bảo chất lượng
4.Quản lý chất lượng (ISO 9000)
5.Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

V. 8 NGUYÊN TẮC QTCL THEO ISO 9000
o Hướng vào khách hàng
•
Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng
• Xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng để đáp ứng yêu
cầu và cao hơn
•
Xác định các phương pháp đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
o Sự lãnh đạo
• Lãnh đạo thiết lập phương hướng và mục tiêu của tổ chức, tạo điều kiện
thuận lợi duy trì môi trường nội bộ thuận lợi để mọi người có thể tham
gia nhằm hoàn thành mục tiêu.
• Lãnh đạo xem xét nhu cầu của khách hàng, chủ đầu tư, CBCNV, của
cộng đồng xã hội để đặt ra mục tiêu trong tương lai và chương trình hành
động
...
Tiêu chuẩn ISO - 9000
I. Lịch sử hình thành ISO 9000
o 1959, Bộ Quốc phòng Mỹ thiết lập hệ thống MIL-Q9858
o 1968, NATO chấp nhận MIL-Q9858 để đảm bảo chất lượng nhà thầu phụ :
AQUAP-1 Allied Quality Assurance Publication I
o 1970, Bộ Quốc phòng Anh chấp nhận AQUAP-1 trong chương trình quản lý
quốc phòng thành DEFSTAN 05-8
o 1979, Viện tiêu chuẩn Anh phát triển BS 5750 – Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
quản trị đầu tiên trong thương mại
o 1987, Tổ chức ISO ban hành ISO 9000 phiên bản 1, chấp nhận hầu hết các tiêu
chuẩn của BS 5750
o 1994, soát xét, chỉnh lý, bổ sung (phiên bản 2)
o 2000, ISO 9000 phiên bản 2000 được ban hành (phiên bản 3)
o 1996, Việt Nam chấp nhận và ban hành ISO 9000 ký hiệu TCVN ISO 9000
o 2008 : Phiên bản 4 (ISO 9000: 2008)
II. BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 Ở CÁC NƯỚC
TÊN
NƯỚC
KÝ HiỆU TÊN NƯỚC KÝ HiỆU
Australia
Belgium
Canada
Denmark
European U
France
Germany
Hungary
India
AS 3900
NBNX 50
CZAZ 299
DS/ EN 29000
EN 29000
NFX 50
DIN ISO 9000
MI 18990
IS 10210
Ireland
Netherlands
New Zealand
Norway
South Africa
Spain
Sweden
United K
Vietnam
IS 300
NEN ISO 9000
NZS 5600
NS 5600
SABS 0157
UNE 66900
SS ISO 9000
BS 5750
TCVN ISO 9000
III. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:
Tiêu chuẩn ISO - 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn ISO - 9000 - Người đăng: mai-tuyet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiêu chuẩn ISO - 9000 9 10 817