Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu sử Steve Jobs

Được đăng lên bởi Nhữ Xuân Triết
Số trang: 381 trang   |   Lượt xem: 5813 lần   |   Lượt tải: 11 lần
om
n.c
nv
ww
w.
Be
e

P

ðÂY LÀ CUỐN TIỂU SỬ ðỘC NHẤT VÔ NHỊ VỀ STEVE JOBS – TRÍCH LỜI
TÁC GIẢ CUỐN TIỂU SỬ BÁN CHẠY NHẤT VỀ BELAMIN FRANKLIN VÀ
ALBERT EINSTEIN.
Dựa trên hơn 40 cuộc phỏng vấn trực tiếp Steve Jobs, cùng với một số buổi trò chuyện
với hơn 100 thành viên gia ñình, bạn bè, các ñối tác, ñối thủ cạnh tranh và các ñồng
nghiệp của Jobs trong suốt hai năm qua, Walter Isaacson ñã viết nên một câu chuyện mê
hoặc lòng người về một cuộcñời ñầyắp những thăng trầm, về một cá tính lập dị ñầy sức
mê hoặc củamột doanh nhân sáng tạo với khát khao vươn tới sự hoàn mỹ, và về công
cuộc cách mạng hóa dữ dội sáu ngành công nghiệp: máy tính cá nhân, ñiện ảnh hoạt họa,
âm nhạc, ñiện thoại, máy tính bảng và xuất bản ñiện tử.
Trong lúc nước Mỹ ñang tìm cách duy trì lợi thế cạnh tranh sáng chế, Jobs nổi lên như
một biểu tượng tối cao cho tài sáng chế cũng như óc sáng tạo ñầy tính vận dụng. Jobs
biết, ñể tạo nên một giá trị ñích thực trong thế kỷ XXI này không có gì khác ngoài sự kết
nối sức sáng tạo với công nghệ, ông ñã xây dựng nên một công ty nơi những dòng chảy
của óc sáng tạo ñược kết hợp với sự ñiêu luyện tuyệt vời của kỹ thuật.

 - download sach mien phi

1

om

nv

n.c

Mặc dù Jobs hợp tác với chúng tôi trong việc cho ra ñời cuốn sách này nhưng ông không
ñòi hỏi quyền kiểm soát cũng như hạn chế những thông tin ñưa ra, thậm chí là quyền
ñược ñọc trước khi cuốn sách xuất bản. Ông cũng luôn khuyến khích người thân quen
hãy nói một cách thành thật. Và Jobs luôn cư xử một cách thẳng thắn, ñôi khi là tàn nhẫn
ñối với cả ñồng nghiệp và ñối thủ. Họ ñã chia sẻ cái nhìn chân thực về những ñam mê, sự
hoàn mỹ, sự cầu toàn, tính nghệ thuật, nỗi ám ảnh, sự khắt khe trong cách ñiều hành ñã
hình thành lên phong cách kinh doanh ñộc ñáo ở Jobs và kết quả ñã tạo ra những dòng
sản phẩm ñầy tính ñột phá.
Với tính gàn dở của mình, Jobs có thể dồn ép những người xung quanh khiến họ nổi giận
và tuyệt vọng. Nhưng cá tính và những sản phẩm của ông thì lại liên quan mật thiết với
nhau, ñó cũng là xu hướng mà phần mềm và phần cứng của Apple hướng ñến, như là một
phần của một thể thống nhất. Câu chuyện của ông là những bài học có tính truyền bá và
răn dạy về sự ñổi mới, vai trò, ñường lối lãnh ñạo, và các giá trị.

ww
w.
Be
e

Walter Isaacson, CEO của Viện Aspen, từng là chủ tịch của Mạng tin tức truyền hình cáp
(CNN) và Tổng biên tập của tạp chí Time. Ông là tác giả của cuốn "Einstein: His Life
and Universe'' (Tiểu sử Einstein: Cuộc ñời và vũ trụ), "Benjamin Franklin: An ...
www.Beenvn.com
www.Beenvn.com - download sach mien phi 1
P
ðÂY LÀ CUN TIU S ðỘC NHT VÔ NH V STEVE JOBS – TRÍCH LI
TÁC GI CUN TIU S BÁN CHY NHT V BELAMIN FRANKLIN VÀ
ALBERT EINSTEIN.
Da trên hơn 40 cuc phng vn trc tiếp Steve Jobs, cùng vi mt s bui trò chuyn
vi hơn 100 thành viên gia ñình, bn bè, các ñối tác, ñối th cnh tranh và các ñồng
nghip ca Jobs trong sut hai năm qua, Walter Isaacson ñã viết nên mt câu chuyn mê
hoc lòng người v mt cucñời ñầyp nhng thăng trm, v mt cá tính lp d ñầy sc
mê hoc camt doanh nhân sáng to vi khát khao vươn ti s hoàn m, và v công
cuc cách mng hóa d di sáu nnh công nghip: máy tính cá nhân, ñin nh hot ha,
âm nhc, ñin thoi, máy tính bng và xut bn ñin t.
Trong lúc nước M ñang tìm cách duy trì li thế cnh tranh sáng chế, Jobs ni lên như
mt biu tượng ti cao cho tài sáng chế cũng như óc sáng to ñầy tính vn dng. Jobs
biết, ñể to nên mt giá tr ñích thc trong thế k XXI này không có gì khác ngoài s kết
ni sc sáng to vi công ngh, ông ñã xây dng nên mt công ty nơi nhng dòng chy
ca óc sáng to ñược kết hp vi s ñiêu luyn tuyt vi ca k thut.
Tiểu sử Steve Jobs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu sử Steve Jobs - Người đăng: Nhữ Xuân Triết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
381 Vietnamese
Tiểu sử Steve Jobs 9 10 688