Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu một số ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4457 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tìm hiểu một số ảnh hưởng của tôn giáo đến
đời sống văn hóa tinh thần người Việt
hiện nay
Vũ Đức Chính
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo ho ̣c; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: TS. Trầ n Thi ̣Kim Oanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Trình bày khái quát v ề tôn giáo ở Việt Nam và đời sống văn hóa tinh thần
của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ trước khi có tôn giáo ngoại nhập. Phân tích và
làm sáng tỏ một số ảnh hưởng của tôn giáo cụ thể như Phật giáo, Công giáo đối với
đời sống văn hoá tinh thần người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. Đồng thời đưa
ra một số một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp, khắc phục những
hạn chế trong tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Keywords. Tôn giáo; Người Việt; Đời sống văn hóa
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ V (khóa VIII), Đảng ta đã ra Nghị
quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong
đó xác định một trong mười nhiệm vụ cụ thể là “chính sách văn hóa đối với tôn giáo”. Nghị
quyết ghi:
“Về tôn giáo, thi hành nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo
hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Bảo đảm cho sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật Nhà nước. Nghiêm
cấm việc xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái
pháp luật và chính sách của Nhà nước. Nhà nước chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
giúp đỡ đồng bào có đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các công việc xã
hội, từ thiện
Đồng bào theo đạo và các vị chức sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm công
dân đối với Tổ quốc, sống "tốt đời đẹp đạo"”[21;126].
Như vậy, trong quan điểm chỉ đạo Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy rõ vị trí và tầm
quan trọng của tôn giáo trong đời sống văn hóa xã hội. Tôn giáo với tính cách là một yếu tố
của cấu trúc xã hội, đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến con người và xã hội trên cả hai
mặt, tích cực và tiêu cực, góp phần tạo nên sắc thái đặc biệt cho đời sống văn hóa tinh thần
của nhân loại.
Ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần được đánh giá hết sức
khác nhau, thậm chí đối lập nhau trong lịch sử. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến thống nhất với
nhau rằng: tôn giáo vừa có khả năng tạo nên những giá trị làm phong phú và thúc đẩy đời

sống văn hóa tinh thần của xã hội song cũng có thể tạo nên những cản trở đối với sự phát
triển đời...
Tìm hiểu mt s ảnh hưởng của tôn giáo đến
đời sống văn hóa tinh thần người Vit
hin nay
V Đc Chnh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn gia
́
o ho
̣
c; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: TS. Trần Thi
̣
Kim Oanh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Trình bày khái quát v tôn giáo ở Việt Nam và đời sống văn hóa tinh thần
của người Vit đồng bng Bc B trước khi tôn giáo ngoại nhập. Phân tch
làm sáng tỏ mt s ảnh hưởng của tôn giáo cụ th như Phật giáo, Công giáo đối vi
đời sống văn hoá tinh thần người Vit đồng bng Bc B hiện nay. Đồng thời đưa
ra mt s mt s giải pháp nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp, khc phc nhng
hn chế trong tôn giáo ở Vit Nam hin nay.
Keywords. Tôn giáo; Người Vit; Đời sống văn hóa
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong Hi ngh Ban chấp hành Trung ương ln th V (khóa VIII), Đng ta đã ra Nghị
quyết “Về xây dựngphát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bn sắc dân tộc”, trong
đó xác định mt trong mười nhim v c th “chnh sách văn hóa đối với tôn giáo”. Nghị
quyết ghi:
V tôn giáo, thi hành nht quán chnh sách tôn trng quyn t do tn ngưỡng, theo
hoc không theo mt tôn giáo nào ca công dân. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp lut.
Bảo đảm cho sinh hot tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật Nhà ớc. Nghiêm
cm việc xâm phạm t do tn ngưỡng, tôn giáo hoc li dụng tn ngưỡng, tôn giáo để làm trái
pháp luật và chnh sách của Nhà nước. Nhà nước chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hi,
giúp đỡ đồng bào đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các công việc
hi, t thin
Đồng bào theo đạo và các vị chc sắc tôn giáo có nghĩa v làm tròn trách nhiệm công
dân đối vi T quc, sng "tốt đời đẹp đạo"[21;126].
Như vậy, trong quan điểm ch đạo Đảng và Nhà ớc ta đã nhận thấy vị tr và tầm
quan trng của tôn giáo trong đời sống văn hóa hội. Tôn giáo với tnh cách mt yếu t
ca cấu trúc xã hội, đã nhng ảnh hưởng không nhỏ đến con người hội trên cả hai
mặt, tch cực tiêu cực, góp phn tạo nên sắc thái đặc biệt cho đời sống văn hóa tinh thần
của nhân loại.
Ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần được đánh giá hết sc
khác nhau, thậm ch đối lp nhau trong lch sử. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thng nht vi
nhau rằng: tôn giáo vừa khả năng tạo nên những giá trị làm phong phú thúc đẩy đời
Tìm hiểu một số ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu một số ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tìm hiểu một số ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay 9 10 302