Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Được đăng lên bởi hong-ngan-tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 9833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 
1. Mục tiêu 
Sau buổi ngoại khóa, học sinh có khả năng: 
a. Kiến thức: 
­ Nêu được thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở địa phương và  ảnh hưởng của ô 
nhiễm môi trường nước tới sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân địa 
phương. 
­ Xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước ở địa phương. 
­ Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ở địa phương. 
b. Kỹ năng 
­ Kỹ năng quan sát, điều tra, thu thập số liệu, lấy mẫu nước...
­ Phân tích bản đồ, biểu đồ, số liệu thu thập được, sử dụng các công cụ phân tích vấn đề (bản đồ tư 
duy, cây vấn đề...) 
­ Kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 
c. Thái độ: 
­ Có thái độ và hành vi tích cực bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ở địa phương.
2. Thời gian  1 ngày 
3. Địa điểm tổ chức 
­ Tổ chức cho học sinh đi khảo sát tình trạng ô nhiễm nước của một sông, ao, hồ xung quanh khu 
vực của trường, hoặc tại một đơn vị hành chính của địa phương (một thôn, phường...). 
4. Chuẩn bị 
­ Giáo viên xác định vị trí sông, ao, hồ trên bản đồ khu vực quanh trường sẽ đến khảo 
sát. 
­ Chuẩn bị máy ảnh, dụng cụ đo đạc, lấy mẫu nước. 
­ Tổ chức chia học sinh thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ nghiên cứu khảo sát, điều tra 
cho mỗi nhóm. Các nhóm đều thực hiện nhiệm vụ như nhau. 
5. Các bước tiến hành
Hoạt động 1: Điều tra thu thập thông tin 

1

Bước 1: Giáo viên dẫn học sinh tới địa điểm khảo sát và yêu cầu học sinh quan sát nguồn nước bị ô 
nhiễm (mầu nước, mùi hôi thối, cá tôm chết…), có thể kèm theo lấy mẫu nước để quan sát, phân 
tích bằng các thiết bị đơn giản. 
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh tự đặt ra các câu hỏi về những gì đã quan sát được (Ví dụ:Tại 
sao nước lại có mầu đen và có mùi hôi thối ? Tại sao cá tôm lại bị chết nhiều thế? v.v...) 
Bước 3: Học sinh thảo luận và đưa ra các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 
− Do nước thải của các nhà máy; 
− Do nguồn nước bị ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp (bón phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ…); 
− Do nước thải và rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư; 
− Do mưa bão cuốn trôi đất cát, bụi trong quá trình xây dựng; …….
Bước 4: Các nhóm học sinh được phân công đi điều tra theo các giả thuyết trên và lấy mẫu nước từ 
các nguồn gây ô nhiễm về phân tích để có kết quả cụ thể về các nguồn gây ô nhiễm. 
 Hoạt động 2: Phân tích dữ liệu thu được và chuẩn bị trình bày
Bước 5: Từ kết quả điều tra khảo sát học sinh phân tích vấn đề bằng các công cụ bản đồ tư duy 
hoặc ...
TÌM HI U V V N Đ Ô NHI M MÔI TR NG N C Đ A PH NG ƯỜ ƯỚ ƯƠ
1. M c tiêu
Sau bu i ngo i khóa, h c sinh có kh năng:
a. Ki n th c: ế
- Nêu đ c th c tr ng ô nhi m môi tr ng n c đ a ph ng và nh h ng c a ô ượ ư ướ ươ ưở
nhi m môi tr ng n c t i s phát tri n kinh t – xã h i và đ i s ng c a nhân dân đ a ườ ướ ế
ph ng. ươ
- Xác đ nh đ c nguyên nhân gây ô nhi m môi tr ng n c đ a ph ng. ượ ườ ư ươ
- Đ xu t các gi i pháp b o v môi tr ng n c và s d ng h p lý tài nguyên n c đ a ph ng. ư ướ ướ ươ
b. K năng
- K năng quan sát, đi u tra, thu th p s li u, l y m u n c... ướ
- Phân tích b n đ , bi u đ , s li u thu th p đ c, s d ng các công c phân tích v n đ (b n đ t ượ ư
duy, cây v n đ ...)
- K năng vi t và trình bày báo cáo. ế
c. Thái đ :
- Có thái đ và hành vi tích c c b o v và s d ng h p lý tài nguyên n c đ a ph ng. ướ ươ
2. Th i gian 1 ngày
3. Đ a đi m t ch c
- T ch c cho h c sinh đi kh o sát tình tr ng ô nhi m n c c a m t sông, ao, h xung quanh khu ướ
v c c a tr ng, ho c t i m t đ n v hành chính c a đ a ph ng (m t thôn, ph ng...). ư ơ ươ ườ
4. Chu n b
- Giáo viên xác đ nh v trí sông, ao, h trên b n đ khu v c quanh tr ng s đ n kh o ườ ế
sát.
- Chu n b máy nh, d ng c đo đ c, l y m u n c. ướ
- T ch c chia h c sinh thành 3 nhóm và giao nhi m v nghiên c u kh o sát, đi u tra
cho m i nhóm. Các nhóm đ u th c hi n nhi m v nh nhau. ư
5. Các b c ti n hànhướ ế
Ho t đ ng 1: Đi u tra thu th p thông tin
1
TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG  - Người đăng: hong-ngan-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG  9 10 535