Ktl-icon-tai-lieu

Tìm kiếm thông tin theo các giá trị thuộc tính trên mạng ngang hàng có cấu trúc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm kiếm thông tin theo các giá trị thuộc tính
trên mạng ngang hàng có cấu trúc
Phạm Thị Huế
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Mạng và truyền thông; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoài Sơn
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, những khái niệm cơ bản cũng như
sơ lược về lịch sử phát triển của mạng ngang hàng. Trình bày sâu thêm về 1 nhánh của
mạng ngang hàng: mạng ngang hàng có cấu trúc; giới thiệu chi tiết về giao thức Chord,
giao thức sẽ được sử dụng để triển khai mạng phủ DHT khi xây dựng chương trình mô
phỏng. Trình bày một số giải pháp phân bổ và tìm kiếm thông tin theo các thuộc tính/giá
trị trên mạng ngang hàng có cấu trúc tiêu biểu; giải pháp về tìm kiếm thông tin theo các
thuộc tính/giá trị trên mạng ngang hàng có cấu trúc. Đánh giá hiệu quả của giải pháp tìm
kiếm thông tin theo các thuộc tính/giá trị trên mạng ngang hàng có cấu trúc trên lý thuyết
và qua chương trình mô phỏng
Keywords: Mạng máy tính; Mạng ngang hàng; Truyền dữ liệu; Tìm kiếm thông tin

Content
MỞ ĐẦU
Công nghệ mạng ngang hàng (peer-to-peer network) đã phát triển nhanh chóng trên mạng
Internet trong thời gian gần đây với sự xuất hiện của hàng loạt các ứng chia xẻ file ngang hàng
như Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent, Edonkey,… Qua các ứng dụng nói trên, việc chia sẻ
và tìm kiếm các tài nguyên mạng trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết, ngoài ra,
người sử dụng có thể chia sẻ file trực tiếp cho nhau mà không cần thông qua bất cứ máy chủ dịch
vụ nào.
Sở dĩ mô hình mạng P2P phát triển như vậy là vì mô hình này rất phù hợp với tính phân tán của
dữ liệu, đồng thời nó đảm bảo quyền quản lý dữ liệu của người dùng nên khuyến khích được
việc chia sẻ dữ liệu, làm tăng nguồn tài nguyên trên mạng. Mô hình P2P cũng được sử dụng để

xử lý các bài toán phức tạp do tận dụng được khả năng tính toán phân tán và tích hợp dữ liệu từ
các peer tham gia mạng. Trong mô hình P2P, mỗi peer vừa có thể đóng vai trò là Client, vừa có
thể đóng vai trò là Server. Tổng sức mạnh xử lý của các peer này có khi lớn hơn nhiều lần khả
năng xử lý của 1 Server lớn. Như vậy, mô hình P2P không chỉ làm tăng lượng tài nguyên mạng,
mà còn làm tăng sức mạnh xử lý đáp ứng yêu cầu dịch vụ, nâng cao tính sẵn sàng phục vụ của
mạng.
Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu mới phát triển, việc tìm kiếm trong mạng ngang hàng thường được
thực hiện theo kiểu phát tràn thông báo, gây tốn kém băng thông mạng. Các ứng dụng sau này đã
từng bước cải tiến giao thức định tuyến th...
Tìm kiếm thông tin theo các giá tr thuc tính
trên mng ngang hàng có cu trúc
Phm Th Huế
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Mng và truyn thông; Mã s: 1 01 10
Người ng dn: TS. Nguyễn Hoài Sơn
m bảo v: 2008
Abstract: Gii thiu tng quan v mng ngang hàng, nhng khái niệm cơ bản ng như
lược v lch s phát trin ca mng ngang hàng. Trình bày sâu thêm v 1 nhánh ca
mng ngang hàng: mng ngang hàng cu trúc; gii thiu chi tiết v giao thc Chord,
giao thc s được s dng đ trin khai mng ph DHT khi xây dựng chương trình mô
phng. Trình bày mt s gii pháp phân b và tìm kiếm thông tin theo các thuc tính/giá
tr trên mng ngang hàng cu trúc tiêu biu; gii pháp v tìm kiếm thông tin theo các
thuc tính/giá tr trên mng ngang hàng cấu trúc. Đánh ghiệu qu ca gii pháp tìm
kiếm thông tin theo các thuc tính/giá tr trên mng ngang hàng có cu trúc trên thuyết
qua chương trình mô phỏng
Keywords: Mng máy tính; Mng ngang hàng; Truyn d liu; Tìm kiếm thông tin
Content
M ĐẦU
Công ngh mng ngang hàng (peer-to-peer network) đã phát triển nhanh chóng trên mng
Internet trong thi gian gần đây với s xut hin ca hàng lot các ng chia x file ngang hàng
như Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent, Edonkey, Qua các ng dng i trên, vic chia s
tìm kiếm các tài nguyên mng tr lên d ng nhanh chóng hơn bao giờ hết, ngoài ra,
người s dng có th chia s file trc tiếp cho nhau mà không cn thông qua bt c máy ch dch
v nào.
S mô hình mạng P2P phát triển như vậy mô hình này rt phù hp vi tính phân tán ca
d liệu, đồng thời nó đảm bo quyn qun d liu của người dùng n khuyến khích đưc
vic chia s d liu, làm tăng nguồn i nguyên trên mng. hình P2P cũng đưc s dng đ
Tìm kiếm thông tin theo các giá trị thuộc tính trên mạng ngang hàng có cấu trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm kiếm thông tin theo các giá trị thuộc tính trên mạng ngang hàng có cấu trúc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tìm kiếm thông tin theo các giá trị thuộc tính trên mạng ngang hàng có cấu trúc 9 10 41