Ktl-icon-tai-lieu

Tịnh Độ Vấn Đáp HT Tịnh Không

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôøi ngöôøi dòch
Sau khi chöùng ngoä quaû vò voâ thöôïng chaùnh
ñaúng chaùnh giaùc, Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni baét
ñaàu thuyeát phaùp ñoä sanh suoát 49 naêm. Nhöõng
doøng phaùp cuûa Theá Toân nhö doøng suoái “Cam
Loà” töôùi maùt cho taát caû chuùng sanh ñang bò
noùng böùc, bò ñoát chaùy, bôûi löûa tham saân si. Doøng
phaùp vò nhieäm maàu aáy ñaõ chaûy töø maáy ngaøn
naêm tröôùc vaø tieáp tuïc chaûy maõi, chaûy maõi ñeán
nôi naøo khoå ñau bôûi do tham lam, saân haän, si
meâ coøn ñang ngöï trò. Chính laø doøng chaûy cuûa
Phaät giaùo qua caùc phaùp moân tu taäp, nhö traêm
soâng, ngaøn suoái roài veà chung bieån caû. Cuõng theá,
phaùp moân tuy nhieàu, dieãn ñaït lôøi phaùp coù saâu,
coù caïn. Nhöng duø saâu caïn theá naøo ñi nöõa thì taát
caû nhö chìa khoùa ñeå môû cöûa taâm linh, nhö
nhöõng phöông thuoác ñeå chöõa laønh taâm beänh cho
taát caû chuùng sanh.

Phaùp moân Tònh ñoä laø moät trong nhöõng phaùp
moân tu taäp cuûa Ñaïo Phaät du nhaäp vaøo Vieät Nam
raát sôùm, ñöôïc ña soá Phaät töû taïi gia tu taäp vì deã
tu, deã thöïc haønh cho moïi taàng lôùp töø giaø ñeán treû,
töø tu só ñeán cö só, töø noâng daân ñeán tieán só, baùc
hoïc, nhaát laø trong thôøi ñaïi khoa hoïc naêng ñoäng
naøy. Baát kyø ai nieäm Phaät ñaày ñuû: tín, haïnh,
nguyeän thì ngay trong hieän taïi thaân taâm ñöôïc an
laïc, töông lai ñöôïc vaõng sanh veà theá giôùi cuûa
Phaät A Di Ñaø.
Hieän nay, do thaáy soá löôïng Phaät töû tu phaùp
moân nieäm Phaät ngaøy caøng nhieàu, cho neân chuùng
toâi coá gaéng phieân dòch nhöõng taøi lieäu veà phaùp
moân Tònh ñoä cuûa caùc baäc cao taêng tieàn boái ñaõ
giaûng daïy nhaèm goùp phaàn cung caáp theâm taøi
lieäu cho caùc giôùi Phaät töû taïi gia tìm hieåu, nghieân
cöùu tu taäp ñuùng theo trong kinh luaän Phaät vaø
caùc Baäc Toå Sö chæ daïy. Taäp saùch “Tònh ñoä Vaán
Ñaùp” cuûa Hoøa thöôïng Tònh Khoâng cuõng laø moät
trong nhöõng taäp saùch traû lôøi nhöõng thaéc maéc,
nghi vaán cuûa nhieàu taàng lôùp Phaät töû taïi gia ñang
tu nieäm Phaät taïi ñaïo traøng Tònh Toâng Hoïc Hoäi ôû
UÙc chaâu, nhaèm thaùo gôõ nhöõng nghi vaán cuûa caùc
Phaät töû, giuùp hoï phaùt khôûi tín taâm nieäm Phaät
caàu vaõng sanh Tònh ñoä.

Trong quaù trình phieân dòch cuõng nhö laøm
caùc Phaät söï, chuùng con thaønh taâm tri aân caùc baäc
toân tuùc ñaëc bieät laø Thaày Thích Chaân Tính - truï trì
Chuøa Hoaèng Phaùp – ngöôøi luoân quan taâm vaø taïo
ñieàu kieän cho haøng ñeä töû chuùng con treân böôùc
ñöôøng tu hoïc vaø hoaèng truyeàn chaùnh phaùp.
Vôùi chuùt coâng ñöùc naøy, chuù...
Lôøi ngöôøi dòch
Sau khi chöùng ngoä quaû vò voâ thöôïng chaùnh
ñaúng chaùnh giaùc, Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni baét
ñaàu thuyeát phaùp ñoä sanh suoát 49 naêm. Nhöõng
doøng phaùp cuûa Theá Toân nhö doøng suoái “Cam
Loà” töôùi maùt cho taát caû chuùng sanh ñang bò
noùng böùc, bò ñoát chaùy, bôûi löûa tham saân si. Doøng
phaùp vò nhieäm maàu aáy ñaõ chaûy töø maáy ngaøn
naêm tröôùc vaø tieáp tuïc chaûy maõi, chaûy maõi ñeán
nôi naøo khoå ñau bôûi do tham lam, saân haän, si
meâ coøn ñang ngöï trò. Chính laø doøng chaûy cuûa
Phaät giaùo qua caùc phaùp moân tu taäp, nhö traêm
soâng, ngaøn suoái roài veà chung bieån caû. Cuõng theá,
phaùp moân tuy nhieàu, dieãn ñaït lôøi phaùp coù saâu,
coù caïn. Nhöng duø saâu caïn theá naøo ñi nöõa thì taát
caû nhö chìa khoùa ñeå môû cöûa taâm linh,
nhö
nhöõng phöông thuoác ñeå chöõa laønh taâm beänh cho
taát caû chuùng sanh.
Tịnh Độ Vấn Đáp HT Tịnh Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tịnh Độ Vấn Đáp HT Tịnh Không - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Tịnh Độ Vấn Đáp HT Tịnh Không 9 10 699