Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán KCAĐ mềm

Được đăng lên bởi canvankha
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BẢNG TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG lOẠI II
1) Tiêu chuẩn áp dụng
- Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06 (Thay thế 22 TCN 211-93)
2) Thông số trục tính toán và áp lực bánh xe
Tải trọng trục tiêu chuẩn:
10 Tấn
Đường kính tấm ép D:
33 cm
Áp lực tính toán T/C p:
0.6 Mpa
Mô đuyn đàn hồi yêu cầu
120 Mpa
3) Dự kiến cấu tạo kết cấu áo đường
- Chọn lớp móng
+ Chọn lớp móng trên bằng đá dăm loai I
+ Chọn lớp móng dưới bằng đá dăm loai II
- Chọn lớp mặt
+ Chọn lớp mặt trên bằng bê tông át phan hạt mịn
+ Chọn lớp mặt dưới bằng bê tông át phan hạt thô
- Chọn lớp nền đường
+ Chọn nền đường bằng đất đồi
Dự kiến cấu tạo kết cấu thiết kế và đặc trưng tính toán của mỗi lớp
Các lớp kết cấu
(tính từ dưới lên)
Đất nền
Cấp phối đá dăm loại II
Cấp phối đá dăm loại I
BTN chặt, hạt thô
BTN chặt, hạt mịn

Cường độ Lực dính
kéo uốn
C
Tính k.uốn Rku (MPa) (MPa)
0.018
250
300
900
1.60
1500
2.00

Moduyn đàn hồi E (MPa)

Bề dày lớp
(cm)

Tính độ võng

Tính trượt

20
15
6
4

45
250
300
300
270

250
300
250
200

Góc masat
trong
j (độ)
28

4) Tính toán kiểm tra cường độ chung của kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn về độ võng đàn hồi
a) Việc đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức

[

1+k .t 1/3
Etb '=E 1
1+ k

]

3

Với k= h2/h1 và t = E2/E1; Kết quả tính đổi tầng như ở Bảng sau
Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìm E tb
Lớp kết cấu
Cấp phối đá dăm loại II
Cấp phối đá dăm loại I
BTN chặt, hạt thô
BTN chặt, hạt mịn

Ei (MPa) t = E2/E1
250
300
1.20
300
1.00
270
0.90

hi (cm)
20
15
6
4

k= h2/h1
1.33
2.50
1.50

b/ Xết đến hệ số điều chỉnh b = f(H/D):
Với H/D =
Tra Bảng 3.6 trong 22TCN 211-06, được hệ số điều chỉnh
b=
Vậy kết cấu có mô đun đàn hồi trung bình E dctb =b. Etb' =
c/ Tính Ech của cả kết cấu: sử dụng toán đồ Hình 3.1 - 22TCN 211-06
Ta có: H/D =
1.364
dc
Eo/E tb =
0.146
Từ 2 tỉ số trên tra toán đồ Hình 3-1 trong 22TCN211-06, được:
Ech/E1 = Ech/Edctb = 0.485
Vậy => Ech = 149.07 (MPa)
d/ Nghiệm lại điều kiện (3-4) theo mục 3.4.1; phải có:
Ech > Kdctb.Eyc
Đường phố
Tìm được Eyc=

120 (MPa)

Htb (cm) Etb' (MPa)
20 250.0
35 277.8
41 277.8
45 260.9
1.364
1.178
307.37

Đường phố
chọn độ tin cậy là
Theo bảng 3-2 xác định được Kdctb=

0.95
1.17

=>Kdctb.Eyc =
Kết quả nghiệm toán:
Ech = 149.07

140.4 (MPa)

>

140.4

=Kdctb.Eyc

=> Kết luận: Đạt
=> Vậy với cấu tạo kết cấu dự kiến Đảm bảo đạt yêu cầu cường độ theo TC độ võng đàn hồi cho phép
5) Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất
Công thức kiểm t...
BẢNG TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG lOẠI II
1) Tiêu chuẩn áp dụng
- Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06 (Thay thế 22 TCN 211-93)
2) Thông số trục tính toán và áp lực bánh xe
Tải trọng trục tiêu chuẩn: 10 Tấn
Đường kính tấm ép D: 33 cm
Áp lực tính toán T/C p: 0.6 Mpa
Mô đuyn đàn hồi yêu cầu
120 Mpa
3) Dự kiến cấu tạo kết cấu áo đường
- Chọn lớp móng
+ Chọn lớp móng trên bằng đá dăm loai I
+ Chọn lớp móng dưới bằng đá dăm loai II
- Chọn lớp mặt
+ Chọn lớp mặt trên bằng bê tông át phan hạt mịn
+ Chọn lớp mặt dưới bằng bê tông át phan hạt t
- Chọn lớp nền đường
+ Chọn nền đường bằng đất đồi
Dự kiến cấu tạo kết cấu thiết kế và đặc trưng tính toán của mỗi lớp
Các lớp kết cấu
Bề dày lớp
Moduyn đàn hồi E (MPa)
(tính từ dưới lên)
(cm)
Tính độ võng
Tính trượt Tính k.uốn
Rku (MPa)
(MPa)
Đất nền
45 0.018 28
Cấp phối đá dăm loại II
20 250 250 250
Cấp phối đá dăm loại I
15 300 300 300
BTN chặt, hạt thô
6 300 250 900 1.60
BTN chặt, hạt mịn
4 270 200 1500 2.00
4) Tính toán kiểm tra cường độ chung của kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn về độ võng đàn hồi
a) Việc đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức
Lớp kết cấu Ei (MPa)
Etb' (MPa)
Cấp phối đá dăm loại II 250 20 20 250.0
Cấp phối đá dăm loại I 300 1.20 15 1.33 35 277.8
BTN chặt, hạt thô 300 1.00 6 2.50 41 277.8
BTN chặt, hạt mịn 270 0.90 4 1.50 45 260.9
1.364
1.178
307.37
c/ Tính Ech của cả kết cấu: sử dụng toán đồ Hình 3.1 - 22TCN 211-06
Ta có: H/D = 1.364
0.146
Từ 2 tỉ số trên tra toán đồ Hình 3-1 trong 22TCN211-06, được:
= 0.485
Vậy => Ech = 149.07 (MPa)
d/ Nghiệm lại điều kiện (3-4) theo mục 3.4.1; phải có:
Đường phố
Tìm được Eyc= 120 (MPa)
Cường độ
kéo uốn
Lực dính
C
Góc masat
trong
(độ)
Với k= h
2
/h
1
và t = E
2
/E
1
; Kết quả tính đổi tầng như ở Bảng sau
Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìm E
tb
t = E
2
/E
1
h
i
(cm) k= h
2
/h
1
H
tb
(cm)
b/ Xết đến hệ số điều chỉnh
= f(H/D): Với H/D =
Tra Bảng 3.6 trong 22TCN 211-06, được hệ số điều chỉnh =
Vậy kết cấu có mô đun đàn hồi trung bình E
dc
tb
=. E
tb
' =
E
o
/E
dc
tb
=
E
ch
/E
1
= E
ch
/E
dc
tb
E
ch
> K
dc
tb
.E
yc
E
tb
'E
1
1k .t
1 3
1k
3
Tính toán KCAĐ mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán KCAĐ mềm - Người đăng: canvankha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tính toán KCAĐ mềm 9 10 101