Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA QUAN TRỊ KINH DOANH

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

………………………………………………………………………………

MÔN QUẢN TRỊ HỌC

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ĐỀ TÀI:
………………………………………………………………………………

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY
QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG
………………………………………………………………………………
ỨNG TOÀN CẦU
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
GV HƯỚNG DẪN: CÔ TIÊU VÂN TRANG

………………………………………………………………………………
SV THỰC HIỆN : ĐỊNH MINH TRUNG
Lớp: ĐHK06-QT04

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2012
………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

TP.HỒ CHÍ MINH, NGÀY……..THÁNG……..NĂM 2012

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

TP.HỒ CHÍ MINH, NGÀY…….THÁNG…….NĂM 2012

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ
CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ

1.1.

KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG

TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY TRONG QUẢN TRỊ.

1.1.1.Bản chất, vai trò và cơ cấu tổ chức.

1.1.1.1. Bản chất của tổ chức là gì?

1.1.1.2. Vai trò.

1.1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản trị.

1.1.2. Mục tiêu của tổ chức.

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY
QUẢN TRỊ
1.2.1. Nguyên tắc của tổ chức.
1.2.2. Phương pháp phân chia bộ phận trong cơ cấu tổ chức
1.2.2.1. Phân chia theo tầm hạn quản trị.
1.2.2.2. Phân chia theo thời gian.
1.2.2.3. Phân chia theo chức năng.
1.2.2.4. Phân chia theo lãnh thổ.
1.2.2.5. Phân chia theo sản phẩm.
1.2.2.6. Phân chia theo...
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA QUAN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY
QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG
ỨNG TOÀN CẦU
GV HƯỚNG DẪN: CÔ TIÊU VÂN TRANG
SV THỰC HIỆN : ĐỊNH MINH TRUNG
Lớp: ĐHK06-QT04
TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2012
Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu 9 10 855