Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức ngành

Được đăng lên bởi Po Kwon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yêu cầu đối với mỗi nhóm:
1. Tính chỉ số đo mức độ tập trung của các ngành công nghiệp trong 4 năm (2008 – 2011):

HHI, CR4, CR8
2. Trong báo cáo cần nêu rõ:
a. Cách thức bóc tách số liệu
b. Cách tính các chỉ số nêu trên
c. Nêu ý nghĩa kết quả của các chỉ số và so sánh các chỉ số qua các năm
d. Viết nhận xét ngắn gọn (ví dụ: tại sao ngành mà nhóm tính toán có chỉ số đo mức

độ tập trung như vậy  đặc tính của ngành; Các chỉ số qua các năm thay đổi như
thế nào? Thể hiện điều gì?)
3. Chạy mô hình hồi qui
Lợi nhuận = f(chỉ số tập trung, rào cản gia nhập ngành, kết quả kinh doanh, loại hình
doanh nghiệp, tổng số lao động)
Cách mã hóa loại hình DN:
DN nhà nước: 1+2 = 20
CT cổ phần: 8+9 = 21
DN Tư nhân 4 = 22
TN hữu hạn: 5+6+7 = 23
DN nước ngoài: 10+11+12 =24
DN tập thể: 3 =25
-

Chạy mô hình lần lượt với các chỉ số tập trung cho mỗi ngành trong 4 năm (3 mô
hình cho mỗi ngành) = 3x4 = 12 mô hình.
Chạy một mô hình tổng hợp cho tất cả các ngành cho 4 năm (1 mô hình).
Ngành công nghiệp được sử dụng ở đây là ngành công nghiệp cấp 2.
Doanh nghiệp có doanh thu = 0 hoặc = . hoặc < 0 hoặc bỏ trống thì loại bỏ doanh
nghiệp đó.

Chú ý:
-

Trong báo cáo cần viết tên đầy đủ các thành viên, nhóm trưởng và mức độ tham gia của
mỗi thành viên.

-

Với những biến như TS lao động, LN, Doanh thu: quan sát có giá trị =<0 thì
delete.
Biến LHDN có LH=13, delete quan sát đó.
Rào cản gia nhập ngành dùng biến giả: = 1 nếu có rào cản; = 0 nếu ko có. Mô hình
có biến rào cản gia nhập ngành là mô hình tổng hợp cho cả 4 ngành.
Số lượng mô hình cần chạy:
Lợi nhuận = f(chỉ số tập trung, rào cản gia nhập ngành, kết quả kinh doanh, loại
hình doanh nghiệp, tổng số lao động)
o Loại 1: Chạy mô hình lần lượt với các chỉ số tập trung cho mỗi ngành trong 4
năm: 3 chỉ số tập trung x 3 ngành = 9 mô hình
o Loại 2: Chạy một mô hình tổng hợp cho tất cả các ngành cho 4 năm (vì có 3 chỉ
số tập trung  có 3 mô hình).
o Với biến rào cản gia nhập ngành có các trường hợp:
 Nếu từ năm 2008-2011 có sự thay đổi về rào cản gia nhập của mỗi ngành
thì có thể chạy mô hình loại 1 với biến này, nếu ko có sự thay đổi thì ko
chạy được.
 Nếu từ năm 2008-2011 có sự khác nhau về rào cản gia nhập của mỗi
ngành (có rào cản or ko có) thì có thể chạy mô hình loại 2 với biến này,
nếu ko có sự thay đổi thì ko chạy được.
 Nghĩa là các em phải đảm bảo giá trị của biến rào cản ko đồng nhất.
o

Như vậy tổng cộng có 12 mô hình

...
Yêu cầu đối với mỗi nhóm:
1. Tính chỉ số đo mức độ tập trung của các ngành công nghiệp trong 4 năm (2008 – 2011):
HHI, CR
4,
CR
8
2. Trong báo cáo cần nêu rõ:
a. Cách thức bóc tách số liệu
b. Cách tính các chỉ số nêu trên
c. Nêu ý nghĩa kết quả của các chỉ số và so sánh các chỉ số qua các năm
d. Viết nhận xét ngắn gọn (ví dụ: tại sao ngành mà nhóm tính toán có chỉ số đo mức
độ tập trung như vậy đặc tính của ngành; Các chỉ số qua các năm thay đổi như
thế nào? Thể hiện điều gì?)
3. Chạy mô hình hồi qui
Lợi nhuận = f(chỉ số tập trung, rào cản gia nhập ngành, kết quả kinh doanh, loại hình
doanh nghiệp, tổng số lao động)
Cách mã hóa loại hình DN:
DN nhà nước: 1+2 = 20
CT cổ phần: 8+9 = 21
DN Tư nhân 4 = 22
TN hữu hạn: 5+6+7 = 23
DN nước ngoài: 10+11+12 =24
DN tập thể: 3 =25
- Chạy mô hình lần lượt với các chỉ số tập trung cho mỗi ngành trong 4 năm (3 mô
hình cho mỗi ngành) = 3x4 = 12 mô hình.
- Chạy một mô hình tổng hợp cho tất cả các ngành cho 4 năm (1 mô hình).
- Ngành công nghiệp được sử dụng ở đây là ngành công nghiệp cấp 2.
- Doanh nghiệp có doanh thu = 0 hoặc = . hoặc < 0 hoặc bỏ trống thì loại bỏ doanh
nghiệp đó.
Chú ý:
- Trong báo cáo cần viết tên đầy đủ các thành viên, nhóm trưởng và mức độ tham gia của
mỗi thành viên.
Tổ chức ngành - Trang 2
Tổ chức ngành - Người đăng: Po Kwon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổ chức ngành 9 10 512