Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học Điện lực

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2241 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên
thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học
Điện lực
Nguyễn Thị Hồng Lam
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS.TS.Đặng Xuân Hải
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý đào tạo liên thông bậc cao đẳng
lên đại học ở trường Đại học. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo liên thông
cao đẳng lên đại học tại khoa Hệ thống điện (là khoa trọng điểm) của trường Đại học
Điện lực. Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo liên thông bậc cao đẳng lên đại
học tại khoa Hệ thống điện và của trường Đại học Điện lực.
Keywords: Quản lý giáo dục; Đào tạo liên thông; Đại học Điện Lực

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
- Khách quan : Để thực hiện tư tường "giáo dục cho mọi người", "cả nước trở thành một xã
hội học tập", Đảng và nhà nước có nhiề u c hủ trương; Bô ̣ GD&ĐT cho phép triể n khai đào ta ̣o
liên thông giữ các trinh đô ̣ trong GDCN và ĐH .
̀
- Chủ quan : Trường Đại học Điện lực, mô ̣t cơ sở ĐT đươ ̣c Bô ̣ cho phaeps triể n khai
ĐTLT.Nhận thức được vai trò to lớn của việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và đào tạo
liên thông nói riêng ở trường Đại học Điện lực nói riêng, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Tổ
chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học
Điện lực ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học.

2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lí luâ ̣n và thực tra ̣ng ĐTLT , tìm ra những biện pháp trong công tác
quản lý giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo liên thông Cao đẳng lên
Đại học tại trường Đại học Điện lực.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý đào tạo liên thông bậc cao đẳng lên đại
học ở trường Đại học.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học tại tại
khoa HTĐ trường Đại học Điện lực.
- Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo liên thông bậc cao đẳng lên đại học
tại trường Đại học Điện lực.
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1 Khách thể nghiên cứu
Quá trình quản lý đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khoa Hệ thống điện trường
Đại học Điện lực.
4.2 Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học Điện
lực.
5. Phạm vi nghiên cứu
- Với giới ha ̣n nghiên cứu mô ̣t luâ ̣n văn tha ̣c sỹ chúng tôi chỉ có điề

u kiê ̣n kh ảo sát thực

trạng đối với chương trình ...
T chc trio liên
thông t i hc i hc
n lc
Nguyn Th Hng Lam
i hc Giáo dc
Lu Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
ng dn: ng Xuân Hi
o v: 2012
Abstract: Nghiên c lun v ng tác quo liên thông bng
i hc i hc. Khc trng quo liên thông
i hc ti khoa H thn (là khoa trm) ci hc
n l xut bin pháp nâng cao cho liên thông bi
hc ti khoa H thn và ci hn lc.
Keywords: Qun lý giáo dc; o liên thông; i hn Lc
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
- : 
thc hin 
 "giáo dc cho mi", "c c tr thành mt xã
hi hc tp", 




 ; 
&









.
-  : T i h n lc,





Nhn thc vai trò to ln ca vic nâng cao chng o


i hn lc nói riêng, i la chn nghiên c tài T
chc triển khai chương trình đào to liên thông t Cao đẳng lên Đại hc trường Đại hc
Điện lc i cho lut nghip cao hc.
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học Điện lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học Điện lực - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ở trường Đại học Điện lực 9 10 36