Ktl-icon-tai-lieu

Tóm lược những vấn đề chung về Luật Thuế

Được đăng lên bởi Lai Thi Thanh Nga
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2870 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
NH NG V N ð CHUNG V LU T THU
Khái ni m v thu
Phân lo i thu
Các nguyên t c xây d ng lu t thu
Nh ng y u t cõ b n c a lu t thu
Vi ph m và x lý vi ph m PL v thu
Ngu n c a lu t thu
1. Khái ni m, ñ c ñi m c a thu
•Khái ni m: nhi u quan ñi m ≠ nhau thu
-là kho n thu n p t/c b t bu c t ch c+ cá nhân ñ ñk nh t ñ nh n p NN
-hình th c ñ ng viên b t bu c c a NN=PL t p trung b ph n thu nh p cá nhân+t ch c
NSNN ñ/ ng nhu c u chi tiêu c a NN+ph c v l i ích công c ng ph m trù phân ph i
•ð c ñi m:
-Có t/c b t bu c là nv ñóng góp c a m i CD + ghi nh n = hi n pháp
-Là kh an thu c a NSNN t/c không hòan tr tr c ti p,không ñ i giá:
+không g n tr c ti p l i ích c th ngư i n p thu ñư c hư ng hàng hóa công c ng NN
cung c p.
+cá nhân, t ch c n p thu
không có quy n ñòi h i NN cung c p tr c ti p
lư ng hàng hóa
d ch v c th .
- Vai trò c a thu
•là công c ch y u
t p trung ngu n l c TC ñ/ ng nhu c u chi tiêu c a NN
•Th c hi n ñi u ch nh vĩ mô n n kinh t :
+ NN ban hành h th ng PL v thu th ng nh t bình ñ ng trong c nh tranh thúc ñ y s n
xu t phát tri n
+ NN thu thu
chi NS phúc l i XH
+ NN ký k t các hi p ư c v thu ñ y m nh h p tác ñ u tư, giao lưu KT gi m tình tr ng thu
thu ch ng l p.
+ SD ti n thu
tài tr , tr c p DN sx KD ngành ngh , hh khuy n khích phát tri n (c n
cung c p vùng khó khăn.
ñ u tý tr c ti p
c/trình tr ng ñi m QG, lv c tý nhân không mu n (không
có kh năng) làm.
+ = thu
NN ñ nh hư ng ñ u tư sx, KD ngành ngh , m t hàng
ñ nh hư ng phát tri n KT
c a NN.

-Phân lo i thu
*D a trên ñ i tư ng tính thu :
- Thu ñánh vào tài s n ñánh vào b n thân TS,không ñánh vào ph n thu nh p phát sinh t tài
s n ñó (thu nhà ñ t, thu v n, thu chuy n như ng TS)
- Thu ñánh vào thu nh p ad ñ i tư ng có gt th ng dư phát sinh t TS, s c lao ñ ng.
-Thu tiêu dùng ñánh vào ph n thu nh p
mang vào tiêu dùng (thu VAT, thu tiêu th ñ c
bi t..)
*D a trên m c ñích ñi u ti t:
1

-Thu tr c thu: ngý i n p thu = ngư i ch u gánh n ng c a thu
không th chuy n gánh n ng
này sang cho ngư i khác
-Thu gián thu: ngư i n p thu thý ng không gánh ch u gánh n ng v thu thu ñánh trên
hàng hóa d ch v .
Các nguyên t c xây d ng lu t thu
•Nguyên t c công b ng
-V KT: công b ng theo chi u ngang-theo chi u d c.
-V plý: m i cá nhân bình ñ ng trư c PL, không phân bi t ñ i x .
•Nguyên t c kh thi tính ñ n kh năng ñóng thu c a ngư i dân cách th c ñi u ch nh thích
h p thi hành lu t thu
•Nguyên t c rõ ràng, ñơn gi n và d hi u
•Nguyên t c n ñ nh lu t thu
ban hành+th c thi kh ang th i gian thích h p h n ch sñ
bs khi thay ñ i có k h ach, t...
1
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG VỀ LUẬT THUẾ
Khái niệm về thuế
Phân loại thuế
Các nguyên tắc xây dựng luật thuế
Những yếu tố cõ bản của luật thuế
Vi phạm và xử lý vi phạm PL về thuế
Nguồn của luật thuế
1. Khái niệm, ñặc ñiểm của thuế
Khái niệm: nhiều quan ñiểm ≠ nhau thuế
-là khoản thu nộpt/c bắt buộctổ chức+ cá nhânñủ ñk nhất ñịnhnộpNN
-hình thức ñộng viên bắt buộc của NN=PLtập trung bộ phận thu nhập nhân+tổ chức
NSNNñ/ứng nhu cầu chi tiêu của NN+phục vụ lợi ích công cộng phạm trù phân phối
ðặc ñiểm:
-Có t/c bắt buộc là nvụ ñóng góp của mọi CD + ghi nhận = hiến pháp
-Là khỏan thu của NSNNt/c không hòan trả trực tiếp,không ñối giá:
+không gắn trực tiếplợi ích cụ thể người nộp thuế ñược hưởnghàng hóa công cộng NN
cung cấp.
+cá nhân, tổ chức nộp thuế không có quyền ñòi hỏi NN cung cấp trực tiếp lượng hàng hóa
dịch vụ cụ thể.
- Vai trò của thuế
là công cụ chủ yếu tập trung nguồn lực TCñ/ứng nhu cầu chi tiêu của NN
Thực hiện ñiều chỉnh vĩ mô nền kinh tế:
+ NN ban hành hệ thống PL về thuế thống nhấtbình ñẳng trong cạnh tranhthúc ñẩy sản
xuất phát triển
+ NN thu thuế chi NS phúc lợi XH
+ NN kết các hiệp ước về thuếñẩy mạnh hợp tác ñầu tư, giao lưu KTgiảm tình trạng thu
thuế chồng lắp.
+ SD tiền thuế tài trợ, trợ cấp DN sx KD ngành nghề, hh khuyến khích phát triển (cần
cung cấp vùng khó khăn.
ñầu tý trực tiếp c/trình trọng ñiểm QG, lvực nhân không muốn (không
có khả năng) làm.
+ = thuế NN ñịnh hướng ñầu sx, KD ngành nghề, mặt ng ñịnh hướng phát triển KT
của NN.
-Phân loại thuế
*Dựa trên ñối tượng tính thuế:
- Thuế ñánh vào tài sảnñánh vào bản thân TS,không ñánh vào phần thu nhập phát sinh từ tài
sản ñó (thuế nhà ñất, thuế vốn, thuế chuyển nhượng TS)
- Thuế ñánh vào thu nhậpad ñối tượng có gt thặng phát sinh từ TS, sức lao ñộng.
-Thuế tiêu dùngñánh vào phần thu nhập mang vào tiêu dùng (thuế VAT, thuế tiêu thụ ñặc
biệt..)
*Dựa trên mục ñích ñiều tiết:
Tóm lược những vấn đề chung về Luật Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm lược những vấn đề chung về Luật Thuế - Người đăng: Lai Thi Thanh Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tóm lược những vấn đề chung về Luật Thuế 9 10 119