Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt luật dân sự 2005

Được đăng lên bởi ngvantung
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2877 lần   |   Lượt tải: 5 lần
N CHƯƠNG 2.
Bộ luật dân sự năm 1995, năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm
2005, Luật hợp tácxã,...
Các nội dung chính cần tập trung:
Tư cách chủ thể của cá nhân và pháp nhân; hộ gia đình và tổ hợp tác bị hạn chếkhi tham gia các
giao dịch dân sự; tại sao cần phải quy định đại diện, các loại đại diệnvà hậu quả pháp lý của việc
vượt quá trong đaị diện.
I. CÁ NHÂN
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
A. Khái niệm và đặc điểm
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân được hưởng cácquyền và gánh
vác các nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự là khả năng,là tiền đề và là điều kiện cần thiết
để tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự. Khả năng này được pháp luật ghi nhận cho tất cả
cá nhân từ lúc sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó chết hoặc bị tuyên bố là đã chết. Năng lực pháp
luật là một mặt của năng lực chủ thể của cá nhân.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có những đặc điểm sau:
+ Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân do Nhà nước qui định trong các văn bản pháp luật mà
nội dung của nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội vàohình thái kinh tế - xã hội tồn
tại một thời điểm lịch sử nhất định. Do vậy, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không phải do
tạo hoá sinh ra mà do mỗi Nhà nước nhất định ghi nhận, qui định cho cá nhân của họ; ở những
hình thái kinh tế - xã hội khácnhau thì năng lực pháp luật dân sự được qui định khác nhau.+
Trong cùng một hình thái kinh tế - xã hội song những quốc gia khác nhau thìnăng lực pháp luật
dân sự của cá nhân khác nhau. Trong cùng một quốc gia, cùng mộthình thái kinh tế - xã hội
nhưng vào những thời điểm lịch sử nhất định năng lực phápluật dân sự của cá nhân cũng được qui
định khác nhạu.+ Mọi cá nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật dân sự. Khoản 2 Điều 14
BLDSqui định: "mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau”. Qui định này xuất phát
từ Hiến pháp là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Năng lực pháp luậtdân sự của cá

nhân không bị hạn chế bởi bất cứ lý do nào, các cá nhân đều bình đẳngvề việc hưởng quyền và
gánh vác các nghĩa vụ dân sự không phụ thuộc vào khả năngnhận thức, thể chất,...
Có ý kiến cho rằng năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không thể bình đẳng bởi lẽ, có nhưng
trường hợp cá nhân chỉ bình đẳng về khả năng hưởng quyền màkhông bình đẳng về gánh vác các
nghĩa vụ dân sự (như trường hợp người mắc bệnhtâm thần không có khả năng nhận thức và làm
chủ hành vi gây thiêt hại cho ngườikhác,... ). Tuy nhiên, theo qui định của pháp luật họ không thể
gánh v...
N CHƯƠNG 2.
Bộ luật dân sự năm 1995, năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm
2005, Luật hợp tácxã,...
Các nội dung chính cần tập trung:
ch chủ thể của nhân pháp nhân; hộ gia đình tổ hợp tác bhạn chếkhi tham gia các
giao dịch dân sự; tại sao cần phải quy định đại diện, các loại đại diệnvà hậu quả pháp của việc
vượt quá trong đaị diện.
I. CÁ NHÂN
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
A. Khái niệm và đặc điểm
Năng lực pháp luật dân sự của nhân khả năng của nhân được hưởng cácquyền gánh
vác các nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự là khả năng,là tiền đề và là điều kiện cần thiết
để tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự. Khả năng này được pháp luật ghi nhận cho tất cả
cá nhân từ lúc sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó chết hoặc bị tuyên bố là đã chết. Năng lực pháp
luật là một mặt của năng lực chủ thể của cá nhân.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có những đặc điểm sau:
+ Năng lực pháp luật dân sự của nhân do Nhà nước qui định trong các văn bản pháp luật
nội dung của nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội vàohình thái kinh tế - xã hội tồn
tại một thời điểm lịch sử nhất định. Do vậy, năng lực pháp luật dân sự của nhân không phải do
tạo h sinh ra do mỗi Nhà ớc nhất định ghi nhận, qui định cho nhân của họ; những
hình thái kinh tế - hội khácnhau thì năng lực pháp luật dân sự được qui định khác nhau.+
Trong cùng một hình thái kinh tế - hội song những quốc gia khác nhau thìnăng lực pháp luật
dân sự của nhân khác nhau. Trong cùng một quốc gia, cùng mộthình thái kinh tế - hội
nhưng vào những thời điểm lịch sử nhất định năng lực phápluật dân sự của cá nhân cũng được qui
định khác nhạu.+ Mọi nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật dân sự. Khoản 2 Điều 14
BLDSqui định: "mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau”. Qui định này xuất phát
từ Hiến pháp mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Năng lực pháp luậtdân sự của
Tóm tắt luật dân sự 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt luật dân sự 2005 - Người đăng: ngvantung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Tóm tắt luật dân sự 2005 9 10 417