Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các dẫn xuất nucleoside mới

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp các dẫn xuất nucleoside mới
Ngô Ngọc Thắng
Trường Đại học Khoa kọc Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: GS. TSKH. Đặng Như Tại
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Giới thiệu về các dẫn xuất nucleoside với hoạt tính chống virus;
định hướng nghiên cứu; phương pháp tổng hợp; định hướng tổng hợp. Kết
quả và thảo luận: tổng hợp hợp chất trung gian chìa khóa azide; tổng hợp
các dẫn xuất cyclobutane nucleoside; các đặc trưng cấu trúc của các
cyclobutane nucleoside. Đưa ra kết quả thực nghiệm.
Keywords: Hóa hữu cơ; Hóa học; Nucleoside
Content
Từ khi con người hiểu biết về các cơ chế sinh học chi phối quá trình trao đổi chất
của tế bào, lợi ích của việc tìm ra các hợp chất có khả năng ngăn chặn hoặc biến đổi quá
trình này không ngừng tăng lên. Rất nhiều dãy chất đã được nghiên cứu nhằm mục đích
tìm ra cách điều trị hiệu quả chống lại các bệnh khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay, dù với
các tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, vẫn còn tồn tại một số bệnh ở người chưa có
phương pháp điều trị. Sự tăng lên không ngừng số lượng các ca ung thư cũng như các
bệnh mới do virut gây ra, ví dụ như virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
(HIV), đã trở thành mối lo ngại lớn đối với cộng đồng.
Các phương pháp hóa trị liệu đang được sử dụng tồn tại hai nhược điểm chính: sự
kháng thuốc của các khối u ung thư và các virut, và độc tính của các hợp chất hóa học đối
với các tế bào khỏe mạnh. Vi thế, hiện nay, việc phát hiện các hợp chất mới có hoạt tính
sinh học luôn luôn cần thiết.
Trong số rất nhiều các hợp chất có hoạt tính sinh học, các dẫn xuất nucleoside là
nhóm chất đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống lại sự nhiễm bệnh do virut gây ra,
như AIDS (HIV), viêm gan B (VHB) hay Herpes (HSV). Đồng thời nhóm chất này cũng

đóng một vai trò đáng kể trong các nghiên cứu về hóa trị liệu chống ung thư.
Trong số đó, oxetanocin1 (1) và các dẫn xuất carbocyclic của hợp chất này là
cyclobut-A và cyclobut-G2 (2) là những ví dụ tiêu biểu nhất thuộc dãy nucleoside vòng 4
có chứa hai nhóm hydroxyl có hoạt tính chống HIV, herpes hoặc cytomegalovirus.
Mặt khác, một số N- và C-nucleoside có chứa dị vòng trong phân tử là những tác
nhân kháng virut và khối u, tiêu biểu là Showdomycin3 (3), Tiazofurin4 (4),
Pyranomycin5 (5) và Ribavirin6 (6).
Trong báo cáo này chúng tôi trình bày về các kết quả nghiên cứu tổng hợp các
Ncyclobutane
trihydroxyl nucleoside dẫn xuất của ribavirin (A, B).
Kết quả:
 Hợp chất trung gian chìa khóa azide 1 ((((1R,4S)-4-(azido...
Tng hp các dn xut nucleoside mi
Ngô Ngc Thng
Trường Đại hc Khoa kc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Hóa hu cơ; Mã s: 60 44 27
Người hướng dn: GS. TSKH. Đặng Như Ti
m bảo v: 2011
Abstract: Gii thiu v c dn xut nucleoside vi hot tính chng virus;
định hướng nghiên cứu; phương pháp tổng hợp; định hướng tng hp. Kết
qu tho lun: tng hp hp cht trung gian chìa khóa azide; tng hp
các dn xuất cyclobutane nucleoside; các đặc trưng cu trúc ca các
cyclobutane nucleoside. Đưa ra kết qu thc nghim.
Keywords: Hóa hữu cơ; Hóa hc; Nucleoside
Content
T khi con người hiu biết v các cơ chế sinh hc chi phi quá trình trao đổi cht
ca tế bào, li ích ca vic tìm ra các hp cht có kh năng ngăn chn hoc biến đổi quá
trình này không ngng tăng lên. Rt nhiu dãy cht đã được nghiên cu nhm mc đích
tìm ra cách điu tr hiu qu chng li các bnh khác nhau. Tuy nhiên, hin nay, dù vi
các tiến b vưt bc ca y hc hin đại, vn còn tn ti mt s bnh người chưa có
phương pháp điu tr. S tăng lên không ngng s lượng các ca ung thư cũng như các
bnh mi do virut gây ra, ví d như virus gây suy gim min dch mc phi người
(HIV), đã tr thành mi lo ngi ln đối vi cng đồng.
Các phương pháp hóa tr liu đang được s dng tn ti hai nhược đim chính: s
kháng thuc ca các khi u ung thư và các virut, độc tính ca các hp cht hóa hc đối
vi các tế bào khe mnh. Vi thế, hin nay, vic phát hin các hp cht mi có hot tính
sinh hc luôn luôn cn thiết.
Trong s rt nhiu các hp cht có hot tính sinh hc, các dn xut nucleoside
nhóm cht đặc bit quan trng trong cuc chiến chng li s nhim bnh do virut gây ra,
như AIDS (HIV), viêm gan B (VHB) hay Herpes (HSV). Đồng thi nhóm cht này cũng
Tổng hợp các dẫn xuất nucleoside mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các dẫn xuất nucleoside mới - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tổng hợp các dẫn xuất nucleoside mới 9 10 587