Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa
cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn
đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của
một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon
aroyl hydrazon
Trần Thị Thái
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Nhiêu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng hợp một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl
hydrazon. Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường
HNO3 3M của các hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon tổng
hợp được bằng phương pháp tổn hao khối lượng và phương pháp điện hoá.
Nghiên cứu mối tương quan giữa các thông số lượng tử về cấu trúc phân tử và khả
năng ức chế ăn mòn Cu kim loại trong môi trường HNO3 3M của các hợp chất 2hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon bằng phương pháp hoá lượng tử và
phép hồi quy đa biến. Dự đoán khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các chất ức
chế khác thuộc loại hydrazit thế.
Keywords: Hợp chất; Đồng kim loại; Ăn mòn kim loại; Hóa lý

Content
Luận văn gồm 63 trang, phần mở đầu 2 trang, nội dung gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận

Tóm tắt nội dung luận văn:
Mục tiêu của luận văn này là tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu
trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl
axetophenon aroyl hydrazon (gọi chung là các hydrazit thế). Nội dung bao gồm:

• Tổng hợp một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon.
• Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M
của các hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon tổng hợp được bằng
phương pháp tổn hao khối lượng và phương pháp điện hoá.
• Nghiên cứu mối tương quan giữa các thông số lượng tử về cấu trúc phân tử và
khả năng ức chế ăn mòn Cu kim loại trong môi trường HNO3 3M của các hợp chất 2hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon bằng phương pháp hoá lượng tử và phép
hồi quy đa biến.
Chúng tôi đã tổng hợp được các hợp phần I và II (12 hợp chất), từ các hợp phần này đã
tổng hợp được 6 hợp chất hydrazit thế. Thành phần và cấu trúc của 6 hợp chất này đã
được xác định bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân
proton (1H-NMR) và phổ khối lượng.
Khả năng ức chế ăn mòn kim loại Cu trong môi trường axit HNO3 3M có mặt chất ức
chế nồng độ 10-5M ở trên của các hợp chất này được xác định bằng 2 phương pháp thực
nghiệm : tổn hao khối...
Tng hp nghiên cu mối tương quan giữa
cu trúc electron kh năng c chế ăn mòn
đồng kim loại trong môi trưng HNO3 3M ca
mt s hp cht 2-hydroxi-3-metyl axetophenon
aroyl hydrazon
Trn Th Thái
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa hc
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã s: 60 44 31
Người hướng dn: PGS.TS Phạm Văn Nhiêu
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng hp mt s hp cht 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl
hydrazon. Kho sát kh năng c chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trưng
HNO3 3M ca các hp cht 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon tng
hợp đưc bằng phương pháp tổn hao khối lượng và phương pháp điện hoá.
Nghiên cu mối tương quan giữa các thông s ng t v cu trúc phân t và kh
năng ức chế ăn mòn Cu kim loại trong môi trường HNO3 3M ca các hp cht 2-
hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon bằng phương pháp hoá lượng t
phép hồi quy đa biến. D đoán khả năng c chế ăn mòn kim loi ca các cht c
chế khác thuc loi hydrazit thế.
Keywords: Hp cht; Đồng kim loi; Ăn mòn kim loi; Hóa lý
Content
Luận văn gồm 63 trang, phn m đầu 2 trang, ni dung gồm 4 chương:
Chương 1: Tng quan Chương 2: Thực nghim
Chương 3: Kết qu và tho lun Chương 4: Kết lun
Tóm tt ni dung luận văn:
Mc tiêu ca luận văn này là tổng hp và nghiên cu mối tương quan giữa cu
trúc electron và kh năng ức chế ăn mòn kim loại ca mt s hp cht 2-hydroxi-3-metyl
axetophenon aroyl hydrazon (gi chung là các hydrazit thế). Ni dung bao gm:
Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon - Trang 2
Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon 9 10 523