Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế N(4)-THIOSEMICACBAZON

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất
của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế
N(4)-THIOSEMICACBAZON
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng hợp hai phối tử có nhóm thế N(4)-metyl và allyl của
thiosemicacbazon 2-acetyl thiophene và một phối tử không có nhóm thế ở
N(4) để so sánh. Tổng hợp 5 phức chất của ba phối tử trên với Ni(II) và
Pd(II). Nghiên cứu cấu tạo của các phức chất bằng các phương pháp phổ
khác nhau. Thăm dò hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của một số chất
đại diện.
Keywords. Phức chất; Hóa vô cơ; Phương pháp phổ; Kim loại
Content
Phøc chÊt ®· vµ ®ang lµ ®èi t-îng nghiªn cøu cña nhiÒu nhµ khoa häc bëi
nh÷ng øng dông to lín cña chóng trong nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ ®èi víi y häc
trong viÖc chèng l¹i mét sè dßng vi khuÈn, virut. Trong sè ®ã, phøc chÊt cña c¸c kim
lo¹i chuyÓn tiÕp víi c¸c phèi tö h÷u c¬ nhiÒu chøc, nhiÒu cµng, cã kh¶ n¨ng t¹o hÖ
vßng lín cã cÊu t¹o gÇn gièng víi cÊu tróc cña c¸c hîp chÊt trong c¬ thÓ sèng ®-îc
quan t©m h¬n c¶. Mét trong sè c¸c phèi tö kiÓu nµy lµ thiosemicacbazon vµ c¸c dÉn
xuÊt cña nã. C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu trong lÜnh vùc nµy rÊt phong phó v×
thiosemicacbazon rÊt ®a d¹ng vÒ thµnh phÇn, cÊu tróc vµ kiÓu ph¶n øng. Ngµy nay,
hµng n¨m cã hµng tr¨m c«ng tr×nh nghiªn cøu ho¹t tÝnh sinh häc, kÓ c¶ ho¹t tÝnh
chèng ung th- cña c¸c thiosemicacbazon vµ phøc chÊt cña chóng ®¨ng trªn c¸c t¹p
chÝ Hãa häc, D-îc häc vµ Y- sinh häc v.v...
Môc tiªu cña viÖc kh¶o s¸t ho¹t tÝnh sinh häc lµ t×m kiÕm c¸c hîp chÊt cã
ho¹t tÝnh cao, ®ång thêi ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu sinh - y häc kh¸c nh- kh«ng
®éc, kh«ng g©y hiÖu øng phô... ®Ó dïng lµm thuèc ch÷a bÖnh cho ng-êi vµ vËt nu«i.

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do trªn, chóng t«i chän ®Ò tµi: “Tæng hîp vµ nghiªn
cøu mét sè phøc chÊt cña Ni(II) vµ Pd(II) víi dÉn xuÊt thÕ N(4)thiosemicacbazon”
ii. thùc nghiÖm
2.1. Tæng hîp phèi tö
C¸c phèi tö ®-îc tæng hîp theo s¬ ®å chung sau:
R1
O

R1

R2

H+ (pH: 1 – 2)

N
R2

H2N

NH

NH

R

NH

R

S

NH
S

H×nh 2.1: S¬ ®å tæng hîp c¸c phèi tö thiosemicacbazon (R lµ H, CH3 hoÆc C3H5)
a, Tæng hîp thiosemicacbazon 2-acetyl thiophene (Hthact)
Hoµ tan 0,91 g (0,01 mol) thiosemicacbazit trong 30 ml n-íc ®· ®-îc axit
ho¸ b»ng dung dÞch HCl sao cho m«i tr-êng cã pH b»ng 1 - 2. Sau ®ã ®æ tõ tõ dung
dÞch nµy vµo 30 ml dung dÞch etanol cã chøa 1,3 ml (0,01 mol) 2-acetyl thiophene.
Hçn hîp nµy ®-îc khuÊy ë nhiÖt ®é phßng trªn m¸y kh...
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất
của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế
N
(4)
-THIOSEMICACBAZON
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng hợp hai phối tử nhóm thế N(4)-metyl allyl của
thiosemicacbazon 2-acetyl thiophene một phối tử không nhóm thế
N(4) để so sánh. Tổng hợp 5 phức chất của ba phối tử trên với Ni(II)
Pd(II). Nghiên cứu cấu tạo của các phức chất bằng các phương pháp phổ
khác nhau. Thăm hoạt tính kháng khuẩn kháng nấm của một số chất
đại diện.
Keywords. Phức chất; Hóa vô cơ; Phương pháp phổ; Kim loại
Content
Phøc chÊt ®· ®ang ®èi t-îng nghiªn cøu cña nhiÒu nhµ khoa häc bëi
nh÷ng øng dông to lín cña chóng trong nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt ®èi víi y häc
trong viÖc chèng l¹i mét dßng vi khuÈn, virut. Trong sè ®ã, phøc chÊt cña c¸c kim
lo¹i chuyÓn tiÕp i c¸c pi h÷u c¬ nhiÒu cc, nhiÒu ng, cã khng o
ng lín cÊu t¹o gÇn gièng víi cÊu tróc cña c¸c hîp chÊt trong t sèng ®-îc
quan t©m h¬n c¶. Mét trong c¸c phèi kiÓu nµy thiosemicacbazon c¸c dÉn
xuÊt cña nã. C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu trong lÜnh vùc nµy rÊt phong phó
thiosemicacbazon rÊt ®a d¹ng thµnh phÇn, cÊu tróc kiÓu ph¶n øng. Ngµy nay,
hµng n¨m hµng tr¨m c«ng tr×nh nghiªn cøu ho¹t tÝnh sinh häc, ho¹t tÝnh
chèng ung th- cña c¸c thiosemicacbazon phøc chÊt cña chóng ®¨ng trªn c¸c t¹p
chÝ Hãa häc, D-îc häc vµ Y- sinh häc v.v...
Môc tiªu cña viÖc kh¶o s¸t ho¹t tÝnh sinh häc t×m kiÕm c¸c hîp chÊt
ho¹t tÝnh cao, ®ång thêi ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu sinh - y häc kh¸c nh- kh«ng
®éc, kh«ng g©y hiÖu øng phô... ®Ó dïng lµm thuèc ch÷a bÖnh cho ng-êi vµ vËt nu«i.
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế N(4)-THIOSEMICACBAZON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế N(4)-THIOSEMICACBAZON - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế N(4)-THIOSEMICACBAZON 9 10 417