Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về CAD/CAM/CNC

Được đăng lên bởi Heo Heo
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4474 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa Cơ Khí

Môn học:

gnø ôör T

CAD/CAM/CNC

Năm học 2009-2010

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
1. Hiểu biết về CAD/CAM/CNC và sự cần thiết
của nó trong nền sản xuất hiện đại
2. Nắm được cách xây dựng mô hình nhờ máy
tính (CAD)

gnø ôör T

3. Nắm được cách tạo chương trình NC nhờ hệ
thống CAD/CAM (CAM)
4. Nắm được cách lập chương trình NC bằng
tay để điều khiển máy CNC (CNC)

NỘI DUNG
1. Tổng quan về CAD/CAM/CNC
2. Phần cứng của CAD/CAM/CNC
3. CAD - Thiết kế nhờ máy tính
4. CAM - Sản xuất nhờ máy tính

gnø ôör T

5. CNC - Điều khiển số nhờ máy tính

TÀI LIỆU THAM KHẢO

gnø ôör T

1. Đoàn Thị Minh Trinh: Công nghệ CAD/CAM.
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1998
2. Lê Trung Thực: CAD/CAM - Thiết kế và sản
xuất nhờ máy tính, 2000
3. Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Ngọc Tâm:
Công nghệ - Lập trình gia công điều khiển số,
NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2002.
4. P N Rao: CAD/CAM Principles and Applications.
McGraw-Hill, 2002.

PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Tổng cộng 60 tiết, trong đó:
- Học lý thuyết: 46 tiết (23 buổi)
- Thực hành: 14 tiết (3 buổi 5 tiết)
2. Thi kiểm tra:
- Kiểm tra giữa kỳ: 65 phút, thi trắc nghiệm, tuần
thứ 8

gnø ôör T

- Kiểm tra cuối kỳ: 90 phút, thi trắc nghiệm, tuần
thứ 17

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC
1. Hiểu biết về Công nghệ chế tạo máy, biết chọn
dụng cụ cắt và xác định chế độ gia công
2. Biết sử dụng máy tính
3. Hiểu biết về vẽ kỹ thuật

gnø ôör T

4. Nên tìm hiểu về khuôn nhựa, khuôn thổi v.v
5. Phải tìm hiểu ít nhất một phần mềm
CAD/CAM (Ví dụ: Pro/ENGINEER,
Cimatron, SolidWorks-SolidCAM,
Mastercam,v.v…)

Phần 1: Tổng quan về
CAD/CAM/CNC

gnø ôör T

•
•
•
•
•
•
•
•

Khái niệm về CAD/CAM/CNC
Mối quan hệ giữa CAD/CAM và CNC
Quá trình sản xuất và CAD/CAM
Những thành tựu CAD/CAM trên thế giới
Tình hình CAD/CAM/CNC ở Việt nam
Xu hướng phát triển sản xuất trên thế giới
Tương lai của ngành Cơ khí chính xác
Nhiệm vụ lâu dài và trước mắt

Định nghĩa CAD/CAM/CNC

gnø ôör T

• CAD: Computer Aided Design = Thiết kế
nhờ máy tính
• CAM: Computer Aided Manufacturing =
Sản xuất nhờ máy tính
• CNC : Computer Numerical Control = Điều
khiển số nhờ náy tính

Mối quan hệ giữa CAD/CAM và CNC
CAD
CAM

gnø ôör T

CNC

gnø ôör T

QTSX truyền thống

Nhược điểm

gnø ôör T

– Khoù ñaït ñoä chính xaùc gia coâng chuû yeáu do sai
soá cuûa maãu duøng cho quaù trình cheùp hình
ñöôïc phoùng ñaïi.
– Deã laøm sai do nhaàm laãn hay hieåu sai.
– Naêng suaát thaáp do maãu ñöôïc thieát keá theo
phöông phaùp thuû coâng vaø qui trình ñöôïc thöïc
hieän tuaàn töï (Taïo maãu saûn ph...
Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa Cơ Khí
Môn học:
Năm học 2009-2010
Tröôøng ÑHBK TP.HCM Khoa Cô Khí Moân hoïc: CAD/CAM/CNC
CAD/CAM/CNC
Tổng quan về CAD/CAM/CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về CAD/CAM/CNC - Người đăng: Heo Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tổng quan về CAD/CAM/CNC 9 10 537