Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

I. Khái niệm và vai trị của quản trị nhân sự:
1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự:
Kể từ khi hình thành xã hội lồi người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt
đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu
hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội.
Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu
quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này địi hỏi phải cĩ sự quan tâm tới chất lượng sản
phẩm và dịch vụ, tới các phương thức Marketing và bán hàng tốt cũng như các quy trình nội bộ hiệu quả.
Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo.
Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đĩ là “nguồn nhân lực”.
Cơng tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý cĩ chất
lượng- những người tham gia tích cực vào sự thành cơng của cơng ty. Các tổ chức trơng mong vào các
nhà chuyên mơn về quản trị nhân sự giúp họ đạt được hiệu quả và năng suất cao hơn với một hạn chế về
lực lượng lao động.
Một trong những yêu cầu chính của quản trị nhân sự là tìm ra đúng người , đúng số lượng và đúng
thời điểm trên các điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và nhân viên mới. Khi lựa chọn được những người
cĩ kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn cơng ty đều cĩ lợi.
• Khái niệm về nhân lực.
Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên
trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả
năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.
• Quản trị nhân sự - Một vài quan điểm tiếp cận:
“ Quản trị nhân sự là tổ hợp tồn bộ mục tiêu, chiến lược và cơng cụ mà qua đĩ, các nhà quản trị và nhân
viên trong doanh nghiệp dùng làm nền tảng cho cung cách ứng xử để phát triển doanh nghiệp”.
Một khái niệm khác:1

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

“Quản trị nhân sự là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan và cĩ ảnh
hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp ...
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
I. Khái niệm và vai trị của quản trị nhân sự:
1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự:
Kể từ khi hình thành xã hội lồi người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt
đầu xuất hiện. Mỗi nh thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu
hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội.
Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu
quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này địi hỏi phải sự quan tâm tới chất lượng sản
phẩm dịch vụ, tới các phương thức Marketing bán hàng tốt cũng như các quy trình nội bộ hiệu quả.
Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán s sáng tạo.
Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đĩ là “nguồn nhân lực”.
Cơng tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển duy trì đội ngũ nhân viên quản chất
lượng- những người tham gia tích cực vào s thành cơng của ng ty. Các t chức trơng mong vào các
nhà chuyên mơn về quản trị nhân sự giúp họ đạt được hiệu quả năng suất cao hơn với một hạn chế về
lực lượng lao động.
Một trong những yêu cầu chính của quản trị nhân sự tìm ra đúng người , đúng số lượng đúng
thời điểm trên các điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và nhân viên mới. Khi lựa chọn được những người
cĩ kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn cơng ty đều cĩ lợi.
• Khái niệm về nhân lực.
Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay hội (kể cả những thành viên
trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sdụng kiến thức, khả
năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.
• Quản trị nhân sự - Một vài quan điểm tiếp cận:
“ Quản trị nhân sự là tổ hợp tồn bộ mục tiêu, chiến lược và cơng cụ mà qua đĩ, các nhà quản trị và nhân
viên trong doanh nghiệp dùng làm nền tảng cho cung cách ứng xử để phát triển doanh nghiệp”.
Một khái niệm khác:
Www.vctel.com/www.vanchung.vn
1
Tổng quan về quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về quản trị nhân sự - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tổng quan về quản trị nhân sự 9 10 227