Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về văn hoá kinh doanh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sưu tầm: Ths. Nguyễn Hoàng Hà – Khoa Quản trị kinh doanh
Chương 1: Tổng quan về văn hoá kinh doanh

Khái niệm văn hoá

Văn hoá là một khái niệm rất rộng, năm 1952 Kroeber và Kluckolm đã sưu tầm được 164
định nghĩa khác nhau về văn hoá. Cho đến nay, con số định nghĩa chắc đã tiếp tục tăng lên
chứ không giảm đi.Một định nghĩa kinh điển được nhiều người chấp nhận của Edward
Tylor: " Văn hoá là tổng thể phức hợp bao gồm kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo
đức, luật pháp, thói quen và bất kỳ năng lực hay hành vi nào khác mà mỗi một cá nhân với
tư cách là thành viên của xã hội đạt được". Edward Hall hiểu văn hoá là " một hệ thống
nhằm sáng tạo, chuyển giao, lưu trữ và chế biến thông tin. Sợi chỉ xuyên suốt tất cả các
nền văn hoá là truyền thông và giao tiếp". Văn hoá hiểu như vậy là văn hoá theo nghĩa
rộng, bao gồm tất cả những gì con người đã tạo ra.Theo nghĩa hẹp, văn hoá có thể được
hiểu là " tổng thể các cấu trúc xã hội với các biểu hiện nghệ thuật, tôn giáo, trí tuệ của
chúng, xác định một nhóm người hay một xã hội trong quan hệ với một nhóm người khác
hay một xã hôị khác." Văn hoá theo nghĩa hẹp xác định đặc trưng của một dân tộc , một tộc
người, một xã hội hay một tầng lớp xã hội trong mối tương quan với các xã hội khác, dân
tộc khác, tộc người khác hay tầng lớp xã hội khác. Tương tự như vậy có thể hiểu văn hoá
doanh nghiệp ( culture of enterprise) là " Tổng thể các truyền thống của các cấu trúc và các
bí quyết kinh doanh xác lập quy tắc ứng xử nội tại, gắn bó các thành viên với nhau trong
một doanh nghiệp" Nói một cách khác, đi văn hoá kinh doanh ( business culture ) bao gồm
" toàn bộ phương thức tiến hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, đàm phán với các đối tác,
giải quyết các nhiệm vụ xuất hiện trong quá trình kinh doanh như tổ chức doanh nghiệp,
hình thành quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp"
Trong quan hệ giữa các doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh có thể bao gồm môi trường
kinh doanh trong thị trường, những quy tắc ứng xử được các đối tác cùng chia sẻ, hoặc
những truyền thống hay thói quen có tính đặc thù cho từng thị trường, từng nước hay từng
nhóm đối tác. Văn hoá kinh doanh trong giao tiếp giữa các doanh nghiệp có thể

hiểu là những quy tắc ứng xử bất thành văn, tuy là vô hình và không trở thành
quy định luật pháp, nhưng được các bên tham gia ngầm hiểu và cùng chấp
nhận. Văn hoá kinh doanh đó rất quan trọng để tiến hành kinh doanh một cách
thuận tiện và thành công.
Văn hoá kinh doanh (business culture) hay vă...
S u t m: Ths. Nguy n Hoàng Hà – Khoa Qu n tr kinh doanhư
Ch ng 1: T ng quan v văn h kinh doanhươ
Khái ni m văn hoá
Văn hoá là m t khái ni m r t r ng, năm 1952 Kroeber và Kluckolm đã s u t m đ c 164 
đ nh nghĩa khác nhau v văn hoá. Cho đ n nay, con s đ nh nghĩa ch c đã ti p t c tăng lên
ch không gi m đi.M t đ nh nghĩa kinh đi n đ c nhi u ng i ch p nh n c a Edward  
Tylor: " Văn hoá là t ng th ph c h p bao g m ki n th c, tín ng ng, ngh thu t, đ o 
đ c, lu t pháp, thói quen và b t kỳ năng l c hay hành vi nào khác mà m i m t cá nhân v i
t cách là thành viên c a xã h i đ t đ c". Edward Hall hi u văn hoá là " m t h th ng 
nh m sáng t o, chuy n giao, l u tr và ch bi n thông tin. S i ch xuyên su t t t c các
n n văn hoá là truy n thông và giao ti p". Văn hoá hi u nh v y là văn hoá theo nghĩa
r ng, bao g m t t c nh ng gì con ng i đã t o ra.Theo nghĩa h p, văn hoá có th đ c  
hi u là " t ng th các c u trúc xã h i v i các bi u hi n ngh thu t, tôn giáo, trí tu c a
chúng, xác đ nh m t nhóm ng i hay m t xã h i trong quan h v i m t nhóm ng i khác  
hay m t xã hô khác." Văn hoá theo nghĩa h p xác đ nh đ c tr ng c a m t dân t c , m t t c
ng i, m t xã h i hay m t t ng l p xã h i trong m i t ng quan v i các xã h i khác, dân 
t c khác, t c ng i khác hay t ng l p xã h i khác. T ng t nh v y có th hi u văn   hoá
doanh nghi p ( culture of enterprise) là " T ng th các truy n th ng c a các c u trúc và các
bí quy t kinh doanh xác l p quy t c ng x n i t i, g n bó các thành viên v i nhau trong
m t doanh nghi p" Nói m t cách khác, đi văn hoá kinh doanh ( business culture ) bao g m
" toàn b ph ng th c ti n hành kinh doanh, qu n lý kinh doanh, đàm phán v i các đ i tác, 
gi i quy t các nhi m v xu t hi n trong quá trình kinh doanh nh t ch c doanh nghi p,
hình thành quan h gi a ng i s d ng lao đ ng và ng i lao đ ng trong doanh nghi p"  
Trong quan h gi a các doanh nghi p, văn hoá kinh doanh có th bao g m môi tr ng 
kinh doanh trong th tr ng, nh ng quy t c ng x đ c các đ i tác cùng chia s , ho c  !
nh ng truy n th ng hay thói quen có tính đ c thù cho t ng th tr ng, t ng n c hay t ng " " "
nhóm đ i tác. Văn hoá kinh doanh trong giao ti p gi a các doanh nghi p có th
hi u là nh ng quy t c ng x b t thành văn, tuy là vô hình và không tr thành #
quy đ nh lu t pháp, nh ng đ c các bên tham gia ng m hi u và cùng ch p 
nh n. Văn hoá kinh doanh đó r t quan tr ng đ ti n hành kinh doanh m t cách $
thu n ti n và thành công.
Văn hoá kinh doanh (business culture) hay văn hth ng m i (commercial culture) là  nh ng
giá tr văn hoá g n li n v i ho t đ ng kinh doanh (muan, khâu g ch n i li n gi a s n xu t và tiêu
dùng) m t món hàng h (m t th ng ph m / m t d ch v ) c th trong toàn c nh m i m i quan h văn  % $
hoá - xã h i khác nhau c a nó. Đó hai m t mâu thu n (văn hoá: giá tr > < kinh doanh: l i nhu n) nh ng &
th ng nh t: giá tr văn hoá th hi n trong hình th c m u mã ch t l ng s n ph m, trong thông tin qu ng & %
cáo v s n ph m, trong c a hàng bàyn s n ph m, trong phong cách giao ti p ng x c a ng in đ i % % 
v i ng i mua, trongm lý và th hi u tiêung, r ng ra trong c quá trình t ch c s n xu t kinh doanh 
v i toàn b các khâu, các đi u ki n liên quan c a nó... nh m t o ra nh ng ch t l ng - hi u qu kinh
doanh nh t đ nh.
1
Tổng quan về văn hoá kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về văn hoá kinh doanh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Tổng quan về văn hoá kinh doanh 9 10 787