Ktl-icon-tai-lieu

TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi nguyenhieu32tv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Vì sao phải đổi mới và hiện đại hóa hoạt động công sở? Theo anh chị công sở nước
ta hiện nay cần đổi mới và hiện đại hóa những gì? Và đổi mới như thế nào? Liên hệ công sở
của anh chị đang công tác.
-

Vì: Nền hành chính của chúng ta vẫn còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý tập trungquan
liêu bao cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như yêu cầu phục vụ
nhân dântrong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao . Trước yêu cầu đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến trình hội nhập quốc tế, một trong những
vấn đềđặt ra là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt độngquản lý của hệ thống hành chính nhà
nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Việc xác định rõ chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
phải tiến hành đồng thời với đổi mớiphương thức đổi mới và hiện đại hoá công sở của hệ thống
hành chính nhà nước, từng bước làm cho bộ máy hành chính phù hợp yêu cầu của cơ chế quản
lý mới. Đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.

- Đổi mới và hiện đại hóa:
+ Cần nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá

trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch: Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quanhành chính nhà
nước trong việc xây dựng, ban hành vàkiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quyhoạch, kế
hoạch; nghiên cứu, xác định rõ các nguyênnhân và đưa ra những kiến nghị đổi mới công tác phốihợp,
ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

+ Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng quy chế
làm việc mới:
* Điều tra, thu thập tài liệ ucác quy chế làm việc hiện hành của các cơ quan, công sở.
* Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng quy chế làm việc
mẫu cho các cơ quan, công sở.

+ Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước:
* Khảo sát tình hình, xây dựng văn bản về điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động
của các cơ quan hành chínhnhà nước.
* Lựa chọn một số cơ quan để làm thí điểm và cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu.
* Tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm phápluật quy định cho
phép mở rộng áp dụng hệ t...
Câu 1: Vì sao phải đổi mới và hiện đại hóa hoạt động công sở? Theo anh chị công sở nước
ta hiện nay cần đổi mới và hiện đại hóa những gì? Và đổi mới như thế nào? Liên hệ công sở
của anh chị đang công tác.
- Vì: Nền hành chính của chúng ta vẫn còn mang nặng dấu ấn của chế quảntập trungquan
liêu bao cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của chế quản mới cũng như yêu cầu phục vụ
nhân dântrong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản chưa cao. Trước yêu cầu đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tiến trình hội nhập quốc tế, một trong nhng
vấn đềđặt ra là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt độngquản lý của hệ thống hành chính nhà
nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa.Việc xác định rõ chức năng,
nhiệm vụ, quyn hạn cấu tổ chức của các cơ quan trong hthống hành chính nhàc
phải tiến hành đồng thời với đổi mớiphương thức đổi mới và hiện đại hoá công sở của h thống
hành chính nhà nước, từng bước m cho bộ y hành chính phù hợp u cầu của chế quản
mới. Đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội nhập
quốc tế.
- Đổi mới và hiện đại hóa:
+ Cần nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các quan hành chính nhà nước trong quá
trình xây dựng, ban hành kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch: Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác phối hợp giữa các quanhành chính nhà
nước trong việc xây dựng, ban hành vàkiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quyhoạch, kế
hoạch; nghiên cứu, xác địnhcác nguyênnhân và đưa ra những kiến nghị đổi mới công tác phốihợp,
ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
+ Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng quy chế
làm việc mới:
* Điều tra, thu thập tài liệ ucác quy chế làm việc hiện hành của các cơ quan, công sở.
* Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng quy chế làm việc
mẫu cho các cơ quan, công sở.
+ T điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các quan
hành chính nhà nước:
* Khảo sát tình hình, xây dựng văn bản về điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động
của các cơ quan hành chínhnhà nước.
* Lựa chọn một số cơ quan để làm thí điểm và cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu.
* Tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm phápluật quy định cho
phép mở rộng áp dụng hệ thống quảnlý chất lượng; tổ chức áp dụng và cấp chứng chỉ chocác cơ quan đạt tiêu
chuẩn hệ thống quản lý chấtlượng trong quản lý hành chính.
+ Cải tiến chế độ họp, giảm bớt giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính
nhà nước:
* Khảo sát, đánh giá vềthực trạng họp và giấy tờ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước;
* Xây dựng biểu mẫu, giấy tờhành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.
+ Khảo sát,đánh giá thực trạng và xây dựng quy hoạch lại tổng thể hệ thống công sở:
TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC - Trang 2
TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC - Người đăng: nguyenhieu32tv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 9 10 191