Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm có đáp án 20 câu môn logic học

Được đăng lên bởi huynhducnhut
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4294 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đề thi trắc nghiệm môn logic học

1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi 
phạm pl:
a. đúng
b. sai vì P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên[+] Câu b đúng
2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc chắn ông X là kẻ xu nịnh. 
SL trên là:
a. đúng
b. sai do P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên[+] Câu b đúng
3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số tử tù là người chưa 
thành niên:
a. sai do P trái dấu
b. sai do S trái dấu
c. a, b đều đúng[+] Không câu nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do S trái dấu VÀ M hai lần mang dấu 
trừ
4. SL nào sai:
a.{(avb)~a} ­> b
b.{(avb) a} ­>~b
c.{(av1bv1c)~a^~b}­>c[+] Câu c đúng
5. Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị 
can đã thực hiện tội phạm. Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy đã hết thời hạn 
điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm:
a. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
c. đúng[+] Câu b đúng
7. Triết học là Khoa Học, Khoa học thì ko có tính giai cấp. Vậy triết học ko có tính giai cấp. Sai do:
a. M cả 2 lần ko chu diên
b. S ở tiền đề và KL trái dấu
c. a, b sai[+] Câu c đúng
8. Bị cáo Q ko phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết theo luật định chỉ những người có chức có quyền mới 
phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó mặc dù Q là con của Giám Đốc nhưng anh ta chỉ là một NV bình 
thường, nghĩa là hoàn toàn ko có chức có quyền nhưng chẳng qua do Q là con của GĐ nên được người ta 
biếu xén quà cáp mà thôi:
a. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. nguỵ biện
c.đúng[+] Câu c đúng
9. Muốn bác bỏ 1 mệnh đề tốt nhất nên:
a. CM mệnh đề đó sai
1

b. CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai
c. CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ ko xác thực[+] Câu b đúng
10. Để khẳng định “A vô tội” là sai, ta đưa ra mệnh đề “ A có tội” và CM rằng A có tội là đúng. Thao tác 
logic trên được gọi là :
a. CM phản chứng
b. nguỵ biện
c. bác bỏ[+] Câu c đúng
11. “N có phải là kẻ tội phạm k?” là phán đoán đơn dạng:
a.khẳng định
b. phủ định
c. a,b sai[+] Câu c đúng
12. Mọi “vi phạm pháp luật” là “hành vi có lỗi”. Mọi hành vi có lỗi ko là “hành vi do người tâm thần gây 
ra”. Vậy mọi hành vi do người tâm thần gây ra ko là “hành vi phạm pháp luật”:
a. sai do M 2 lần ko chu diên
b. đúng
c. sai do P trái dấu[+] Không có đáp án nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do có đến 4 hạn từ
13. Giá hà...
Đề thi trắc nghiệm môn logic học
1. K phm ti ko th ko có hành vi phm pl. Mà ông X ko là k phm ti. Do vy, ông X ko th có hành vi
phm pl:
a. úngđ
b. sai vì P trái du
c. sai vì M 2 ln k chu diên[+] Câu b úngđ
2. Ko k xu nnh nào là có lòng t trng. Mà ông X ko có lòng t trng. Vy chc chn ông X là k xu nnh.
SL trên là:
a. úngđ
b. sai do P trái du
c. sai vì M 2 ln k chu diên[+] Câu b úngđ
3. T tù là k phm ti. Có 1 s k phm ti là người chưa thành niên. Vy có mt s t tù là người chưa
thành niên:
a. sai do P trái du
b. sai do S trái du
c. a, b đu úng[+] Không câu nào úng cđ đ . áp án úng là : Sai do S trái dĐ đ u VÀ M hai ln mang du
tr
4. SL nào sai:
a.{(avb)~a} -> b
b.{(avb) a} ->~b
c.{(av1bv1c)~a^~b}->c[+] Câu c úngđ
5. Cơ quan iđ u tra phi ra quyết đnh ình chđ iđ u tra nếu ã hđ ết thi hn iđ u tra mà ko CM được b
can ã thđ c hin ti phm. Cơ quan iđ u tra ã phđ i ra quyết đnh ình chđ iđ u tra. Vy ã hđ ết thi hn
iđ u tra mà ko CM được b can ã thđ c hin ti phm:
a. sai vì tiu tin đ ph đnh tin t
b. sai vì tiu tin đ khng đnh hu t
c. úng[+] Câu b úngđ đ
7. Triết hc là Khoa Hc, Khoa hc thì ko có tính giai cp. Vy triết hc ko có tính giai cp. Sai do:
a. M c 2 ln ko chu diên
b. S tin đ và KL trái du
c. a, b sai[+] Câu c úngđ
8. B cáo Q ko phm ti nhn hi l vì các v đu biết theo lut đnh ch nhng người có chc có quyn mi
phm ti nhn hi l. Trong lúc ó mđ c dù Q là con ca Giám Đc nhưng anh ta ch là mt NV bình
thường, ngh a là hoàn toàn ko có chĩ c có quyn nhưng chng qua do Q là con ca G nên Đ được người ta
biếu xén quà cáp mà thôi:
a. S do tiu tin đ ph đnh tin t
b. ngu bin
c. úng[+] Câu c úngđ đ
9. Mun bác b 1 mnh đ tt nht nên:
a. CM mnh đ ó saiđ
1
Trắc nghiệm có đáp án 20 câu môn logic học - Trang 2
Trắc nghiệm có đáp án 20 câu môn logic học - Người đăng: huynhducnhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc nghiệm có đáp án 20 câu môn logic học 9 10 845