Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm quản lý dự án

Được đăng lên bởi thangcuduc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
- Đáp đề 01------------------Câu 1:
Theo cơ cấu này, người thừa hành chỉ nhận mệnh lệnh từ người lãnh đạo trực tiếp
của mình, các bộ phận chức năng chỉ đóng vai trò tham mưu cho lãnh đạo.
Ưu điểm: Vừa đảm bảo cho người lãnh đạo có toàn quyền quản lý chức năng và
quyết định các vấn đề đặt ra cho đơn vị, vừa phát huy khả năng chuyên môn của các
đơn vị chức năng. Vì thế, mô hình này được xem là hợp lý nhất đối với các đơn vị sản
xuất.
Người lãnhđạo
tổ chức

Đơn vị
chức năng

Đơn vị
chức năng

Đơn vị
chức năng

Đơn vị
chức năng

Đơn vị
thừa hành

Đơn vị
thừa hành

Đơn vị
thừa hành

Đơn vị
thừa hành

Câu 2:
Công
việc
1
2
3
4
5
6
Cộng

BAC

AC

EV

PV

650 350,00 354,90 377,00
320 240,00 218,88 208,64
480 280,00 251,52 271,20
540 230,00 240,30 260,28
350 145,00 154,70 148,40
610 325,00 234,85 256,81
2.950 1.570,00 1.455,15 1.522,33

CPI
1,01
0,91
0,90
1,04
1,07
0,72
0,93

SPI

EAC

ETC

0,94 641,03 291,03
1,05 350,88 110,88
0,93 534,35 254,35
0,92 516,85 286,85
1,04 328,05 183,05
0,91 844,16 519,16
0,96 3.182,83 1.612,83

VAC
-8,97
30,88
54,35
-23,15
-21,95
234,16
232,83

TCPI
0,98
1,26
1,14
0,97
0,95
1,32
1,08

- Tính chung toàn bộ dự án: CPI và SPI đều nhỏ hơn 1,TCPI >1 nên tiến độ bị
trễ so với dự tính, chi phí lớn hơn dự tính ban đầu (VAC=232,83)
- Các công việc 1, 4 và 5 có CPI lớn hơn 1; công việc 2 và 5 có SPI lớn hơn 1
nên được đánh giá là có khả năng hoàn thành đúng tiến độ, trong đó tốt nhất là
các công việc 1, 4 và công việc 5 vì TCPI đều nhỏ hơn 1 và các công việc này
tiết kiệm chi phí so với dự tính.

- Các công việc còn lại đều có CPI, SPI nhỏ hơn 1 trong khi TCPI lớn hơn 1
nên được đánh giá là hoàn thành trễ, tăng chi phí so với dự kiến, thể hiện ở chỉ
tiêu VAC của các công việc này đều dương. Riêng công việc 6 có chi phí vượt
dự toán nhiều nhất và tiến độ trễ nhiều nhất, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ
chi phí và có sự điều chỉnh về kỹ thuật để hạn chế việc chậm trễ của toàn dự
án.
Câu 3:
a) Vẽ sơ đồ mạng AOA

b) Sơ đồ mạng AON

c) Sơ đồ AOA- Xác định đường găng và các công việc găng

Đường găng nối các sự kiện: 1-3-6-10-13-14-15 và 1-3-7-10-13-14-15
Công việc găng: B, E, F, J, K,O,R, S.
--------------------------------------

BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT
Câu 1: 2 điểm
- Vẽ sơ đồ mô hình quản lý trực tuyến – chức năng:
- Giải thích sơ đồ, nêu ưu, nhược điểm của mô hình quản lý:
Câu 2: 5 điểm
- Mỗi chỉ tiêu tính toán = 0,5 điểm, tổng cộng: 0,5 × 8 =
- Phân tích kết quả:
Câu 3: 3 điểm
- Vẽ sơ đồ mạng công việc AOA:
...
ĐÁP ÁN ĐTHI MÔN QUN LÝ DỰ ÁN ĐU TƯ
- Đáp đ 01-
-------------------
Câu 1:
Theo cơ cấu y, ngưi tha hành ch nhn mnh lnh t người lãnh đạo trc tiếp
ca mình, các bphn chc năng ch đóng vai trò tham mưu cho lãnh đạo.
Ưu đim: Va đảm bảo cho ngưi lãnh đạo toàn quyn qun chc năng
quyết đnh các vn đ đặt ra cho đơn v, va phát huy kh năng chuyên môn c a các
đơn v chức năng. Vì thế, hình y đưc xem hp nhất đi vi các đơn v sn
xut.
Câu 2:
Công
việc
BAC
AC
EV
PV
CPI
SPI
EAC
ETC
VAC
TCPI
1
650
350,00
354,90
377,00
1,01
0,94
641,03
291,03
-8,97
0,98
2
320
240,00
218,88
208,64
0,91
1,05
350,88
110,88
30,88
1,26
3
480
280,00
251,52
271,20
0,90
0,93
534,35
254,35
54,35
1,14
4
540
230,00
240,30
260,28
1,04
0,92
516,85
286,85
-23,15
0,97
5
350
145,00
154,70
148,40
1,07
1,04
328,05
183,05
-21,95
0,95
6
610
325,00
234,85
256,81
0,72
0,91
844,16
519,16
234,16
1,32
Cộng
2.950
1.570,00
1.455,15
1.522,33
0,93
0,96
3.182,83
1.612,83
232,83
1,08
- Tính chung toàn b d án: CPI SPI đu nh hơn 1,TCPI >1 nên ti ến đ b
tr so vi d tính, chi phí lớn hơn dự tính ban đu (VAC=232,83)
- Các công vic 1, 4 5 CPI l ớn hơn 1; công vic 2 5 SPI l ớn hơn 1
nên đưc đánh giá là có khả năng hoàn thành đúng tiến độ, trong đó tt nht là
các công vic 1, 4công vi c 5 vì TCPI đều nhỏ hơn 1 và các công vi c này
tiết kim chi phí so vi d tính.
Ngưi lãnhđo
t chc
Đơn v
chc năng
Đơn v
chc năng
Đơn v
chc năng
Đơn v
chc năng
Đơn v
tha hành
Đơn v
tha hành
Đơn v
tha hành
Đơn v
tha hành
trắc nghiệm quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm quản lý dự án - Người đăng: thangcuduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
trắc nghiệm quản lý dự án 9 10 701