Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng dân chủ của Rousseau trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4636 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tư tưởng dân chủ của Rousseau trong
tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”
Vũ Thị Khuyên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu bối cảnh và tiền đề lý luận ra đời tư tưởng dân chủ của
Rousseau trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”. Phân tích nội dung cơ bản tư tưởng
dân chủ của Rousseau trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”: tư tưởng về quyền con
người và mục đích nhiệm vụ của nhà nước; biện pháp ngăn chặn nguy cơ chính phủ
cướp quyền và lạm quyền. Tìm hiểu những giá trị và hạn chế của tư tưởng dân chủ của
Rousseau trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”.
Keywords. Triết học Pháp; Tư tưởng dân chủ; Khế ước xã hội

Content.
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong dòng chảy của lịch sử triết học, triết học Khai sáng thế kỷ XVIII là sự kế
thừa và phát triển các khuynh hướng tư tưởng triết học thế kỷ XVII. Ý tưởng chung của
các nhà Khai sáng là lý tuởng về sự tiến bộ xã hội. Những tác phẩm của họ là vũ khí lý
luận của giai cấp tư sản trong thời kỳ chuẩn bị cách mạng. Họ đòi hỏi phải thay chế độ
cũ bằng một chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn. Rousseau là một trong những đại diện tiêu
biểu của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII, đồng thời cũng là một trong những
người đã đặt nền móng tư tưởng cho cuộc đại cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) và
cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần đấu tranh
cho sự phát triển của xã hội, ông đã dành toàn bộ thời gian, sức lực viết những tác
phẩm để bênh vực quyền tự do, bình đẳng.
Tư tưởng dân chủ của Rousseau là đóng góp vô cùng quan trọng trong học thuyết
triết học chính trị - xã hội của ông - một trong những hiện tượng quan trọng nhất của
tư tưởng xã hội châu Âu thế kỷ XVIII. Ông đưa ra tư tưởng xây dựng một xã hội mà
trong đó con người có quyền tự do và bình đẳng – là những quyền tất yếu, tự nhiên của
con người. Tư tưởng dân chủ của ông có một tầm ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử tư
tưởng phương Tây từ thế kỷ XVIII đến nay. Phạm vi ảnh hưởng của tư tưởng ấy
không chỉ dừng lại ở nước Pháp, ở châu Âu mà còn ở nhiều nước trên thế giới.
"Bàn về khế ước xã hội" là tác phẩm chính trị nổi bật nhất trong số các tác phẩm
của Rousseau, thể hiện nội dung chính trong toàn bộ tư tưởng dân chủ của ông. Cho

đến ngày nay, nhiều nội dung tư tưởng triết học trong tác phẩm này vẫn được kế thừa
và được nhắc đến trong các văn kiện chính trị quan trọng như là biểu hiện của một ti...
Tư tưởng dân chủ của Rousseau trong
tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”
Vũ Thị Khuyên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu bối cảnh và tiền đề lý luận ra đời tư tưởng dân chủ của
Rousseau trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”. Phân tích nội dung cơ bản tư tưởng
dân chủ của Rousseau trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”: tưởng về quyền con
người mục đích nhiệm vụ của nhà nước; biện pháp ngăn chặn nguy chính phủ
cướp quyền và lạm quyền. Tìm hiểu những giá trị và hạn chế của tư tưởng dân chủ của
Rousseau trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội”.
Keywords. Triết học Pháp; Tư tưởng dân chủ; Khế ước xã hội
Content.
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong dòng chảy của lịch sử triết học, triết học Khai sáng thế kỷ XVIII sự kế
thừa và phát triển các khuynh hướng tư tưởng triết học thế k XVII. Ý tưởng chung của
các nhà Khai sáng là lý tuởng về sự tiến bộ hội. Những tác phẩm của họ khí lý
luận của giai cấp sn trong thời kỳ chuẩn bcách mạng. Họ đòi hỏi phải thay chế đ
cũ bằng một chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn. Rousseau một trong những đại diện tiêu
biểu của triết học Khai sáng Pháp thế kXVIII, đồng thời ng một trong những
người đã đặt nền móng tư tưởng cho cuộc đại cách mạng tư sản Pháp (1789 1794) và
cho cuộc đấu tranh tự do, dân chủ khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần đấu tranh
cho sự phát triển của hội, ông đã dành toàn bộ thời gian, sức lực viết những tác
phẩm để bênh vực quyền tự do, bình đẳng.
Tư tưởng dân chủ của Rousseau là đóng góp vô cùng quan trọng trong học thuyết
triết học chính trị - hội của ông - một trong những hiện ợng quan trọng nhất của
tưởng hội châu Âu thế kXVIII. Ông đưa ra tưởng xây dựng một hội
trong đó con người có quyền tự do và bình đẳng – những quyền tất yếu, tự nhiên của
con người. tưởng dân chủ của ông một tầm ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử
tưởng phương Tây từ thế k XVIII đến nay. Phạm vi ảnh hưởng của tưởng ấy
không chỉ dừng lại ở nước Pháp, ở châu Âu mà còn ở nhiều nước trên thế giới.
"Bàn về khế ước xã hội" là tác phẩm chính trị nổi bật nhất trong số các tác phẩm
của Rousseau, thể hiện nội dung chính trong toàn bộ tưởng dân chủ của ông. Cho
Tư tưởng dân chủ của Rousseau trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng dân chủ của Rousseau trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tư tưởng dân chủ của Rousseau trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội 9 10 308