Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Linh Diệu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Giai đoạn trước 1911:

-

Cụ Nguyễn Sinh Sắc: là nhà Nho yêu nước, cấp tiến, là người thầy đầu tiên
của Bác

-

1895: vào Huế lần đầu

-

1901: lấy tên tự là Nguyễn Tất Thành

-

1907 – 1908: học tại trường Quốc học Huế

-

4/1908: tham gia phong trào chống thuế ở Trung kỳ

-

5/6/1911: ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu buôn của Pháp La tút sơ Tơ
rê vin, lấy tên Văn Ba, làm phụ bếp trên tàu

2.

Giai đoạn 1911 – 1920:

-

6/7/1911: đặt chân đến Pháp lần đầu tiên, đến thành phố Mác xây

-

1912 – 1913: ở Mỹ, sống chủ yếu tại Boston

-

1913 – 1917: sống ở Anh, làm rất nhiều nghề: cào tuyết, đốt than, thợ ảnh…,
tham gia hoạt động cách mạng lần đầu

-

1917 – 1920: ở Pháp


Cuối năm 1917: trở lại Pháp, sống chủ yếu tại Pari



Đầu năm 1919: tham gia Đảng xã hội Pháp



6/1919: gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gồm 8 điểm đến
hội nghị Véc xây. Bản yêu sách là ý tưởng của Phan Chu Trinh, luật
sư Phan Văn Trường và Nguyễn Tất Thành, ký tên chung là Nguyễn
Ái Quốc



7/1920: đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề
dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo
(L’Humanite) số ra ngày 16.17/7/1920 => tìm ra con đường cứu
nước



12/1920: tham gia đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tổ chức tại
thành phố Tua => tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản, trở thành
một trong những người sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp, trở thành
người cộng sản => chuyển biến từ một người yêu nước trở thành
một người cộng sản

3.

Giai đoạn 1921 – 1930:

-

1921 – 1923: ở Pháp:


Tham gia đại hội I năm 1921, đại hội II 1922 của Đảng cộng sản
Pháp, được bầu làm trưởng tiểu ban phương Đông trong ban Nghiên
cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp



Năm 1921: lập “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa”



4/1922: ra báo Người cùng khổ, viết nhiều bài báo tố cáo tội ác của
thực dân Pháp đăng trên các báo Nhân đạo, Đời sống thợ thuyền, Dân
chúng

-

1923 – 1924: ở Liên Xô (lần đầu)


6/1923: sang Liên Xô dự Đại hội quốc tế nông dân và được bầu vào
đoàn chủ tịch của Quốc tế nông dân. Sau đó học tại trường Đại học
Phương Đông – nơi đào tạo cán bộ cộng sản cho những nước phương
đông



7/1923: viết thư gửi Đảng cộng sản Pháp yêu cầu cần có sự quan tâm
đúng mức đến vấn đề thuộc địa



1924:
•

Tham dự Đại hội V của Quốc tế cộng sản – phê phán Đảng
cộng sản Pháp và các Đảng cộng sản Châu Âu coi nhẹ vấn đề
dân tộc thuộc địa

•

Tham dự Đại hội quốc tế thanh niên, quốc tế cứu tế đỏ, quốc tế
công hội đỏ…

•
-

Viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc đị...
1. Giai đoạn trước 1911:
- Cụ Nguyễn Sinh Sắc: nhà Nho yêu nước, cấp tiến, người thầy đầu tiên
của Bác
- 1895: vào Huế lần đầu
- 1901: lấy tên tự là Nguyễn Tất Thành
- 1907 – 1908: học tại trường Quốc học Huế
- 4/1908: tham gia phong trào chống thuế ở Trung kỳ
- 5/6/1911: ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu buôn của Pháp La tút sơ Tơ
rê vin, lấy tên Văn Ba, làm phụ bếp trên tàu
2. Giai đoạn 1911 – 1920:
- 6/7/1911: đặt chân đến Pháp lần đầu tiên, đến thành phố Mác xây
- 1912 – 1913: ở Mỹ, sống chủ yếu tại Boston
- 1913 – 1917: sống ở Anh, làm rất nhiều nghề: cào tuyết, đốt than, thợ ảnh…,
tham gia hoạt động cách mạng lần đầu
- 1917 – 1920: ở Pháp
Cuối năm 1917: trở lại Pháp, sống chủ yếu tại Pari
Đầu năm 1919: tham gia Đảng xã hội Pháp
6/1919: gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gồm 8 điểm đến
hội nghị Véc xây. Bản yêu sách ý tưởng của Phan Chu Trinh, lut
Phan Văn Trường Nguyễn Tất Thành, n chung Nguyễn
Ái Quốc
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Linh Diệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 250