Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng
cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa
giành chính quyền năm 1945
Nguyễn Thị Nam
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Chính trị
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Hồ Chí Minh ho ̣c; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích nguồn gốc, quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng. Trình bày quá trình vận dụng tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng vào thực tiễn đấu tranh tiến tới
giành chính quyền năm 1945. Làm rõ thành công, hạn chế của quá trình vận dụng tư Hồ
Chí Minh vào thực tiễn xây dựng lực lượng cách mạng trong đấu tranh tiến tới giành
chính quyền năm 1945; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách
mạng thời kỳ đấu tranh giành chính quyền vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện
nay.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lực lượng cách mạng; Cách mạng tháng Tám;
Lịch sử Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời và trong quá trình tồn tại
và phát triển của mình, dân tộc Việt Nam đã trải qua những chặng đường dài hàng
nghìn năm đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khó, hy sinh vẻ vang. Dựng
nước đi đôi với giữ nước đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt
Nam. Mỗi giai đoạn lịch sử, trong sự nghiệp đánh giặc, giữ nước, dân tộc ta đều có
những nỗ lực đấu tranh sáng tạo, giành được những chiến công vang dội, lập nên những
chiến tích phi thường. Suốt trường kỳ lịch sử, với những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn,
ác liệt và so sánh lực lượng hết sức chênh lệch, chống lại sự xâm lược của những kẻ thù
mạnh hơn gấp nhiều lần, dân tộc Việt Nam đã hun đúc tinh thần bất khuất, bồi đắp lòng
yêu nước nồng nàn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, toàn dân đoàn kết một lòng, kết
thành một khối thống nhất, muôn người như một chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù
xâm lược, dù chúng mạnh và tàn bạo đến đâu.

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, áp đặt ách áp bức, đô hộ lên đất
nước ta. Không cam tâm chịu làm nô lệ, các phong trào yêu nước của nhân dân ta đã nổ
ra liên tục, đấu tranh anh dũng, kiên cường, song do chênh lệch về tương quan lực
lượng, thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn, thiếu một tổ chức chính trị đủ năng lực
lãnh đạo, nên các phong trào đều bị thất bại. Sự thất bại của các phong trào yêu nước
theo những khuynh hướng khác nhau cho thấy cần phải tìm ra con đườn...
ng H  ng lng
ng trong ting kh

Nguyn Th Nam
i hc Khoa h
Lu

: 60 31 27
ng dn: TS. Nguyn Th Mai Hoa
o v: 2012
Abstract.  n g  ng n  n c
ng H  ng ln d
ng H  ng lc tiu tranh tin ti
n n ch cn d
c ting lu tranh tin t
n dng H  ng l
mng thi k  ng khc hin
nay.
Keywords.  ng H  ; L   ng;    ;
Lch s Vit Nam
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vit quch s n ti
  n c   c Vi   i qua nhng ch   
o v T qu vang. Dng
i gi  t tn tn cc Vit
Nam. M n lch s, trong s nghi  c, gi   t
nhng n lc nhng chii, lng
ching. Sung k lch s, vi nhu ki
ng ht sch, chng li s c ca nhng k 
mp nhiu lc Vi n bt khut, b
c n lc, t t mt
t khi thng nht chin thng mi k 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 9 10 596