Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa hiện thời của nó

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa
hiện thời của nó
Nguyễn Thị Phương Mai
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng & Chủ nghĩa
Duy vật lịch sử; Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Phạm Văn Đức
2. PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ khái niệm khoan dung, từ đó, hệ thống hóa và khái quát hóa một số
nội dung chính của tư tưởng khoan dung trong triết học phương Tây và triết học
phương Đông. Làm rõ nội dung và vai trò của khoan dung trong thực tiễn đầu thế kỷ
XX thông qua tư tưởng và hành động của hai đại biểu là Mahatma Gandhi và Hồ Chí
Minh. Phân tích tính tất yếu và phổ quát của tư tưởng khoan dung ở thời hiện đại, từ
đó nêu lên yêu cầu và những thuận lợi, khó khăn của việc thực hiện nó trong điều
kiện mới của Việt Nam.
Keywords. Triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Tư tưởng khoan dung; Tư
tưởng triết học
Content.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thế kỷ XX, các mâu thuẫn giữa các quốc gia, các dân tộc và các chế độ
chính trị khác nhau chủ yếu được giải quyết bằng hình thức đối đầu. Do vậy, nhiều
cuộc chiến tranh, đấu tranh đã diễn ra ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, đôi khi một cuộc
chiến tranh tàn khốc nào đó kết thúc thì một cơn lốc bạo lực mới lại xuất hiện. Điều
này xảy ra là do sự kích động và trỗi dậy của những tư tưởng cực đoan. Nhiều cuộc
khủng bố xảy ra ở nhiều quốc gia, những sự căng thẳng về vấn đề dân tộc, về sự phát
triển của những trào lưu bài ngoại và về vấn đề phân biệt chủng tộc, v.v. cũng đang âm
thầm tái diễn.
Bên cạnh đó, những mâu thuẫn và xung đột về văn hoá phát sinh là do xu hướng
áp đặt văn hoá, lấn át văn hoá từ phía các nước có ưu thế về kinh tế, kỹ thuật và công
nghệ. Đồng thời, trên thế giới, xu hướng đấu tranh chống lại sự áp đặt “đồng hóa” văn
hoá cũng xuất hiện. Chính vì vậy, vấn đề văn hóa giao tiếp đã và đang được đặt ra. Sự
giao tiếp này chỉ có thể thực hiện được khi mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia hay
mỗi tổ chức có được cách nhìn nhận, biết và hiểu đối tượng giao tiếp với mình.

Với những bài học lớn của thế kỷ trước, bước sang thế kỷ XXI, con người đang
mong muốn và hướng đến việc xây dựng “thế kỷ của đối thoại”. Từ những năm cuối của
thế kỷ XX, khoan dung được nhắc lại nhiều và nó đang được phát triển để trở thành nền
tảng có thể thỏa mãn mong muốn đó. Khoan dung đã là yêu cầu với tư cách một vấn đề
triết học hiện thời. Là một phẩm hạnh, một đức tính đạo đức - chính trị và văn hóa, sự
khoan du...
Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa
hin thi của nó
Nguyn Th Phương Mai
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết hc
Luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật bin chng & Ch nghĩa
Duy vt lch s; Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS.TS. Phạm Văn Đức
2. PGS.TS. Đ Th Hòa Hới
Năm bảo v: 2012
Abstract. Làm rõ khái nim khoan dung, t đó, hệ thống hóa và khái quát hóa mt s
nội dung chính của tưởng khoan dung trong triết học phương Tây triết hc
phương Đông. Làm nội dung và vai trò của khoan dung trong thc tiễn đầu thế k
XX thông qua tư tưởng và hành động của hai đại biểu là Mahatma Gandhi và Hồ Chí
Minh. Phân tích nh tất yếu và phổ quát của tưởng khoan dung thi hin đại, t
đó nêu lên yêu cầu những thun lợi, khó khăn của vic thc hiện trong điều
kin mi ca Vit Nam.
Keywords. Triết hc; Ch nghĩa duy vt bin chứng; tưởng khoan dung;
ng triết hc
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thế k XX, các mâu thuẫn giữa các quốc gia, các dân tộc và các chế độ
chính trị khác nhau chủ yếu được gii quyết bằng hình thức đối đầu. Do vy, nhiu
cuc chiến tranh, đấu tranh đã diễn ra nhiu khu vc. Tuy nhiên, đôi khi một cuc
chiến tranh tàn khốc nào đó kết thúc thì một cơn lốc bo lc mi li xut hiện. Điu
này xảy ra do sự kích động trỗi dy ca những ng cực đoan. Nhiu cuc
khng b xy ra nhiu quc gia, nhng s căng thng v vn đ dân tộc, v s phát
trin ca những trào lưu bài ngoại và về vấn đ phân biệt chng tc, v.v. cũng đang âm
thầm tái diễn.
Bên cạnh đó, những mâu thuẫn xung đột v văn hoá phát sinh do xu hướng
áp đặt văn hoá, lấn át văn hoá từ phía các ớc ưu thế v kinh tế, k thuật công
nghệ. Đồng thời, trên thế giới, xu hướng đấu tranh chng li s áp đặt “đồng hóa” văn
hoá cũng xuất hiện. Chính vậy, vấn đề văn hóa giao tiếp đã đang được đặt ra. S
giao tiếp y chỉ th thc hiện đưc khi mi người, mỗi dân tộc, mi quc gia hay
mi t chc có được cách nhìn nhận, biết và hiểu đối tượng giao tiếp với mình.
Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa hiện thời của nó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa hiện thời của nó - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa hiện thời của nó 9 10 743