Ktl-icon-tai-lieu

TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI

Được đăng lên bởi abc99
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ
PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI

Nguyễn Minh Tuấn
Một nội dung quan trọng của Lịch sử nhà nước và pháp luật th ế gi ới là
vấn đề Lịch sử nhà nước và pháp luật Phương Đông và Phương Tây thời cổ
đại. Đây là một giai đoạn hình thành những nhà n ước, nh ững s ản ph ẩm
pháp điển hóa đầu tiên, mà hình thức cũng như nội dung của chúng ảnh
hưởng lớn đến thời trung đại và cận, hiện đại sau này trong m ột chi ều dài
lịch sử phát triển. Vấn đề quan trọng là sau khi nghiên c ứu t ừng nhà n ước
điển hình ở hai khu vực này, sinh viên phải chỉ ra được nh ững đặc đi ểm
cơ bản, những điểm giống và khác, cũng như cơ sở tạo nên s ự tương
đồng và khác biệt ấy dưới góc nhìn của nhà luật h ọc. Ph ần t ổng h ợp d ưới
đây chỉ dừng lại ở mức nêu vấn đề để những bạn sinh viên quan tâm khi
có điều kiện tiếp tục cùng tìm hiểu, nghiên cứu chứ không làm thay
những gì các bạn phải làm. Chớ vội "copy + paste" các nội dung này r ồi
nhân bản thành các bài tiểu luận hoặc bài ki ểm tra na ná gi ống nhau,
điều này là vô ích vì những vấn đề chính cần phải giải thích làm rõ, tác
giả về cơ bản đã không/ chưa giải đáp mà nêu thành câu hỏi, để trong
dấu ngoặc vuông, chữ màu xanh. Hi vọng nh ững câu h ỏi này ph ần nào s ẽ
kích thích các bạn sinh viên tư duy, thậm chí phản biện lại và rút ra
những cơ sở lý luận cũng như những bài học kinh nghiệm cho hiện tại.
I. PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY

Thuật ngữ "Phương Đông" ban đầu từ quan niệm của người Phương Tây.
Người Châu Âu coi mình là trung tâm nên Ph ương Đông là thu ật ng ữ dùng
để chỉ toàn bộ khu vực Châu Á nằm ởPhía đông của Phương Tây và được
chia
thành
Cận
Đông,
Trung
Đông
và
Viễn
Đông.
Đến nay trong giới khoa học vấn đề giới hạn địa lý của Ph ương Đông đến
đâu vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Do vậy, mỗi khi bàn đến Ph ương
Đông thông thường người ta hay đưa ra một khung không gian c ụ th ể để
định vị đối tượng mà người ta muốn nói.
Các nhà sử học của Việt Nam hầu như tương đối thống nhất với ý kiến cho
rằng phạm vi không gian phương Đông có tầm ảnh h ưởng l ớn đến Vi ệt
Nam là hai vùng Đông Bắc Á (mà nhiều người còn gọi là Đông Á) và Đông
Nam Á. [Tìm trên bản đồ và xác định khu vực Đông Á và Đông Nam Á
hiện nay gồm những quốc gia nào?]
Những nhà nước ra đời sớm ở Phương Đông thời cổ đại là Ai cập cổ đại,
Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại và Trung Quốc cổ đại [Tìm trên bản đồ vị trí
địa lý tương ứng? Khu vực này ngày nay là nh ững qu ốc gia nào?] . Đây là
những nhà nước ra đời sớm cả về thời gian...
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ
PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI
Nguy n Minh Tu n
M t n i dung quan tr ng c a L ch s nhà n c pháp lu t th gi i ướ ế
v n L ch s nhà n c và pháp lu t Ph ng ông và Ph ng Tây th i c đề ướ ươ Đ ươ
i. ây m t giai o n hình thành nh ng nhà n c, nh ng s n ph mđạ Đ đ ạ ướ
pháp i n hóa u tiên,đ đầ hình th c c ng nh n i dung c a chúng nh ũ ư
h ng l n n th i trung i và c n, hi n i sau này trong m t chi u dàiưở đế đạ đạ
l ch s phát tri n. V n quan tr ng là sau khi nghiên c u t ng nhà n c đề ướ
i n hình hai khu v c này, sinh viên ph i ch ra c nh ng c i mđ đượ đặ đ
c b n, nh ng i m gi ng khác, c ng nh c s t o nên s t ngơ đ ũ ư ơ ươ
ng và khác bi t y d i góc nhìn c a nhà lu t h c. Ph n t ng h p d iđồ ướ ướ
ây ch d ng l i m c nêu v n nh ng b n sinh viên quan tâm khiđ đề đ
i u ki n ti p t c cùng tìm hi u, nghiên c uđ ế ch không làm thay
nh ng các b n ph i làm. Ch v i "copy + paste" các n i dung này r i
nhân b n thành các bài ti u lu n ho c bài ki m tra na gi ng nhau,
i u này íchđ nh ng v n chính c n ph i gi i thích làm rõ, tác đề
gi v c b n ã không/ ch a gi i áp mà nêu thành câu h i, trong ơ đ ư đ để
d u ngo c vuông, ch màu xanh. Hi v ng nh ng câu h i này ph n nào s
kích thích các b n sinh viên t duy, ư th m chí ph n bi n l i rút ra
nh ng c s lý lu n c ng nh nh ng bài h c kinh nghi m cho hi n t i. ơ ũ ư
I. PH NG ÔNG VÀ PH NG TÂYƯƠ Đ ƯƠ
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI - Người đăng: abc99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG, PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI 9 10 449