Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần este, lipit và cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4207 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu
hỏi trắc nghiệm khách quan phần este, lipit và
cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm
nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh trung
học phổ thông
Lê Thu Hòa
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: GS. TSKH Nguyễn Đình Triệu
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Tập hợp các tài liệu có liên quan đến xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm
và nhận thức. Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm và
nhận thức. Tìm hiểu thực trạng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần
este, lipit và cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho
học sinh trung học phổ thông. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc
nghiệm khách quan phần este, lipit và cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng
cao năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông. Tiến hành thực nghiệm sư
phạm nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng và khả năng sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm
nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông.
Keywords: Hóa học; Câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Năng lực nhận thức; Lớp 12
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trắc nghiệm khách quan thường được gọi là trắc nghiệm đã có lịch sử phát triển từ lâu ở
các nước trên thế giới. Trong việc dạy học bài mới, ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức, câu
hỏi trắc nghiệm khách quan có những ưu điểm rèn luyện cho học sinh tư duy nhanh nhạy, sắc
bén, bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, mặt khác tạo điều kiện để các em có thể
tự đánh giá trình độ, nắm vững kiến thức, kĩ năng của bản thân. Trong kiểm tra đánh giá và thi
tuyển, phương pháp trắc nghiệm khách quan bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng.

Trong những năm gần đây nền giáo dục nước ta đã có những thay đổi về cả mục đích,
nội dung và phương pháp dạy học nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội và bắt kịp với sự bùng
nổ tri thức. Việc nâng cao chất lượng dạy và học đòi hỏi người giáo viên phải luôn tự trau dồi
kiến thức, nghiên cứu các phương pháp tối ưu nhất để truyền đạt cho học sinh khối lượng kiến
thức cơ bản một cách chính xác, khoa học và sâu sắc, bên cạnh đó phải đào tạo học sinh trở
thành những con người có khả năng đáp ứng được những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, biết
vận dụng sáng tạo, giải quyết đựơc các vấn đề học tập mà thực tiễn đặt ra và nhất là dễ hòa nhập
với cộng đồng. Nhằm đáp ứng được những yêu cầu trên, trong những năm gần đây việc đ...
Tuyn chn, xây dng và s dng h thng câu
hi trc nghim khách quan phn este, lipit và
cacbohidrat, hóa hc lp 12 nâng cao nhm
nâng cao năng lực nhn thc cho hc sinh trung
hc ph thông
Thu Hòa
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người hướng dn: GS. TSKH Nguyn Đình Triệu
m bảo v: 2012
Abstract: Tp hp các tài liệu có liên quan đến xây dng và s dng câu hi trc nghim
nhn thc. Nghiên cứu s lun v xây dng và s dng câu hi trc nghim
nhn thc. Tìm hiu thc trng s dng h thng câu hi trc nghim khách quan phn
este, lipit và cacbohidrat, hóa hc lp 12 nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhn thc cho
hc sinh trung hc ph thông. Tuyn chn, xây dng và s dng h thng câu hi trc
nghim khách quan phn este, lipit cacbohidrat, hóa hc lp 12 ng cao nhm nâng
cao năng lực nhn thc cho hc sinh trung hc ph thông. Tiến hành thc nghiệm
phm nhm kim tra, đánh giá chất lượng kh năng sử dng các câu hi trc nghim
nhằm nâng cao năng lực nhn thc cho hc sinh trung hc ph thông.
Keywords: Hóa hc; Câu hi trc nghim khách quan; Năng lc nhn thc; Lp 12
Content
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trc nghiệm khách quan thường được gi là trc nghiệm đã có lịch s phát trin t lâu
các nước trên thế gii. Trong vic dy hc i mi, ôn tp, cng c, h thng hóa kiến thc, câu
hi trc nghim khách quan nhng ưu điểm rèn luyn cho học sinh tư duy nhanh nhy, sc
bén, bi dưỡng năng lc phát hin và gii quyết vấn đề, mt khác tạo điu kiện để các em th
t đánh giá tnh độ, nm vng kiến thức, năng của bn thân. Trong kiểm tra đánh giá thi
tuyển, phương pháp trc nghim khách quan bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bng.
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần este, lipit và cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần este, lipit và cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần este, lipit và cacbohidrat, hóa học lớp 12 nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông 9 10 116