Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4695 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp
Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
trường Đại học Hà Nội
Trần Thu Thủy
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Thông tin - Thư viện
Chuyên ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Phan Tân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu về thư viện trường Đại học Hà Nội với quá trình triển
khai ứng dụng ph ần mềm Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol. Khảo sát,
phân tích thực trạng và kết quả triển khai ứng dụng Libol 6.0 tại Thư viện
trường Đại học Hà Nội. Đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất
những giải pháp khắc phục nhược điểm nhằm nâng cao hiệu quả s ử dụng
phần mềm Libol 6.0 tại Thư viện trường Đại học Hà Nội.
Keywords. Khoa học thư viện; Hệ quản trị thư viện; Quản trị; Phần mềm
thư viện

Content.
MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài

1.
-

Quá trình tin học hoá thư viện ngày càng phát triển mạnh

-

Quản lý thư viện theo phương thức truyền thống có rất nhiều hạn chế: tốn kém, mất thời gian,

hiệu quả đạt được lại không cao.
-

Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tồn tại, đưa ra những

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Thư viện trường
Đại học Hà Nội.

2.

Tình hình nghiên cứu
Trong nước đã có một số công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng, điều tra, nghiên cứu, khảo

sát tại một số cơ quan thông tin – thư viện cụ thể. Những công trình đó không đề cập đến vấn đề: “Ứng
dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội”.

3.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại

Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Hà Nội từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
ứng dụng phần mềm này trong hoạt động thông tin – thư viện tại trường Đại học Hà Nội.
Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài.
- Khảo sát, phân tích thực trạng và kết quả triển khai ứng dụng Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin
– Thư viện trường Đại học Hà Nội.
- Đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất những giải pháp khắc phục nhược điểm nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng phần mềm Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

4.

Đối tượng nghiên cứu: Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 được sử dụng tại Trung tâm Thông
tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thực...
Ứng dụng Hệ quản trị tviệnch hợp
Libol 6.0 tại Trung m Tng tin - Thư viện
trường Đại học Nội
Trần Thu Thủy
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Thông tin - Thư viện
Chuyên ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Ngưi hưng dn: PGS.TS. Đoàn Phan Tân
Năm bo v: 2012
Abstract. Tìm hiu v thư vin trưng Đi hc Hà Ni vi quá trình trin
khai ng dng phn mm H qun tr thư vin tích hp Libol. Kho sát,
phân tích thc trng và kết qu trin khai ng dng Libol 6.0 ti Thư vin
trưng Đi hc Hà Ni. Đưa ra nhng nhn xét, đánh giá và đ xut
nhng gii pháp khc phc nhưc đim nhm nâng cao hiu qu s dng
phn mm Libol 6.0 ti Thư vin trưng Đi hc Hà Ni.
Keywords. Khoa hc thư vin; H qun tr thư vin; Qun tr; Phn mm
thư vin
Content.
M ĐU
1. Tính cấp thiết của đề tài
- Quá trình tin học hoá thư viện ngày càng phát triển mạnh
- Quản thư viện theo phương thức truyền thống rất nhiều hạn chế: tốn kém, mất thời gian,
hiệu quả đạt được lại không cao.
- Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, mặt tồn ti, đưa ra những
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Thư viện trường
Đại học Hà Nội.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong nước đã một số công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng, điều tra, nghiên cứu, khảo
sát tại một số quan thông tin thư viện cụ thể. Những công trình đó không đề cập đến vấn đề: “Ứng
dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội”.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại
Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Hà Nội từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
ứng dụng phần mềm này trong hoạt động thông tin – thư viện tại trường Đại học Hà Nội.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol 6.0 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hà Nội 9 10 389