Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Kaizen trong các doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4183 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ỨNG DỤNG 5S VÀ KAIZEN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG KAIZEN TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT:
I.

Khái niệm chung

KAIZEN là từ khá thông dụng tại Nhật Bản, có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Đây
là phương thức quản lý chất lượng phát sinh từ quản lý chất lượng toàn diện
(TQM). Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, cải tiến năng
suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN).
KAIZEN đã và đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.
KAIZEN hướng vào những hoạt động hiện tại có nhiều cơ hội để cải tiến, tích
lũy những cải tiến nhỏ sẽ tạo ra sự biến đổi lớn, đột phá về công nghệ giúp thay
đổi tích cực quá trình làm việc... KAIZEN đồng nghĩa với sự sáng tạo, hướng về
con người và những nỗ lực của con người. áp dụng KAIZEN kết hợp với các
công cụ như 5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng), ISO 9000,
TQM sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho DN. KAIZEN hoạt động liên
tục theo chu trình Deming PDCA, trong đó:
•

P (Plan) là đặt kế hoạch,

•

D (Do) - Thực hiện,

•

C (Check) - Kiểm tra,

•

A (Action) - Hành động khắc phục giúp DN theo dõi các hoạt động trong

mọi lĩnh vực có hiệu quả.
Chu trình PDCA là nguyên tắc cơ bản tạo ra KAIZEN, từng bước tiến đến tiêu
chuẩn hóa theo lộ trình: chọn đề tài; lý do chọn đề tài; phân tích tình huống hiện
tại; đặt mục tiêu, chương trình hành động; thực hiện; xác nhận kết quả; tiêu
chuẩn hóa và lặp lại theo chu trình trên. Thông qua việc áp dụng chu trình PDCA,
những tiêu chuẩn mới được tạo ra đòi hỏi phải được tiếp tục xem xét lại và thay
Nhóm 7

Trang 1

ỨNG DỤNG 5S VÀ KAIZEN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
thế bằng tiêu chuẩn mới, hiệu quả hơn. KAIZEN đòi hỏi mỗi thành viên phải có
thái độ nghi ngờ và thường xuyên xem xét lại cách làm hiện tại và tự hỏi liệu có
cách làm nào tốt hơn nữa không; luôn biết cách đương đầu với những khó khăn,
coi đó là cơ hội để cải tiến.
1.

Khái niệm Kaizen

Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của moi người nhằm cải
thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình.
Có hai cách tiếp cận để nâng cao năng suất trong các công ty:


Cách tiếp cận từng bước - Kaizen.



Cách tiếp cận mang tính đột phá - Đổi mới

Khi áp dụng ở nơi làm việc, Kaizen nghĩa là cải tiến liên tục và nó đòi hỏi sự
cam kết và nỗ lực liên tục của mọi người, các cán bộ quản lý cũng như mọi cán
bộ công nhân viên.
Kaizen là những cải tiến nhỏ thực hiện từng bước trong một thời gian dài. Thực
tế, các công ty Nhậ...
NG D NG 5S KAIZEN TRONG CÁC DOANH NGHI P
NG D NG KAIZEN TRONG CÁC
DOANH NGHI P
PH N 1: C S THUY T: Ơ
I. Khái ni m chung
KAIZEN t khá thông d ng t i Nh t B n,nghĩa “c i ti n liên t c”. Đây ế
ph ng th c qu n ch t l ng phát sinh t qu n ch t l ng toàn di nươ ượ ượ
(TQM). đóng vai trò quan tr ng trong s phát tri n b n v ng, c i ti n năng ế
su t, ch t l ng s n ph m và tăng kh năng c nh tranh cho doanh nghi p (DN). ượ
KAIZEN đã và đang đ c s d ng ph bi n trên toàn th gi i.ượ ế ế
KAIZEN h ng vào nh ng ho t đ ng hi n t i nhi u c h i đ c i ti n, tíchướ ơ ế
lũy nh ng c i ti n nh s t o ra s bi n đ i l n, đ t phá v công ngh giúp thay ế ế
đ i tích c c quá trình làm vi c... KAIZEN đ ng nghĩa v i s sáng t o, h ng v ư
con ng i nh ng n l c c a con ng i. áp d ng KAIZEN k t h p v i cácườ ườ ế
ng c nh 5S (sàng l c - s p x p - s ch s - săn sóc - s n sàng), ISO 9000, ư ế
TQM s mang l i nhi u hi u qu thi t th c cho DN. KAIZEN ho t đ ng liên ế
t c theo chu trình Deming PDCA, trong đó:
P (Plan) là đ t k ho ch, ế
D (Do) - Th c hi n,
C (Check) - Ki m tra,
A (Action) - nh đ ng kh c ph c giúp DN theo i các ho t đ ng trong
m i lĩnh v c có hi u qu .
Chu trình PDCA nguyên t c c b n t o ra KAIZEN, t ng b c ti n đ n tiêu ơ ư ế ế
chu n hóa theo l trình: ch n đ tài; lý do ch n đ tài; phân tích tình hu ng hi n
t i; đ t m c tiêu, ch ng trình nh đ ng; th c hi n; xác nh n k t qu ; tiêu ươ ế
chu n hóa và l p l i theo chu trình trên. Thông qua vi c áp d ng chu trình PDCA,
nh ng tiêu chu n m i đ c t o ra đòi h i ph i đ c ti p t c xem xét l i và thay ượ ượ ế
Nhóm 7 Trang 1
Ứng dụng Kaizen trong các doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Kaizen trong các doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Ứng dụng Kaizen trong các doanh nghiệp 9 10 713