Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vai trò của Nhà nước đối với việc phát huy
tính tích cực của người lao động công nghiệp
ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Xuân
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
Mã số: 60 22 80 05
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Phúc Thằng, TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ khỏi niệm người lao động công nghiệp Việt Nam, tính tích cực
của người lao động công nghiệp Việt Nam, vai trò của Nhà nước đối với việc phát
huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam. Phân tích thực trạng
vai trò của Nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công
nghiệp ở Việt Nam trong những năm đổi mới và những vấn đề đặt ra. Đề xuất một
số quan điểm và giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc phát
huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam hiện nay.
Keywords. Quản lý nhà nước; Người lao động; Việt Nam; Chủ nghĩa duy vật biện
chứng; Lao động công nghiệp; Triết học
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế
và chủ trương đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức đã giải phóng, khơi dậy và
phát huy biết bao tiềm năng, trong đó có tiềm năng con người cho phát triển đất nước. Cùng với
việc chủ động, tích cực, sáng tạo của người lao động vươn lên thích ứng với cơ chế thị trường,
mở cửa, hội nhập, vai trò của Nhà nước cũng được khẳng định và phát huy, nhất là trong việc
khơi dậy và phát huy tính tích cực của con người Việt Nam, trong đó có người lao động công
nghiệp. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
đã luôn tạo ra động lực mạnh mẽ và thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Trong sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, công nghiệp có vai trò quan trọng trong
giai đoạn thực hiện CNH, HĐH. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010
nhằm: “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết
cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên
trường quốc tế được nâng cao”[28, tr.89]. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 2020 nêu quan đi...
Vai trò của Nhà nước đối vi việc phát huy
tính tích cực của người lao động công nghiệp
Vit Nam hin nay
Nguyn Th Xuân
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Ch nghĩa duy vật bin chứng và duy vật lch s
Mã số: 60 22 80 05
Người hướng dn: GS.TS. Trần Phúc Thằng, TS. Dương Văn Duyên
Năm bảo v: 2012
Abstract. Làm khỏi niệm người lao động công nghiệp Việt Nam, tính tích cực
của người lao động công nghiệp Vit Nam, vai trò của Nhà nước đối vi việc phát
huy tính ch cc của người lao động công nghiệp Việt Nam. Phân tích thực trng
vai trò của Nhà nước đối vi việc phát huy tính tích cực của người lao động công
nghip Vit Nam trong nhng m đổi mới nhng vn đề đặt ra. Đề xut mt
s quan điểm và giải pháp chủ yếu để ng cao vai trò của Nhà c trong việc phát
huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Vit Nam hin nay.
Keywords. Quản lý nhà nước; Người lao động; Vit Nam; Ch nghĩa duy vật bin
chng; Lao động công nghiệp; Triết hc
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở ca hội nhp quc tế
chtrương đẩy mạnh CNH, HĐH gắn vi phát trin kinh tế tri thc đã gii png, khơi dậy
phát huy biết bao tim năng, trong đó có tiềm năng con người cho phát triển đất nưc.ng với
vic ch động, tích cực, sáng to của ngưi lao đng vươn lên thích ng với cơ chế th trường,
mở cửa, hội nhập, vai trò ca Nhà nước ng được khẳng định và phát huy, nhất trong việc
khơi dậy phát huy nh ch cực của con ngưi Vit Nam, trong đó ngưi lao động công
nghip. Chính vì vậy,ng cuộc đổi mớin gu,c mạnh, dân ch, công bng, văn minh
đã luôn tạo ra đng lực mạnh mẽ và thu đưc nhng tnh tu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Trong sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, công nghiệp có vai trò quan trọng trong
giai đoạn thực hiện CNH, HĐH. Chiến lược phát triển kinh tế - hội 10 năm 2001-2010
nhằm: Đưa đất nước ta ra khỏi nh trạng m phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 ớc ta cơ bản trở thành một nưc
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết
cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, thể chế kinh tế thị
trường định ng hội chủ nghĩa được hình thành về bản, vị thế của nước ta trên
trường quốc tế được nâng cao”[28, tr.89]. Trong chiến lược phát triển kinh tế - hội 2011 -
2020 nêu quan điểm phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực
Vai trò của Nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vai trò của Nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 9 10 564