Ktl-icon-tai-lieu

Vai Trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý - Trần (1009 - 1400)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Vai Trò của Phật giáo trong đời sống chính trị
ở Việt Nam thời Lý - Trần (1009 - 1400)
Nguyễn Thị Tâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hồng Tung
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm sáng tỏ vai trò chính trị của Phật giáo trong đời sống chính trị Lý Trần một cách hệ thống và kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò và ảnh hưởng của Phật
giáo trong xã hội đương thời trên các phương diện tư tưởng chính trị, văn hña chính trị
và xã hội. Trong đñ nổi bật là vai trò lãnh đạo của các minh quân, cũng như vai trò của
các vị quốc sư trong quá trình hình thành nên hệ tư tưởng chủ đạo của các bậc quân
vương cũng như quần chöng.
Keywords. Phật giáo; Tư tưởng chính trị; Việt Nam; Nhà Lý Trần

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Ý nghĩa Khoa học
Việt Nam là một quốc gia đa tón giáo và điều đặc biệt là các tón giáo lớn trên thế
giới đều cñ mặt ở Việt Nam, c÷ng tồn tại, tương tác, giao thoa với nhau, trở thành bệ
đỡ tâm linh của người Việt. Trong đñ, Phật giáo đã để lại cho dân tộc ta nhiều dấu ấn,
cñ thể thấy từ tín ngưỡng cho đến văn hoá, phong tục tập quán, từ thế giới quan đến
nhân sinh quan, từ tư tưởng đến tình cảm đến sự ảnh hưởng của Phật giáo trong đời
sống chính trị.
Tuy đã cñ nhiều cóng trình nghiên cứu, nhiều tư liệu viết về Phật giáo và vai trò
Phật giáo trong lịch sử dân tộc, nhưng còn ít những cóng trình nghiên cứu về vai trò
của Phật giáo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, đặc biệt là rất ít những tư liệu, cóng
trình nghiên cứu viết về vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị thời Lý – Trần,
một trong những giai đoạn lịch sử hào h÷ng và oanh liệt nhất của lịch sử dân tộc. Mặt
khác giai đoạn Lý – Trần cũng là giai đoạn cực thịnh trong lịch sử phát triển của Phật
giáo, vì thời kỳ này triều đình rất quan tâm và tạo điều kiện cho Phật giáo phát
triển.Với mong muốn được gñp phần, d÷ nhỏ bé vào giai đoạn lịch sử đầy ý nghĩa này

1

của Phật giáo, nên chöng tói chọn viết luận văn thạc sĩ với đề tài: “Vai trò của Phật
giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý - Trần 1009-1400”.
1.2. Ý nghĩa thực tiễn
Trong cóng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi
mà đời sống chính trị và đời sống tón giáo đang đặt ra nhiều vấn đề nñng bỏng. Việc
nghiên cứu sâu về vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị Lý – Trần cñ thể röt ra
những kinh nghiệm lịch sử quý báu, cñ giá trị thực tiễn đối với chính sách tón giáo của
Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
2. Tình...
1

- n (1009 - 1400)

Trn
; 


Abstract.  -





Keywords. o; ; ; 
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Ý nghĩa Khoa học




 tn i
s.
Tuy u, nhiu t liu vit v Ph
Phch s c, nhu v 
ca Phng giai on lch s c th, c bing t li
u vit v a Phi s th Trn,
mt trong nhng giai on lch s t nht ca lch s c. Mt
o Trn con cc thnh trong lch s n ca Pht
  i k  u      o iu kin cho Ph  
trin.Vi mong mun  on lch s 
Vai Trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý - Trần (1009 - 1400) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai Trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý - Trần (1009 - 1400) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vai Trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý - Trần (1009 - 1400) 9 10 920