Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo
chuẩn 802.11
Phan Hữu Trung
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Mạng và Truyền thông; Mã số: 1.01.10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng không dây, mạng WLAN sử dụng chuẩn
IEEE 802.11. Nghiên cứu các giải pháp an ninh áp dụng cho mạng 802.11 dựa trên sự
đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu. Chỉ ra những rủi ro an ninh phổ biến đối
với mạng WLAN, giới thiệu các phương pháp xác thực được áp dụng trong mạng
WLAN dựa trên chuẩn 802.11 để có thể thấy được quá trình xác thực và truyền khóa
bí mật giữa các bên. Giới thiệu một số phương pháp tấn công đối với mạng LAN
không dây: phương pháp tấn công chủ động; tấn công bị động; tấn công theo kiểu
nguyên tắc nghẽn; tấn công bằng cách thu hút; các phương pháp bảo vệ. Trình bày
một thực nghiệm tấn công mạng WLAN sử dụng WEP, việc lấy khóa WEP trên môi
trường Windows, từ đó đưa ra một số khuyến cáo đối với việc bảo mật mạng WLAN
Keywords: An ninh mạng; Công nghệ thông tin; Mạng LAN; Mạng WLAN; Mạng
không dây
Content
MỞ ĐẦU
Trong khóa luận này, tôi xin trình bày những nghiên cứu của mình về các đặc điểm của
mạng không dây theo chuẩn 802.11 và một số giải pháp và cơ chế bảo mật cho mạng không
dây. Trên cơ sở đó tôi đã thực hiện một thực nghiệm tấn công mạng không dây sử dụng giải
pháp bảo mật WEP để đánh giá giải pháp bảo mật này và đưa ra một số nhận xét về các vấn
đề bảo mật đối với mạng không dây.
Cấu trúc của luận văn như sau:
Chương 1 trình bày các kiến thức tổng quan về mạng không dây và đặc biệt là mạng WLAN
sử dụng chuẩn IEEE 802.11.
Chương 2 đi sâu nghiên cứu các giải pháp an ninh áp dụng cho mạng 802.11 dựa trên hai khía
cạnh: đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu. Chương này cũng chỉ ra những rủi ro an
ninh phổ biến đối với mạng WLAN, giới thiệu các phương pháp xác thực được áp dụng trong
mạng WLAN với mục đích tập trung vào phương pháp xác thực dựa trên chuẩn 802.1X để có
thể thấy được quá trình xác thực và truyền khóa bí mật giữa các bên trong quá trình này.

Chương 3 giới thiệu một số phương pháp tấn công đối với mạng LAN không dây như là
phương pháp tấn công chủ động, tấn công bị động…..
Chương 4 trình bày một thực nghiệm tấn công mạng WLAN sử dụng WEP. Trong chương
này tôi trình bày việc lấy khóa WEP trên môi trường Windows. Từ thử nghiệm này, tôi sẽ đưa
ra một số khuyến cáo đối với việc bảo mật mạng WLAN.
Phần cuối cùng là phụ lục và tài liệu tham khảo.

References
Tài liệu ti...
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo
chuẩn 802.11
Phan Hữu Trung
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Mng và Truyền thông; Mã số: 1.01.10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
m bảo v: 2008
Abstract: Trình bày tổng quan v mạng không dây, mạng WLAN s dụng chuẩn
IEEE 802.11. Nghiên cứu các giải pháp an ninh áp dụng cho mạng 802.11 dựa trên sự
đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu. Chỉ ra những rủi ro an ninh phổ biến đối
với mạng WLAN, giới thiệu các phương pháp xác thực được áp dụng trong mạng
WLAN dựa trên chuẩn 802.11 để thể thấy được quá tnh xác thực truyền khóa
mật giữa các bên. Giới thiệu một số phương pháp tấn công đối với mạng LAN
không y: phương pháp tấn công chủ động; tấn ng bị động; tấn công theo kiểu
nguyên tắc nghẽn; tấn ng bằng cách thu hút; các phương pháp bảo vệ. Trình bày
một thực nghiệm tấn ng mng WLAN sdụng WEP, việc lấy khóa WEP trên môi
trường Windows, từ đó đưa ra một số khuyến cáo đối với việc bảo mật mng WLAN
Keywords: An ninh mạng; Công nghệ thông tin; Mạng LAN; Mạng WLAN; Mạng
không dây
Content
MỞ ĐẦU
Trong khóa luận này, i xin trình y nhng nghiên cứu ca mình vcác đặc điểm của
mạng không y theo chuẩn 802.11 mt số giải pháp chế bảo mật cho mạng không
dây. Trên sở đó tôi đã thực hiện mt thc nghiệm tấn ng mạng không y sdụng giải
pháp bảo mật WEP để đánh giá giải pháp bảo mật này đưa ra một số nhận xét về các vấn
đề bảo mật đối với mạng không dây.
Cấu trúc của luận văn như sau:
Chương 1 trình y các kiến thức tổng quan về mạng không dây đặc biệt mạng WLAN
sử dụng chuẩn IEEE 802.11.
Chương 2 đi sâu nghiên cứu các giải pháp an ninh áp dụng cho mạng 802.11 dựa trên hai khía
cạnh: đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu. Chương này cũng chỉ ra những rủi ro an
ninh phổ biến đối với mạng WLAN, giới thiệu các phương pháp xác thực được áp dụng trong
mạng WLAN với mục đích tập trung vào phương pháp xác thực dựa trên chuẩn 802.1X để có
thể thấy được quá tnh xác thực và truyền khóa bí mật giữa các bên trong quá trình này.
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11 - Trang 2
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vấn đề an ninh đối với mạng không dây theo chuẩn 802.11 9 10 669