Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề bản thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4219 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Vấn đề bản thể luận trong triết học duy tâm cổ
điển Đức cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX
Nguyễn Chí Hiếu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án Tiến sĩ ngành: Chủ nghĩa DVBC & Chủ nghĩa DVLS
Mã số: 62.22.80.05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày khái quát sự hình thành và phát triển của tư tưởng bản thể luận triết học
phương Tây. Tập trung phân tích và làm rõ nội dung bản thể luận trong triết học duy tâm cổ
điển Đức qua các đại biểu: Cantơ, Phíchtơ, Sêlinh và Hêghen. Phân tích ảnh hưởng của bản
thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức tới một số trào lưu triết học Đức hiện đại, qua
đó luận án khái quát các đặc điểm cơ bản của nó, đánh giá ý nghĩa và chỉ ra những đóng góp
và hạn chế của bản thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức.
Keywords: Triết học duy tâm; Triết học Phương Tây; Triết học Đức; Bản thể luận
Content
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Triết học là kết tinh tinh thần của thời đại lịch sử, mà trước hết là kết quả sự phản tư về lý luận
của các vĩ nhân, các triết gia đối với thời đại của họ. Vì lẽ đó, các triết gia không mọc lên như nấm từ
trái đất, họ là sản phẩm của thời đại mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá nhất
và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học (C.Mác). Mỗi một thời đại lịch sử đều
sản sinh ra một số vĩ nhân. Họ là những vĩ nhân vì họ vượt lên trên cuộc sống của con người phàm
tục và dành toàn bộ nỗ lực thể chất cũng như tinh thần cho công việc tìm kiếm những căn nguyên
của nhân tính và rốt cuộc, mỗi vĩ nhân đều khám phá ra một hay một số căn nguyên, giá trị nền tảng
của tồn tại người, khám phá ra những cái mà thiếu chúng thì nhân tính không thể tồn tại, con người
không thể làm Người.
Nghiên cứu các thời đại lịch sử bản thể luận không những đem lại cho chúng ta bức tranh cô
đọng, súc tích, chuẩn xác về tiến trình phát triển của bản thân triết học, mà còn cho phép chúng ta
nhận thấy các thang bậc kế tiếp nhau trong công cuộc khám phá và hiện thực hoá bản chất loài của
loài người thông qua những giá trị tinh thần căn bản nhất. Đồng thời, việc nghiên cứu lịch sử triết
học nói chung, lịch sử bản thể luận nói riêng chính là con đường hữu hiệu nhất giúp chúng ta nâng

cao được năng lực tư duy lý luận. Năng lực ấy có vai trò cực kỳ quan trọng, vì một dân tộc muốn
đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có nó (Ph.ăngghen).
Lịch sử loài người là một tiến trình thống nhất, vì đây là lịch sử của...
Vấn đề bản thể luận trong triết học duy tâm cổ
điển Đức cuối thế k XVIII - nửa đầu thế k XIX
Nguyễn Chí Hiếu
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận án Tiến ngành: Chủ nghĩa DVBC & Chủ nghĩa DVLS
số: 62.22.80.05
Người ng dẫn: PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
m bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày khái quát sự hình thành phát triển của tư tưởng bản thể luận triết học
phương Tây. Tập trung phân tích làm nội dung bản thluận trong triết học duy tâm cổ
điển Đức qua các đại biểu: Cantơ, Pchtơ, Sêlinh Hêghen. Phân tích nh hưởng của bản
thluận trong triết học duy tâm cổ điển Đức tới một số trào lưu triết học Đức hiện đại, qua
đó luận án khái quát các đặc điểm bản của nó, đánh g ý nghĩa và chỉ ra những đóng p
hạn chế của bản thluận trong triết hc duy tâm cổ điển Đức.
Keywords: Triết học duy tâm; Triết học Phương Tây; Triết học Đức; Bản thể luận
Content
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đtài
Triết học là kết tinh tinh thần của thời đại lịch sử, mà trước hết kết quả sự phản tư về luận
của các vĩ nhân, các triết gia đối với thời đại của họ. lẽ đó, các triết gia không mọc lên như nấm t
trái đất, họ là sản phẩm của thời đại nh, của n tộc nh, dòng sữa tinh tế nhất, quý giá nhất
hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học (C.Mác). Mỗi một thời đại lịch sử đều
sản sinh ra một số nhân. Họ những nhân họ vượt lên trên cuộc sống của con người phàm
tục dành toàn b nỗ lực thể chất cũng như tinh thần cho ng việc tìm kiếm những căn nguyên
của nhân tính và rốt cuộc, mi nhân đều khám phá ra một hay một số căn nguyên, giá trị nền tảng
của tồn tại người, khám p ra những cái thiếu chúng tnhân tính không thể tồn tại, con người
không thể làm Người.
Nghiên cứu các thời đại lịch sử bản thể luận kng những đem lại cho chúng ta bức tranh
đọng, súc tích, chuẩn xác về tiến trình phát triển của bản thân triết hc, mà còn cho phép chúng ta
nhận thấy c thang bậc kế tiếp nhau trong ng cuộc khám phiện thực hoá bản chất loài của
li người thông qua những giá trị tinh thần n bản nhất. Đồng thời, việc nghiên cứu lịch striết
học i chung, lịch sử bản thể luận i riêng chính con đường hữu hiệu nhất giúp chúng ta nâng
Vấn đề bản thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề bản thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Vấn đề bản thể luận trong triết học duy tâm cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX 9 10 632