Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Chính trị hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2643 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của
đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn
Trường Đại học Chính trị hiện nay
Vũ Văn Ban
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Phòng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Luận giải làm rõ thực chất vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận (TDLL)
và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực TDLL của đội ngũ giảng viên Khoa học
xã hội và nhân văn (KHXH&NV) Trường Đại học chính trị (ĐHCT). Phân tích thực
trạng nâng cao năng lực TDLL của đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT và
nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng
lực TDLL của đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT hiện nay.
Keywords. Triết học; Giáo dục đại học; Đội ngũ giảng viên; Tư duy lý luận; Lý luận
chính trị

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Có thể nói rằng, bất kì một nước nào, một lĩnh vực nào của xã hội, muốn phát triển
đều cần phải có một nền khoa học tiên tiến đủ mạnh và đi kèm với nó là những con
người có năng lực TDLL đạt trình độ cao phù hợp với trình độ của khoa học hiện đại.
Đối với nước ta, việc đổi mới TDLL đã trở thành tiền đề, điều kiện cơ bản
cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN; đồng thời
cũng là yêu cầu cấp thiết để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vững bước đi lên
CNXH. Cùng với sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và sự nghiệp xây
dựng quân đội, năng lực TDLL của đội ngũ giảng viên KHXH&NV ở các học
viện, nhà trường trong toàn quân đã có bước phát triển mới.
Đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT là một bộ phận cán bộ của Đảng
trong quân đội, là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng trong giáo dục truyền bá chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng và kiến thức
KHXH&NV quân sự, giúp cho người học hình thành thế giới quan khoa học, phương

1

pháp luận mác xít, bồi dưỡng củng cố lý tưởng, niềm tin cộng sản… để trở thành những
cán bộ chính trị, chính trị viên, giáo viên KHXH&NV quân sự. Năng lực TDLL của đội
ngũ giảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục đào tạo và NCKH của Nhà
trường, đến chất lượng xây dựng quân đội ta vững mạnh toàn diện lấy xây dựng về
chính trị làm cơ sở.
Thực tế những năm gần đây cho thấy, phẩm chất năng lực, trình độ trí tuệ mà trực
tiếp là năng lực TDLL của đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT còn nhiều
mặt chưa ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
Chính thực trạng ấy đã...
1
Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của
đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn
Trường Đại học Chính trị hiện nay
Vũ Văn Ban
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Phòng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Luận giải làm thực chất vấn đề nâng cao năng lực duy luận (TDLL)
tầm quan trọng của việc nâng cao ng lực TDLL của đội ngũ giảng viên Khoa học
hội nhân n (KHXH&NV) Trường Đại học chính trị (ĐHCT). Phân ch thực
trạng nâng cao năng lực TDLL của đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT
nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số giải pháp bản nhằm nâng cao năng
lực TDLL của đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT hiện nay.
Keywords. Triết học; Giáo dục đại học; Đội ngũ giảng viên; duy lý luận; luận
chính trị
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Có thể nói rằng, bất kì một nước nào, một lĩnh vực nào của xã hội, muốn phát triển
đều cần phải một nền khoa học tiên tiến đủ mạnh đi kèm với những con
người có năng lực TDLL đạt trình độ cao phù hợp với trình độ của khoa học hiện đại.
Đi với c ta, vic đi mi TDLL đã tr thành tin đ, điu kin cơ bản
cho s nghip đi mi toàn din đt nưc theo đnh hưng XHCN; đng thời
cũng u cu cp thiết đ đưa s nghip cách mng nưc ta vững bưc đi lên
CNXH. Cùng với s nghip đổi mi của toàn Đảng, toàn dân s nghip xây
dng quân đi, năng lc TDLL ca đi ngũ ging viên KHXH&NV các học
viện, nhà trưng trong toàn quân đã có bưc phát trin mới.
Đội ngũ giảng viên KHXH&NV Trường ĐHCT một bộ phận cán bộ của Đảng
trong quân đội, là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng trong giáo dục truyền bá chủ
nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng và kiến thức
KHXH&NV quân sự, giúp cho người học hình thành thế giới quan khoa học, phương
Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Chính trị hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Chính trị hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vấn đề nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Chính trị hiện nay 9 10 410