Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở
dữ liệu phân tán
Kiều Chính
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuệ
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Tổng quan vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (CSDL)
phân tán. Giới thiệu bài toán và hiện trạng hệ thống ứng dụng quản lý nhân sự trên
các mặt: mô hình ứng dụng, đặc điểm của mô hình CSDL đang sử dụng, hệ quản trị
CSDL, phân tán dữ liệu, định vị dữ liệu. Giới thiệu sơ bộ về hệ quản trị CSDL
ORACLE 9i, cơ chế và chiến lược sao lưu trong hệ quản trị CSDL ORACLE bao
gồm các vấn đề như: kiến trúc CSDL, sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu. Đề xuất
một số phương hướng để giải quyết bài toán, đưa ra phương pháp cụ thể về sao lưu
và chiến lược sao lưu cho bài toán đó. Phục dựng lại một số kịch bản phục hồi
phương tiện tiêu biểu như: phục hồi hoàn toàn, phục hồi không hoàn toàn, phục hồi
Không gian bảng (Table space) và phục hồi tập tin dữ liệu.
Keywords. Công nghệ thông tin; Cơ sở dữ liệu; Phục hồi dữ liệu; Sao lưu dữ liệu

Content
Trong những năm gần đây cơ sở dữ liệu phân tán đã trở thành một lĩnh vực quan
trọng của xử lý thông tin. Cơ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp dữ liệu thuộc về cùng một hệ
thống một cách logic nhưng được trải ra trên các trạm của một mạng máy tính. Hầu hết các
hệ thống thông tin từ đơn giản đến phức tạp đều sử dụng cơ sở dữ liệu như là một thành phần
không thể thiếu của hệ thống. Cơ sở dữ liệu phân tán đem đến nhiều ưu điểm về tính tin cậy
và sẵn sàng cao của hệ thống.
Trong thực tế áp dụng, có nhiều phương pháp giúp nâng cao tính sẵn sàng và an toàn
của cơ sở dữ liệu. Một trong các phương pháp đó là phương pháp Sao lưu và phục hồi dữ
liệu. Với phương pháp này, bằng cách tạo ra các bản sao của cơ sở dữ liệu hiện tại, khi hệ
thống gặp sự cố buộc phải ngừng hoạt động, ta có thể đưa hệ thống hoạt động chở lại sớm
hơn nhờ có bản sao lưu. Phương pháp này giúp giảm thiểu khả năng mất mát dữ liệu và giảm
thời gian ngưng trệ của hệ thống.
Cấu trúc nôi dung của luận văn bao gồm các phần như sau:
Chương 1: Trình bày giới thiệu về bài toán, các vấn đề cần giải quyết và hiện trạng của bài
toán.
Chương 2: Giới thiệu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle9i, cơ chế và chiến lược
sao lưu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.
Chương 3: Đề xuất phương hướng giải quyết bài toán, đưa ra cụ thể phương pháp sao lưu và
chiến lược sao lưu cho bài toán.

Phần kết luận trình bày tóm tắt về các nội dung thực hiện trong l...
Vấn đề sao lưu và phục hi d liệu trong cơ sở
d liệu phân tán
Kiều Chính
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dn: TS. Nguyn Tu
Năm bảo v: 2008
Abstract. Tng quan vn đề sao lưu và phục hi d liệu trong cơ s d liu (CSDL)
phân tán. Giới thiệu bài toán hiện trng h thng ng dng quản nhân sự trên
các mặt: hình ng dụng, đặc điểm ca hình CSDL đang s dng, h qun tr
CSDL, phân tán dữ liệu, định v d liu. Gii thiệu bộ v h qun tr CSDL
ORACLE 9i, cơ chế chiến lược sao lưu trong hệ qun tr CSDL ORACLE bao
gồm các vấn đề như: kiến trúc CSDL, sao lưu d liệu phục hi d liệu. Đề xut
mt s phương hướng để gii quyết bài toán, đưa ra phương pháp c th v sao lưu
chiến lược sao lưu cho bài toán đó. Phc dng li mt s kch bn phc hi
phương tiện tiêu biểu như: phc hồi hoàn toàn, phục hồi không hoàn toàn, phục hi
Không gian bảng (Table space) và phục hi tp tin d liu.
Keywords. Công nghệ thông tin; Cơ sở d liu; Phc hi d liu; Sao lưu dữ liu
Content
Trong những năm gần đây cơ sở d liệu phân tán đã trở thành một lĩnh vc quan
trng ca x lý thông tin. Cơ sở d liệu phân tán là một tp hp d liu thuc v cùng một h
thng một cách logic nhưng được trải ra trên các trm ca mt mạng máy tính. Hầu hết các
h thống thông tin từ đơn giản đến phc tạp đu s dụng cơ sở d liệu như là một thành phần
không thể thiếu ca h thng. s d liu phân tán đem đến nhiều ưu điểm v tính tin cy
và sẵn sàng cao của h thng.
Trong thc tế áp dng, nhiều phương pháp giúp nâng cao tính sẵn sàng an toàn
ca sở d liu. Một trong các phương pháp đó phương pháp Sao lưu phc hi d
liu. Với phương pháp này, bằng cách tạo ra c bn sao của sở d liu hin ti, khi h
thng gp s c buc phi ngng hoạt động, ta th đưa hệ thng hoạt động ch li sm
hơn nh bản sao lưu. Phương pháp y giúp giảm thiu kh năng mất mát dữ liệu và gim
thi gian ngưng tr ca h thng.
Cấu trúc nôi dung của luận văn bao gồm các phần như sau:
Chương 1: Trình y giới thiu v bài toán, các vấn đề cn gii quyết hiện trng của bài
toán.
Chương 2: Gii thiu tng quan v h qun tr sở d liệu Oracle9i, chế chiến lược
sao lưu trong h qun tr cơ sở d liu Oracle.
Chương 3: Đề xuất phương hướng gii quyết bài toán, đưa ra cụ th phương pháp sao lưu
chiến lược sao lưu cho bài toán.
Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán - Trang 2
Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán 9 10 529