Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược trồng người trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
và chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(1991 -2011)
Phạm Thị Bích Ngọc
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học chính trị
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bá Linh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và
chiến lược “trồng người”, giá trị của những quan điểm đó. Nghiên cứu thực trạng chiến
lược “trồng người” trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề
xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo trong quá
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển con người

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong sự phát triển kinh tế xã hội, giáo dục có một vị trí, vai trò to lớn, vì nó là
nhân tố quan trọng tạo nên những con người mới - nguồn lực cơ bản nhất để thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra giáo dục còn là phương thức chủ yếu để lưu
giữ, phổ biến, giao lưu và phát triển văn hoá. Hơn nữa cùng với văn hóa, giáo dục cũng
là phương thức cơ bản để hình thành nhân cách con người trong xã hội. Vì vậy, chúng ta
không thể xây dựng thành công CNXH nếu không xây dựng được một nền giáo dục hiện
đại phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã xác định cùng với khoa học và
công nghệ, giáo dục và đào tạo đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng CNXH
và là động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vươn lên trình độ tiến tiến của
thế giới. Các Hội nghị tiếp theo nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ II khóa VIII đã đưa
ra chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH. Đại hôi IX xác
định: " Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu
tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" [21, tr.108 - 109]
Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những là nhà chính trị sáng suốt, Người còn là nhà
văn hóa lớn, nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc ta. Với tình thương yêu con người bao la,
rộng lớn, Bác đã để lại cho chúng ta di huấn hết sức quý báu đó là quan tâm đến việc bồi
dưỡng cho thế hệ mai sau.

Học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng
viên. Việc đó không những để hiểu sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm
đường lối chính sách của ...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
và chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(1991 -2011)
Phạm Thị Bích Ngọc
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học chính trị
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bá Linh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm những nội dung cơ bản trong tưởng Hồ Chí Minh về con người
chiến lược “trồng người”, giá trị của những quan điểm đó. Nghiên cứu thực trạng chiến
lược “trồng người” trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề
xuất một số giải pháp bản nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trong quá
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển con người
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong sự phát triển kinh tế hội, giáo dục một vị trí, vai trò to lớn,
nhân tố quan trọng tạo nên những con người mới - nguồn lực bản nhất để thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế hội. Ngoài ra giáo dục còn phương thức chủ yếu để lưu
giữ, phổ biến, giao lưu phát triển văn hoá. Hơn nữa cùng với văn hóa, giáo dục cũng
phương thức cơ bản để hình thành nhân cách con người trong hội. Vì vậy, chúng ta
không thể xây dựng thành công CNXH nếu không xây dựng được một nền giáo dục hiện
đại phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã xác định cùng với khoa học
công nghệ, giáo dục đào tạo đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp y dựng CNXH
và là động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vươn lên trình độ tiến tiến của
thế giới. Các Hội nghị tiếp theo nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ II khóa VIII đã đưa
ra chiến ợc phát triển giáo dục đào tạo trong thời k CNH, HĐH. Đại hôi IX xác
định: " Phát triển giáo dục đào tạo một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu
tố cơ bản để phát triển hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững" [21, tr.108 - 109]
Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những nhà chính trị sáng suốt, Người còn nhà
văn hóa lớn, nhà giáo dục đại của dân tộc ta. Với tình thương yêu con người bao la,
rộng lớn, Bác đã để lại cho chúng ta di huấn hết sức quý báu đó là quan tâm đến việc bồi
dưỡng cho thế hệ mai sau.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược trồng người trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược trồng người trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược trồng người trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011) 9 10 688