Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành hệ thống sản xuất 1 line

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phaàn 1.VAÄN HAØNH HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT 1 LINE
(Ví duï line 1)
1.1.VAÄN HAØNH THIEÁT BÒ PHUÏ TRÔÏ:
1.1.1. Môû maùy tính:
- Môû caàu dao toång cho tuû ñieän QM1+1
- Môû UPS
- Môû coâng taéc nguoàn oå caém
- Môû coâng taéc nguoàn maùy tính, chôø maøn hình theå hieän toång theå daây chuyeàn
saûn xuaát.
- Ñaët chuoät vaøo out cuûa moät trong caùc van töï ñoäng, nhaán ENTER.
- Baät CapsLock treân maùy tính
- Ñaùnh password: TREE
1.1.2. Chaïy bôm gieáng, heä thoáng xöû lyù nöôùc:
- Chaïy bôm gieáng soá 1 hoaëc soá 2: Baät coâng taét sang cheá ñoä Auto
- Chaïy bôm trung gian: Baät coâng taét sang cheá ñoä Auto
1.1.3. Chaïy maùy neùn khí:
- Baät CB cho maùy neùn khí soá 1,2,3.
- Chaïy maùy neùn khí soá 3:
Enable treân maùy tính
On treân maùy neùn
Khi maùy neùn soá 3 taét (ñang ôû cheá ñoä chôø, aùp suaát töø 5,5 7 bar),
chuyeån coâng taét sang cheá ñoä döï phoøng.
1.1.4. Chaïy loø hôi:
- Chaïy bôm caáp nöôùc vaøo boàn chöùa nöôùc cho loø hôi.
- Chaïy bôm daàu töø boàn lôùn vaøo boàn chöùa daàu chaïy loø hôi.
- Chaïy bôm caáp nöôùc cho loø hôi.
- Chaïy bôm daàu cuûa l hôi, ñaët ñieän trôû 100
0
C vaø môû heát van tuaàn hoaøn v
boàn chöùa, khi nhieät ñoä daàu ñaït khoaûng 65
0
C thì baét ñaàu cho khôûi ñoäng.
- Kieåm tra möïc nöôùc trong loø hôi.
- Chaïy loø hôi:
Môû gas
1
Vận hành hệ thống sản xuất 1 line - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành hệ thống sản xuất 1 line - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Vận hành hệ thống sản xuất 1 line 9 10 840